This tender in no longer available.

Tender description

Предметът на обществената поръчка е доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение. Предметът на обществената поръчка включва медицински изделия, описани в техническата спецификация.

Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за съответните медицински изделия и консумативи, включени в техническата спецификация.

Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на предвидените количества в техническата спецификация от съответните медицински изделия и консумативи.

* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

Оферираните от участника медицински изделия и консумативи трябва да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70 % (седемдесет процента) от обявения от производителя.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не
Списък и кратко описание на критериите за подбор

Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински изделия и/или консумативи, като през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили не по-малко от 1 (една) доставка, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта. За доказване на съответствието си с изискването участниците следва да посочат необходимата информация за изпълнените доставки (включително линк или друг достъпен източник на информация), идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 3 години в т. 1б) от таблица В „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Участниците трябва да разполагат с не по-малко от 1 (едно) помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и/или консумативи в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката. За доказване на съответствието с изискването участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на складова база (декларация с посочен адрес или представяне на договор за наем или на документ за собственост), с която разполагат за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и консумативи, в параграф „Технически съоръжения и мерки за гарантиране на качеството“ от таблица В „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Участниците трябва да притежават или разполагат с не по-малко от 1 (едно) транспортно средство, осигуряващо правилното съхранение на медицинските изделия и/или консумативи, при разпространението и транспортирането им в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ. За доказване на съответствието с изискването участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на транспортни средства (свидетелство за регистрация), с които разполагат за изпълнение на поръчката, в параграф „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от таблица В „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено обществената поръчка, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството. За доказване на съответствието с изискването участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на екип от експерти (декларация, съдържаща информация за длъжностите и квалификациите на членовете на екипа от експерти), които ще изпълнят професионално и качествено обществената поръчка, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството, в параграф „Технически лица или органи за контрол на качеството“ от таблица В „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за техническите и професионални способности и с възможностите (ресурсите) на 1 или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на техническите и професионалните способности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение посочените в офертата ресурси на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за техническите и професионални способности и с възможностите на посочените от тях подизпълнител/и, които ще използват при изпълнението на обществената поръчка. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните техническите и професионални способности, участникът представя същите доказателства и за подизпълнителите в съответствие с вида и обема на дейността, която те ще изпълняват от обществената поръчка.

Списък и кратко описание на условията

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон (ТЗ) и да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия и/или консумативи в съответствие с чл. 77 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ).

За доказване на съответствието с изискването по т. 1.1 участниците следва да посочат необходимата информация за регистрация като търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и за правото им да осъществяват търговия на едро с медицински изделия/консумативи в съответствие с чл. 77 от ЗМИ в таблица А „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, трябва да представи заверено копие от разрешението си за търговия на едро с медицински изделия и/или консумативи в съответствие с чл. 77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия/консумативи, издаден от компетентен орган на съответната държава.

Изисквано минимално/ни ниво/а

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участникът трябва да е оторизиран от производителя на медицинското изделие/консуматив или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка със съответните изделия/консумативи на производителя.

Участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата, ако представят техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на техническата спецификация и/или на други изисквания на възложителя, определени в обявлението или в документацията за участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а
Не са поставени критерии за подбор, свързани с икономическо и финансово състояние.

Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Дата
2020-01-20
Условия за отваряне на офертите

2020-01-21

10:00

Административна сграда на болница „Лозенец“ — гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Местно време
16:30
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures
Жалбата срещу решението на възложителя за откриване на процедурата се подава при условията и реда на чл. 196—199 от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалбата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Срокът по чл. 100, ал. 3 от ЗОП е 14-дневен и започва да тече от публикуването на обявлението в РОП, а когато датите на публикуване на обявлението в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-12-13
Допълнителна информация

Изискванията по чл. 54, ал. 1 ЗОП са задължит. и участник, които не отговаря на тези изисквания ще бъде отстранен от процедурата, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а НК, чл. 159а—чл. 159г НК, чл. 172 НК, чл. 192а НК, чл. 194—чл. 217 НК, чл. 219—чл. 252 НК, чл. 253—чл. 260 НК, чл. 301—чл. 307 НК, чл. 321 НК, чл. 321а НК, чл. 352—чл. 353е НК;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналог. на тези в др. държава членка или в трета страна;

3. има задълж. за данъци и задължителни осигурит. вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 ДОПК и лихвите по тях към държ. и към общината по седалището на възложителя и участника, или аналог. задълж., доказани с влязъл в сила акт на комп. орган; (Посоченото изискване не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 BGN);

4. за който е налице неравнопостав. в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

5. за който е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълн. на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информ., свързана с удостоверяване липсата на осн. за отстраняване или изпълн. на критериите за подбор;

6. за който е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил: чл. 61, ал. 1 КТ, чл. 62, ал. 1 или 3 КТ, чл. 63, ал. 1 или 2 КТ, чл. 118 КТ, чл. 128, чл. 228, ал. 3 от КТ, чл. 245 КТ и чл. 301—чл. 305 КТ, чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналог. задълж., установени с акт на комп. орган, съгл. законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. за който е налице конфл. на интереси, който не може да бъде отстранен.

В случай че са нарушени изисквания по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 ЗОП ,от процедурата ще бъде отстранен всеки участник:

1. който е обявен в несъстоят. или е в производство по несъстоят., или е в процедура по ликвид., или е сключил извънсъд. спораз. с кредиторите си по смисъла на чл. 740 ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестр. лице се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгл. законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят има право да не отстрани участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгл. приложимите нац. правила за продълж. на стоп. дейност в държавата, в която е установен;

2. който е сключил споразум. с др. лица с цел нарушаване на конкуренц., когато нарушението е установено с акт на комп. орган;

3. за който е доказано, че е виновен за неизпълн. на договор за общ. поръчка или на договор за концесия за строит. или за услуга, довело до предср. му прекратяване, изплащане на обезщет. или др. подобни санкции, с изкл. на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 % от стойността или обема на договора.

Участниците ще бъдат отстранявани от процедурата и когато нарушават забраните, предвидени в чл. 101, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗОП, в чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и в чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Участниците ще бъдат отстранявани от процедурата, когато не посочат в офертата си действителните собственици по смисъла на §1, ал. 1 от ДР на ЗМИП на юрид. лице, което представл. и когато не могат да докажат произх. на пар. средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за общ. поръчка в съответствие с чл. 66, ал. 1 от ЗМИП.

Участниците трябва да са регистр. като търговци по смисъла на чл. 1 ТЗ и да имат право да осъществяват търг. на едро с мед. изделия в съотв. с чл. 77 ЗМИ.

Main CPV code 33171000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

BGN 1.8 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Абсорбент на въглероден диоксид

Value

BGN 10,700

Абсорбент на въглероден диоксид

Доставка на абсорбент на въглероден диоксид — количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. „Козяк“ № 1

Консумативи за оксигенна терапия и респираторно подпомагане

Value

BGN 121,600

Консумативи за оксигенна терапия и респираторно подпомагане

Доставка на консумативи за оксигенна терапия и респираторно подпомагане - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Комплекти за обдишване с кислород

Value

BGN 127,000

Комплекти за обдишване с кислород

Доставка на Комплекти за обдишване с кислород - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Трахеални и трахеостомни канюли

Value

BGN 70,000

Трахеални и трахеостомни канюли

Доставка на консумативи за Трахеални и трахеостомни канюли - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Консумативи за продължителна хемофилтрация, хемодиафилтрация и мембранна плазма сепарация

Value

BGN 185,000

Консумативи за продължителна хемофилтрация, хемодиафилтрация и мембранна плазма сепарация

Доставка на Консумативи за продължителна хемофилтрация и диализа - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Епидурална анестезия

Value

BGN 9,500

Епидурална анестезия

Доставка на Епидурална анестезия - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул.Козяк 1

Спинални и плексусни игли

Value

BGN 38,700

Спинални и плексусни игли

Доставка на Спинални и плексусни игли - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Консуматив за инвазивно измерване на налягане и за инфузия

Value

BGN 119,500

Консуматив за инвазивно измерване на налягане и за инфузия

Доставка на Консуматив за инвазивно измерване на налягане и за инфузия - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Консуматив за затопляне

Value

BGN 86,100

Консуматив за затопляне

Доставка на Консуматив за затопляне - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Маски за обдишване

Value

BGN 460

Маски за обдишване

Доставка на Маски за обдишване - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Нестирилни латексови шлаухи

Value

BGN 22,800

Нестирилни латексови шлаухи

Доставка на Нестирилни латексови шлаухи - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Нестерилни силиконови шлаухи

Value

BGN 18,000

Нестерилни силиконови шлаухи

Доставка на Нестерилни силиконови шлаухи - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Супраглотични устройства за еднократна употреба

Value

BGN 7,500

Супраглотични устройства за еднократна употреба

Доставка на Супраглотични устройства за еднократна употреба - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Консумативи за неинвазивен мониторинг

Value

BGN 380,000

Консумативи за неинвазивен мониторинг

Доставка на Консумативи за неинвазивен мониторинг - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Специални тръби и катетри

Value

BGN 108,000

Специални тръби и катетри

Доставка на Специални тръби и катетри - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Консумативи за извънтелесно очистване на организма от токсични вещества

Value

BGN 250,000

Консумативи за извънтелесно очистване на организма от токсични вещества

Доставка на Консумативи за извънтелесно очистване на организма от токсични вещества - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Консуматив за инвазивен мониторинг

Value

BGN 28,750

Консуматив за инвазивен мониторинг

Доставка на Консуматив за инвазивен мониторинг - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Специални маски и въздуховоди

Value

BGN 8,625

Специални маски и въздуховоди

Доставка на Специални маски и въздуховоди - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

Консумативи за продължителна бъбречнозаместваща терапия - каскадна плазма сепарация и абсорбция при септични състояния

Value

BGN 213,000

Консумативи за продължителна бъбречнозаместваща терапия - каскадна плазма сепарация и абсорбция при септични състояния

Доставка на Консумативи за продължителна бъбречнозаместваща терапия - каскадна плазма сепарация и абсорбция при септични състояния - количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

Additional information

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Main site or place of performance

София, ул. Козяк 1

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Vaccines

Norway

Value: 100.0 million Norwegian Krone

Germany : Cologne - Infrastructural Facility Management

Germany

Value: Not specified

Malta : Santa Venera - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

Malta

Value: Not specified

Norway : Arendal - Furniture

Norway

Value: 80.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Diagnostic agents

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified