Tender description

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка и гаранционна поддръжка на принтери, скенери и компактни мултифункционални устройства за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК по 3 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка и гаранционна поддръжка на 56 броя лазерни мрежови принтери“,

— обособена позиция № 2 „Доставка и гаранционна поддръжка на 32 броя високоскоростни настолни документни скенери“,

— обособена позиция № 3 „Доставка и гаранционна поддръжка на 21 броя мултифункционални устройства“.

В предмета на обществената поръчка се включват всички необходими дейности по доставката, пускането в експлоатация и гаранционната поддръжка на периферната техника в 20 районни здравноосигурителни каси (РЗОК) и ЦУ на НЗОК.Процедура

Вид на конкурса
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 164-374175
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от получаването му при условията на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-02-08 Main CPV code 30230000

Award details

This tender awarded a total of BGN 72,905 to 3 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 72,905

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Доставка и гаранционна поддръжка на 56 броя лазерни мрежови принтери

Value

BGN Not specified

Доставка и гаранционна поддръжка на 56 броя лазерни мрежови принтери

1. Доставка и гаранционна поддръжка на 56 броя лазерни мрежови принтери с минимални изисквания съобразно посоченото в т. 1 на техническите изисквания и спецификации, приложение към документацията на обществената поръчка.

2.1. Предлаганите принтери трябва да бъдат нови, неупотребявани и да фигурират в продуктовата листа на производителя им и да не са свалени от производство към датата на подаване на оферта в настоящата процедура.

2.2. Предлаганата техника трябва да отговаря на нормативите на европейските и международни стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

2.3. В техническите си предложения участниците следва да предложат примерен график за извършване на доставките.

2.4. Предлаганата техника следва да бъде доставена в оригинална фабрична опаковка и да бъде окомплектована с всички необходими захранващи, интерфейсни и други кабели и аксесоари, необходими за нормална работоспособност.

2.5. Други — подробно описани в документацията на поръчката.

Main site or place of performance

Доставките следва да се извършват на адресите на ЦУ на НЗОК и 9 РЗОК съгласно приложен списък към документацията на обществената поръчка.

Award criteria

Предложена цена за доставка на 56 бр. принтери

50

Цена за отпечатване на 1 страница

50

Доставка и гаранционна поддръжка на 32 броя високоскоростни настолни документни скенери

Value

BGN Not specified

Доставка и гаранционна поддръжка на 32 броя високоскоростни настолни документни скенери

1. Доставка и гаранционна поддръжка на 32 броя високоскоростни настолни документни скенери с минимални изисквания съобразно посоченото в т. 2 на техническите изисквания и спецификации, приложение към документацията на обществената поръчка.

2.1. Предлаганите скенери трябва да бъдат нови, неупотребявани и да фигурират в продуктовата листа на производителя им и да не са свалени от производство към датата на подаване на оферта в настоящата процедура.

2.2. Предлаганата техника трябва да отговаря на нормативите на европейските и международни стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

2.3. В техническите си предложения участниците следва да предложат примерен график за извършване на доставките.

2.4. Предлаганата техника следва да бъде доставена в оригинална фабрична опаковка и да бъде окомплектована с всички необходими захранващи, интерфейсни и други кабели и аксесоари, необходими за нормална работоспособност.

2.5. Други — подробно описани в документацията.

Main site or place of performance

Доставките следва да се извършват на адресите на ЦУ на НЗОК и 13 РЗОК съгласно приложен списък към документацията на обществената поръчка.

Доставка и гаранционна поддръжка на 21 броя мултифункционални устройства

Value

BGN Not specified

Доставка и гаранционна поддръжка на 21 броя мултифункционални устройства

1. Доставка и гаранционна поддръжка на 21 броя мултифункционални устройства с минимални изисквания съобразно посоченото в т. 3 на техническите изисквания и спецификации, приложение към документацията на обществената поръчка.

2. Изисквания към доставката:

2.1. Предлаганите мултифункционални устройства трябва да бъдат нови, неупотребявани и да фигурират в продуктовата листа на производителя им и да не са свалени от производство към датата на подаване на оферта в настоящата процедура.

2.2. Предлаганата техника трябва да отговаря на нормативите на европейските и международни стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

2.3. В техническите си предложения участниците следва да предложат примерен график за извършване на доставките.

2.4. Други — подробно описани в документацията на поръчката.

Main site or place of performance

Доставките следва да се извършват на адресите на ЦУ на НЗОК и 4 РЗОК съгласно приложен списък към документацията на обществената поръчка

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Stoke-on-Trent - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Bruxelles - Acquisition of Equipment, Appliances, Hardware, Software Licences and related Services for the Video Post-Production Platform (VPPP) Infrastructure of the General Secretariat of the Council of the EU

Belgium

Value: Not specified

Ireland : Cork - Pipeline-inspection services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Photographic equipment

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Southampton - Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

United Kingdom : Seascale - X-ray inspection equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Denmark : Aarhus C - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: Not specified