Tender description

Дейностите, включени в обхвата на поръчката са свързани с предоставяне на услуги по изготвяне на доклад за оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за подкрепа на безработни и неактивни лица по приоритетна ос 1 на ОП РЧР 2014—2020, по конкретно, изпълнителят на поръчката се задължава да:

1. да извърши оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за подкрепа на безработни и неактивни лица по приоритетна ос 1 на ОП РЧР 2014—2020;

2. да анализира до каква степен подкрепата от ЕСФ е помогнала да се повиши конкурентоспособността на пазара на труда и шансовете за намиране на работа на безработните и неактивни лица в БЪЛГАРИЯ;

3. да установи дали подкрепата на ОП РЧР е спомогнала за постигане на националните цели и приоритети по отношение на заетостта.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Изпълнителят следва да разполага с екип, който ще осъществява дейностите по оценката като следва да включва един ръководител на екип и най-малко трима ключови експерти. При подаване на офертата участниците попълват информацията за образователната и професионална квалификация на предложения екип за изпълнение на поръчката в част ІV, раздел „В“, т. 6 на ЕЕДОП, като описват всички необходими данни, подлежащи на преценка за съответствие с поставените от възложителя изисквания- специфичен професионален опит/компетентност в областта.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

Възложителят поставя следните изисквания към документите, които доказват професионалната компетентност на лицата:

— да не са издадени от самото лице, тъй като в този случай ще представляват деклариране на определени обстоятелства, а не удостоверяване,

— да са издадени от лице, чието качество има отношение към изпълнената дейност, поради което може надеждно да удостовери изпълнението ѝ (възложител, работодател, длъжностно лице с удостоверителни функции и др.),

— в тях да се съдържат всички необходими данни, подлежащите на преценка за съответствие с поставените от възложителя изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а

Ръководител на екип: е отговорен, като цяло, за качеството на извършваните дейности и срочното и в пълнота изпълнение на поетите ангажименти от страна на участника към възложителя. Минимални изисквания:

— Придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ или еквивалентно (важи и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност), съгласно Постановление № 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване на класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалентна специалност,

— 5 години опит в периода между 2010 и 2020 г. в наблюдението, анализа и/или прогнозирането на социално-икономическото развитие,

— 3 години управленски опит,

— доказан опит в извършването на оценки на въздействието (участие в изпълнението на поне една оценка на въздействието в периода между 2015 и 2020 година, включваща използването на емпирични техники, методи и инструменти).

Ключови експерти:

Членовете на екипа следва да имат високо ниво на професионална квалификация и опит, за да отговорят на широкия обхват от въпроси, свързани с анализа.

Минимални изисквания:

— Придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от професионално направление „Икономика“ или „Социология, антропология и науки за културата“ или „Администрация и управление“ или еквивалентно (важи и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност), съгласно Постановление №125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване на класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалентна специалност,

— Поне един от ключовите експерти следва да притежава професионална компетентност в изследването и/или анализа и/или прогнозирането и/или разработването на публични политики на пазара на труда, в една или няколко от следните сфери:

(1) насърчаване на заетостта;

(2) активно включване на пазара на труда за хората извън работната сила чрез предоставяне на комплекс от услуги;

(3) повишаване знанията и уменията на работната сила;

(4) посреднически услуги на пазара на труда;

(5) подкрепа за стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност,

— Поне един от ключовите експерти следва да притежава професионална компетентност в изследването и/или анализа и/или прогнозирането и/или разработването на публични политики за подобряване квалификацията и уменията на работната сила:

(1) подобряване пригодността за заетост чрез включване в обучения на възрастни лица;

(2) осигуряване равен достъп до образование и обучение;

(3) повишаване качеството на обучението за възрастни;

(4) учене през целия живот;

(5) модернизиране на системите за учене през целия живот,

— Поне един от ключовите експерти следва да има опит в извършването на оценки на въздействието на публични политики на пазара на труда, включващи използването на емпирични техники, методи и инструменти, през последните 5 години,

— Поне един от ключовите експерти следва да има професионална компетентност в реализацията на проучвания, вкл. изграждане и тестване на изследователска методология, разработване на комплексен инструментариум за проучване и формиране на извадки; осъществяване на теренна работа, статистическа обработка на данни и анализ на резултати от проучвания.

Участникът може да предложи и по-разширен екип за извършване на оценката, ако счита, че това е необходимо за изпълнението на договора. Привличането на допълнителни експерти за изпълнение на специфични задачи следва да бъде описано в техническото предложение.

Списък и кратко описание на условията
Не се изисква.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не се изисква.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Условия за изпълнение на поръчката
При подписване на договор изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При изменение на договора, изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. Банковата гаранция/застраховката следва да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след приключването/прекратяването на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката се удължава или се издава нова.

Процедура

Дата
2020-06-23
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Офертата трябва да бъде валидна до
2020-10-31
Условия за отваряне на офертите

2020-06-24

15:00

В системата.

Местно време
23:59
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7, б. „а“ и „д“ от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

— изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация,

— получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Когато датите в обявлението в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване започва да тече от по-късната дата.

Допълнителна информация

От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1,във връзка с чл. 54, ал. 2—5 от ЗОП; за чиято оферта е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП; за когото се установи, че подлежи на отстраняване на основание чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „а“, във връзка с чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; за когото се установи, че подлежи на отстраняване на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си в изпълнение на чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП. Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, както и Декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - представят се по образец, приложение № 2 и 4 към ППЗМИП (декларацията по чл. 66, ал. 2 се представя при невъзможност за прилагане на поне два от способите по чл. 66, ал. 1 от ЗМИП).

Оценката по показател „Предложение за изпълнение“/ПИ/ се изчислява по следната формула: ОПИ участник= (ПИ участник: ПИ max) х100, където: ОПИ участник е оценката на конкретен участник по показател ПИ, ПИ участник е броят точки по показател „Предложение за изпълнение“ на конкретен участник, а ПИ max е най-големият брой точки по показател ПИ измежду всички участници;

Подпоказателите на показател ПИ са както следва:

ПИ1 Разбиране на участника (рамка на оценката) с максимален брой точки 25;

ПИ2 Подход (методология) за извършване на оценката с максимален брой точки 35;

ПИ3 Източници на информация с максимален брой точки 15;

ПИ4 Очаквани резултати и заключения с максимален брой точки 15;

ПИ5 Организация, управление и координиране на изпълнението на оценката с максимален брой точки 10;

Комисията оценява участника по всеки от посочените подпоказатели, като крайният брой точки се получава от сбора на точките по отделните подпоказатели, претеглени със съответното им тегло, а именно:

ПИучастник = ПИ1 х 5 + ПИ2 х 7 + ПИ3 х 3 + ПИ4 х 3 + ПИ5 х 2; Оценката по показател ПИ се извършва на база заместване/прилагане на формулите от Методиката за комплексна оценка, част от одобрената документация за участие. Максималният брой точки по показател ПИ участник е 100 (сто) точки. Минимално допустимата стойност на показателя ПИ участник „Предложение за изпълнение“ е 60 точки, т.е. съответства на минимална оценка „Задаволително“ по всеки подпоказател. До отваряне на ценовите предложения ще бъдат допуснати само участниците, получили оценка по показател ПИ участник „Предложение за изпълнение“, равна на 60 или повече точки;

Оценката по показател „Ценово предложение“ се формира по следната формула: ОЦП участник =ЦП min/ЦП участник х 100. Максималният брой точки за оценката на конкретен участник по показател „Ценово предложение“ е 100 и има относителна тежест в комплексната оценка от 30 %.

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на офертата за конкретен участник, е: КО участник = ОПИ участник х 0,70 + ОЦП участник х 0,30.

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-19 Main CPV code 79410000

Bidding information

Bidding deadline

23 Jun 2020

26 days remaining

Total estimated value

BGN 300,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 300,000

Целта на анализа, който ще бъде направен в резултат на настоящата обществена поръчка, е да се оценят ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за подкрепа на безработни и неактивни лица по приоритетна ос 1 на ОП РЧР 2014—2020.

Основният въпрос, на който оценката следва да отговори, е в каква степен подкрепата от ЕСФ е помогнала да се повиши конкурентоспособността на пазара на труда и шансовете за намиране на работа на безработните и неактивни лица в БЪЛГАРИЯ, както и до колко тази подкрепа е спомогнала за постигане на националните цели и приоритети по отношение на заетостта. В обхвата на оценката попадат всички мерки по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014—2020, които са насочени към подкрепа на безработни и неактивни лица, т.е. целевите групи по първи, трети и пети инвестиционен приоритет, а именно:

— BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“,

— BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост“,

— BG05M9OP001-1.018 „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване“,

— BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“,

— BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“,

— BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“,

— BG05M9OP001-1.024 „Родители в заетост“,

— BG05M9OP001-1.028 „Работа“,

— BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.

Изпълнението на тези мерки надгражда реализираните дейности и постигнатите резултати по схемите, проектирани по ОП РЧР 2007—2013 г., както и по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници.

Изпълнителят следва да формулира подходящи препоръки на базата на направените заключения както по отношение на финансовите, така и по отношение на нефинансовите въпроси. Препоръките трябва да са ясно формулирани и степенувани по важност. Аналогичен подход на приоритизиране трябва да се приложи и когато се представят алтернативни препоръки за бъдещи действия, като се вземат предвид и разходите, необходими за изпълнение на препоръките.

Award criteria

Оценка по показател „Предложение за изпълнение“

70

30

Yes

Обществената поръчка е във връзка с изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от ЕСФ. Средствата за изпълнението на договора ще бъдат осигурени от бюджета на приоритетна ос „Техническа помощ”.

Additional information

Договорът е със срок на изпълнение до 7 (седем) месеца.

Възложителят извършва дължимото плащане в срок до 30 (тридесет) дни след подписването на приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението на договора и приемане на окончателния доклад и издаване на фактура от изпълнителя, в която се вписва номера на бюджетната линия, по която се извършва плащането.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Accounting services

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Bergen - Architectural and related services

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Hardware integration consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Evaluation consultancy services

Ireland

Value: 200,000 Euro

Norway : Ålesund - Construction work

Norway

Value: 115.0 million Norwegian Krone

Norway : Rygge - Consulting services for water-supply and waste-water other than for construction

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Geophysical surveys of archaeological sites

Ireland

Value: 2.0 million Euro