This tender in no longer available.

Tender description

Основните дейности, които ще се извършат в процеса на изпълнение на поръчката „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“, община Балчик“, са:

1) Извършване на специализирано геодезическо заснемане и картировка на свлачището в определения териториален обхват.

2) Извършване на инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване с анализ на функционалната ефективност на изградените през 80-те години на миналия век отводнителни дренажни шахти.

3) Изготвяне на подробен доклад с препоръки за укрепване.

4) Изработване на обща укрепителна схема с варианти за укрепване (минимум 2) във фаза ИП.

5) Възстановяване/допълване на КИС, включваща:

А. Стационарна реперна мрежа (геодезическа наблюдателна мрежа).

Б. Хидрогеоложка мрежа.

6) Изработване на екзекутивна документация за КИС, включваща:

А. Геодезическо заснемане на изградената КИС.

Б. Нулево измерване на елементите на КИС.

Дейностите са разделени условно на 2 етапа.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката
Усл. за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията и техническата спецификация, неразделна част от решението за откриване на процедурата. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността без ДДС по договора за обществена поръчка. Изпълнителят сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. гар., вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Гаранцията за изпълнение се освобождава поетапно, като условията и сроковете за задържане или осв. на гаранцията са уредени в проекта за договор за общ. поръчка.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участниците да са реализирали общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (специфичен оборот), изчислен на база годишните обороти, реализиран през последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

„Под „сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира оборот от извършването на прединвестиционни проучвания и/или проектиране, и/или изграждане/възстановяване/допълване на КИС и/или проектиране на геозащитни строежи и/или мероприятия.

Забележка: „Под „геозащитни строежи и мероприятия“ следва да се разбират изброените в чл. 3, ал. 1 от Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони.“

Информацията се попълва в част ІV, раздел Б от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1 от ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2. Участникът в процедурата следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката следва да бъде съобразена с изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и да съответства на обема и характера на поръчката — проектиране на първа категория строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „ж“ от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

Информацията се попълва в част ІV, раздел Б от ЕЕДОП с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, като посочи обхват и застрахователна сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участниците представят заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили дейност/и с предмет, идентичен или сходен* с този на настоящата обществена поръчка.

„Под „дейности, сходни с предмета на поръчката“ се приемат:

— извършване на дейност/и по прединвестиционно проучване на геозащитен/и строежи/и и/или мероприятие/я, и

— изготвяне на укрепителна/и схема/и за свлачищен район и/или проектиране на геозащитен/и строеж/и и/или мероприятие/я, включващ/и изграждане/допълване/възстановяване на КИС.

Забележки: Под „геозащитни строежи и мероприятия“ следва да се разбират изброените в чл. 3, ал. 1 от Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони.

„Под „свлачищни райони“ следва да се разбират райони, включени като такива в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ или свлачищни райони, определени като такива в регистър, информационна система и пр., съгласно националното законодателство на държавата, в която лицето е установено или райони с еквивалентни характеристики извън страната.

Информацията се попълва в част ІV, раздел В от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнители доказателствата за техническите възможности се представят и за тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя и в превод, ако е на чужд език.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица при условията на чл. 65, ал. 1-4 от ЗОП.

Списък и кратко описание на условията
Не се изисква
Изисквано минимално/ни ниво/а
Изисква се участникът през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Минималното изискване може да бъде покрито в рамките на 1 или няколко възлагания, както и по отношение на 1 или няколко обекта.
Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 160 000 (сто и шестдесет хиляди) BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) BGN без ДДС. Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Участникът в процедурата следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката следва да бъде съобразена с изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и да съответства на обема и характера на поръчката — проектиране на първа категория строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „ж“ от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Дата
2020-01-21
Условия за отваряне на офертите

2020-01-22

11:00

В централната административна сграда на МРРБ в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП

Местно време
17:30
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-12-13
Допълнителна информация

В запечатана непрозрачна опаковка уч-ците следва да представят следните документи и образци:

1. Опис на документите и информ., съдържащи се в офертата — образец № 1.

2. Док. за личното състояние на участника — образец № 2 (еЕЕДОП).

3. Док. за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако е приложимо).

4. Док. при особености на участника (когато е прилож.) — без ограничение за вида на документа, който се представя в изпълнение на съответното условие:

а) участник обединение, което не е юридическо лице — документът може да е заверено копие, но от него да е видно:

— правата и задълженията на лицата в обединението, включително определения от тях член на обединението, който да представлява обединението за целите на настоящата поръчка,

— разпределението на участието на лицата в обединението при изпълнение на дейностите по предмета на поръчката,

— клаузи за солидарна отговорност на членовете на обед. за изпълн. на договора;

б) участник — клон на чуждестранно лице, и за участието си в поръчката се позовава на ресурсите на търговеца — съгл. чл. 36, ал. 2 от ППЗОП, уч. трябва да представи док., че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси;

в) уч-к, ползващ капацитета на трети лица — трябва да докаже, че разполага с техните ресурси; третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които уч-кът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата; третите лица представят еЕЕДОП;

г) уч-к, ползващ подизп — уч-кът посочва подизп. и дела, който те ще изпълняват; представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, уч. попълва информ. в част ІV, разд. В от еЕЕДОП; подизп. трябва да нямат свързаност с друг участник и да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата; подизпълн. представят еЕЕДОП.

5. Техническо предложение, включващо:„

— док. за упълномощаване, когато подаващото офертата лице, не е законният представител на уч-ка и образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката“.

6. Ценово предложение — образец № 4.

Отстр. се участник: при който са налице обст. по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП. Отстр. поради несъотв. с изискв. на възл. за лично състояние се прилага съгласно чл. 57 от ЗОП. Основ. по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилаг. по отн. на лицата, по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП; участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право; участници, които са свързани лица, като информация за това обстоятелство се попълва в част ІІІ, раздел В от ЕЕДОП; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5 от ЗОП; участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок; уч-ци, за които важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, свързаните с тях лица и техните действ. собственици, освен ако не са приложили изключението по чл.4 от него, като тази информ. се попълва в част ІІІ, разд. Г от еЕЕДОП. Възл. отстранява от участие уч-к, който в определ. в поканата срок откаже да удължи срока на валидност на оферт. или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка. Уч. могат да се позоват на капац. на трети лица при усл. чл. 65, ал. 1—4 от ЗОП.

Main CPV code 71332000

Bidding information

Bidding deadline

21 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

BGN 83,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 83,000

Основните дейности, които ще се извършат в процеса на изпълнение на поръчката „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“, община Балчик“, са:

1) Извършване на специализирано геодезическо заснемане и картировка на свлачището в определения териториален обхват.

2) Извършване на инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване с анализ на функционалната ефективност на изградените през 80-те години на миналия век отводнителни дренажни шахти.

3) Изготвяне на подробен доклад с препоръки за укрепване.

4) Изработване на обща укрепителна схема с варианти за укрепване (минимум два) във фаза ИП.

5) Възстановяване/допълване на КИС, включваща:

А. Стационарна реперна мрежа (геодезическа наблюдателна мрежа);

Б. Хидрогеоложка мрежа.

6) Изработване на екзекутивна документация за КИС, включваща:

А. Геодезическо заснемане на изградената КИС.

Б. Нулево измерване на елементите на КИС.

Дейностите са разделени условно на два етапа.

Main site or place of performance

с. Оброчище, община Балчик в района около общински път DOB1149 /І-9, Каварна—Балчик/Топола—м. Икантълъка—граница общ. (Каварна—Балчик)—м. Тузлата—Балчик—Албена—/І-9/

Additional information

Срокът за изпълнение на етап І е не повече от 2 месеца, считано от датата на представяне на изпълнителя от страна на възложителя на необходимите документи, посочени в ТС. Срокът за изпълнение на етап II е не повече от 6 месеца. Срокът на договора за обществената поръчка е до приемане на разработката без забележки от специализиран състав на ЕСУТ при община Балчик.

Award criteria

Показател 1 „Оценка на техническото предложение съгласно техническата спецификация (T)“

40

Показател 2 „Професионална компетентност на персонала“ (ПК)

20

40

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Architectural design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.8 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Health and safety consultancy services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Norway : Hamar - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Haverfordwest - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Architectural, engineering and planning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 260,000 Pound Sterling