This tender in no longer available.

Tender description

Доставка на оригинални тонер касети за копирни и печатащи устройства, свързани с изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за изпълнение без ДДС.

Гаранцията може да бъде под формата на:

1. парична сума; или

2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът следва да има изпълнени дейности, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В от ЕЕДОП с посочване на информация за доставките с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, обема, датите и получателите.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват за извършената доставка.

2. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел „Г“ на ЕЕДОП, като се посочат данни за съответният сертификат — издател, номер, обхват, срок на валидност.

За доказване на съответствието си с горното изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участниците представят сертификатите в оригинал или заверено копие, ако същите не са на разположение в електронен формат.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участникът следва да има изпълнена поне 1 доставка, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „доставка, сходна“ с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира: извършване на доставка на минимум 2 000 броя тонер касети за копиращи и/или печатащи устройства.

2. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството ISO EN 9001:2015 или еквивалентна с обхват доставка на консумативи за копиращи и/или печатащи устройства.

Списък и кратко описание на условията
Не се изисква.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не се изисква.

Процедура

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-08-13
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Условия за отваряне на офертите

2020-08-14

13:00

В системата.

Комисията започва работа, след като декриптира подадените оферти. Всички оферти се декриптират на датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка, по реда на тяхното постъпване в ЦАИС ЕОП.

След декриптирането на офертите от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите.

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
23:59

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в част III, раздел А, Б, В и Г.

Възложителят се възползва от възможността, дадена му в чл. 104, ал. 2 от ЗОП, и предвижда комисията да извърши оценката на ценовите и техническите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-13 Main CPV code 30125100

Bidding information

Bidding deadline

13 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

BGN 531,233

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 531,233

Всички тонер касети, които ще се доставят по настоящата поръчка, следва:

— да са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани,

— да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители,

— да са произведени от производителя на съответната търговска марка техника.

Предмет на доставка са следните тонер касети:

1. Касета с черен тонер за 6900 страници А4 — 810 бр.

2. Касета с черен тонер за 2200 страници А4 — 1 040 бр.

3. Касета с черен тонер за 12000 страници А4 — 560 бр.

4. Касета с черен тонер за 10000 страници А4 — 240 бр.

Main site or place of performance

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

Yes

Проект № BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020 г.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Morpeth - Social work services with accommodation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Switzerland : Villigen - Milling machines

Switzerland

Value: Not specified

Norway : Røyken - Office supplies

Norway

Value: 26.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Gostivar - Heating oil

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 22.7 million Denar

United Kingdom : Dagenham - Motor vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20,000 Pound Sterling

United Kingdom : Filton - Medical solutions

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Hønefoss - Construction materials

Norway

Value: Not specified