This tender in no longer available.

Tender description

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата;

Минимално изискване:

1. Участниците трябва успешно да са изпълнили минимум 3 услуги с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Услуги с предмет, „идентичен или сходен с предмета на поръчката“, се считат услуги, свързани с отпечатване и доставка на ваучери за храна.

Доказване:

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП. Към декларираните данни участникът следва да приложи доказателства за извършената услуга (референции, удостоверения за добро изпълнение и др. по преценка на участника).

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.
Списък и кратко описание на условията

Участниците трябва да притежават разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено по реда и условията на чл. 5 и сл. от Наредба № 7 от 9.7.2003 г. на МТСП и МФ.

Доказване:

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи и публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на тази регистрация, в част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, т. 1).

В случай че информацията не е достъпна за проверка в публичен регистър към декларираните данни, участникът следва да приложи копие на валидно разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено по реда и условията на чл. 5 и сл. от Наредба № 7 от 9.7.2003 г. на МТСП и МФ или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

* Забележка: Участник, чието разрешение е отнето от МФ и/или се намира в съдебна процедура по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7/9.7.2003 г., се отстранява от участие в процедурата.Процедура

Дата
2019-04-19
Условия за отваряне на офертите

2019-04-22

10:00

гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Клиника по изгаряния и пластична хирургия, ет. 2, рапортна зала

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Вид на конкурса
Open
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
16:00

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-03-14
Precise information on deadline(s) for review procedures
Чл. 197 от ЗОП
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 30199770

Bidding information

Bidding deadline

19 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 2.7 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 2.7 million

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

Award criteria

Рто — брой на търговските обекти

40

60

Main site or place of performance

Отдел ТРЗ на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, находяща се на адрес гр. София 1606, бул. „Тотлебен“ № 21, административна сграда

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Leeds - Handicraft and art supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - International payment transfer services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Nottinghamshire - Miscellaneous transport equipment and spare parts

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

Norway : Narvik - Car park control equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Skien - Printers and plotters

Norway

Value: Not specified

Ireland : Ennis - School furniture

Ireland

Value: 1.5 million Euro

Norway : Trondheim - Printers and plotters

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone