Tender description

Предметът на обществената поръчка включва:

— разработване на въпросници за самоконтрол, комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение,

— разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол,

— тестване на въпросниците в 5 дирекции „Инспекция по труда“,

— обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността,

— популяризиране на методиката за инспектиране и планиране чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост,

— представяне на разработената методика и материали,

— разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.Процедура

Вид на конкурса
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 155-356191
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-02-11
Допълнителна информация
Поръчката е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като всички постъпили оферти са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП. Main CPV code 48810000

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN Not specified

В изпълнение на настоящата поръчка, избраният изпълнител следва да извърши следните дейности:

— разработване на въпросници за самоконтрол, комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение,

— разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол,

— тестване на въпросниците в 5 дирекции „Инспекция по труда“,

— обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността,

— популяризиране на методиката за инспектиране и планиране чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост,

— представяне на разработената методика и материали,

— разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.

Main site or place of performance

На територията на Република БЪЛГАРИЯ

Yes

Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по ОП РЧР 2014 - 2020

Award criteria

Подпоказател К1 — срок за изпълнение на поръчката

30

Подпоказател К2 — категория „Хотели“

30

Подпоказател К3 — допълнителни функционалности към софтуера за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол

20

Подпоказател К4 — пилотно прилагане

20

40

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Ashton-under-Lyne - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Bruxelles - Acquisition of Equipment, Appliances, Hardware, Software Licences and related Services for the Video Post-Production Platform (VPPP) Infrastructure of the General Secretariat of the Council of the EU

Belgium

Value: Not specified

United Kingdom : Stirling - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Project management consultancy services

Norway

Value: 640.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Industry specific software package

Norway

Value: Not specified

Germany : Cologne - ECCAIRS 2.0 Occurrence Reporting Platform

Germany

Value: Not specified