Tender description

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата;

Минимално изискване:

1. Участниците трябва успешно да са изпълнили минимум 3 услуги с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Услуги с предмет, „идентичен или сходен с предмета на поръчката“, се считат услуги, свързани с отпечатване и доставка на ваучери за храна.

Доказване:

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП. Към декларираните данни участникът следва да приложи доказателства за извършената услуга (референции, удостоверения за добро изпълнение и др. по преценка на участника).

Списък и кратко описание на условията

Участниците трябва да притежават разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено по реда и условията на чл. 5 и сл. от Наредба № 7 от 9.7.2003 г. на МТСП и МФ.

Доказване:

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи и публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на тази регистрация, в част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, т. 1).

В случай че информацията не е достъпна за проверка в публичен регистър към декларираните данни, участникът следва да приложи копие на валидно разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено по реда и условията на чл. 5 и сл. от Наредба № 7 от 9.7.2003 г. на МТСП и МФ или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

* Забележка: Участник, чието разрешение е отнето от МФ и/или се намира в съдебна процедура по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7/9.7.2003 г., се отстранява от участие в процедурата.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Процедура

Вид на конкурса
Open
Местно време
16:00
Условия за отваряне на офертите

2019-04-22

10:00

гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Клиника по изгаряния и пластична хирургия, ет. 2, рапортна зала

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Дата
2019-04-19

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-03-14
Precise information on deadline(s) for review procedures
Чл. 197 от ЗОП Main CPV code 30199770

Bidding information

Bidding deadline

19 Apr 2019

23 days remaining

Total estimated value

BGN 2.7 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 2.7 million

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

Award criteria

Рто — брой на търговските обекти

40

60

Main site or place of performance

Отдел ТРЗ на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, находяща се на адрес гр. София 1606, бул. „Тотлебен“ № 21, административна сграда

SIMILAR TENDERS

Ireland : Wilton Place - Computer-related professional services

Ireland

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : London - Educational equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bodø - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

Norway

Value: Not specified

Norway : Molde - Maintenance and repair of office machinery

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Patient-monitoring system

Norway

Value: 130.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Dundee - Planning systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 510,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Quantity surveying services

Ireland

Value: 2.0 million Euro