Tender description

Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на обекти от образователната инфраструктура (училища и детски градини), разположени на територията на 4 района на Столична община (район „Връбница“, район „Красна поляна“, район „Надежда“, район „Илинден“).

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът трябва да има опит в изпълнението дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката. За последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност/и с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, се счита::

— за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, и 6 следва да се разбира: производство и/или доставка, и/или монтаж на обзавеждане и/или оборудване за училища и/или детски градини, и/или жилищни и/или административни сгради и/или офиси и др.,

— за обособена позиция № 7 следва да се разбира: производство и/или доставка, и/или монтаж на обзавеждане и/или оборудване за спортни зали и/или спортни съоръжения и др.

Доказване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП. Необходимата информацията за доказване на изискването се посочва в приложните полета на част IV, раздел В от ЕЕДОП.

Документи за доказване (представят се само при условията на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП): списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
В настоящата обществена поръчка не са предвидени изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците
Списък и кратко описание на условията
В настоящата обществена поръчка не са предвидени изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а
В настоящата обществена поръчка не са предвидени изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците
Изисквано минимално/ни ниво/а
1. Участникът трябва да има опит в изпълнението дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката. За последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност/и с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
Условия за изпълнение на поръчката

1. Срокът за изпълнение на доставката за всяка от обособените позиции е по предложение на участника, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление от възложителя и/или от ръководителя на проекта за стартиране на дейностите по изпълнение на обществената поръчка, но не по-късно от 60 дни преди крайния срок за изпълнение на проекта (28.12.2020 г.), и всички последващи го анекси.

2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер 5 % от стойността на договора без ДДС.

3. Гаранцията за авансово предоставени средства е в размер на 100 % от стойността на аванса. Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане, в зависимост от размера на аванса, който изпълнителят пожелае, но не повече от 20 % от стойността на договора. Условията за освобождаване на гаранцията за авансово представени средства са указани в проекта на договор.Процедура

Местно време
23:59
Условия за отваряне на офертите

2020-06-22

14:00

В системата

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-06-19
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Допълнителна информация

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура, това условие се прилага отделно за всяка от обособените позиции.

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

2. Прогнозната стойност на всеки от обектите включени в съответната обособена позиция е максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага за дадения обект. В случай че участник предложи обща цена за изпълнение на съответен обект, която е по-висока от посочената за него прогнозна стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата за тази обособена позиция.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-18 Main CPV code 39100000

Bidding information

Bidding deadline

19 Jun 2020

19 days remaining

Total estimated value

BGN 496,695

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на училища на територията на район „Връбница“, Столична община

Value

BGN 43,431

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на училища на територията на район „Връбница“, Столична община

Обособената позиция обхваща следните обекти:

— оборудване и обзавеждане на 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, район „Връбница“,

— оборудване и обзавеждане на 62 ОУ „Христо Ботев“, район „Връбница“,

— оборудване и обзавеждане на 140 СОУ (ново 140 СУ) „Иван Богоров“, район „Връбница“.

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на чинове, бюра, столове, бели дъски, шкафове за класна стая, шкафове секция, закачалки, гардеробчета за подготвителна група, щори, маси, диван и фотьойли на обща стойност до 43 431,50 BGN без ДДС.

Предвидените количества и технически характеристики на оборудването и обзавеждането, попадащо в обхвата на обособената позиция, са описани в приложената към документацията техническа спецификация

Yes

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

Main site or place of performance

гр. София

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка“, район „Връбница“, Столична община

Value

BGN 81,483

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка“, район „Връбница“, Столична община

Обособената позиция обхваща следния обект: оборудване и обзавеждане на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка“, район „Връбница“.

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на маси, гардеробчета, пейки, столове, бюра, секции, гардероби за персонала, креватчета, дюшеци/ матраци, възглавници, шкафове за бельо и шкаф мивки на обща стойност до 81 483,00 BGN без ДДС.

Предвидените количества и технически характеристики на оборудването и обзавеждането, попадащо в обхвата на обособената позиция, са описани в приложената към документацията техническа спецификация.

Yes

Проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

Main site or place of performance

гр. София

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на училища на територията на район „Красна поляна“, Столична община

Value

BGN 61,209

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на училища на територията на район „Красна поляна“, Столична община

Обособената позиция обхваща следните обекти:

— оборудване и обзавеждане на 123 СОУ (ново 123 СУ) „Стефан Стамболов“, район „Красна поляна“,

— оборудване и обзавеждане на 147 ОУ „Йордан Радичков“, район „Красна поляна“,

— оборудване и обзавеждане на 57-о спортно училище „Св. Наум Охридски“, район „Красна поляна“.

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на ученически чинове, столове и маси, учителски бюра и столове, бели класни дъски, маси и столове за столова на обща стойност до 61 209,00 BGN без ДДС.

Предвидените количества и технически характеристики на оборудването и обзавеждането, попадащо в обхвата на обособената позиция, са описани в приложената към документацията техническа спецификация.

Yes

Проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

Main site or place of performance

гр. София

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на училища на територията на район „Надежда“, Столична община

Value

BGN 134,892

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на училища на територията на район „Надежда“, Столична община

Обособената позиция обхваща следните обекти:

— оборудване и обзавеждане на 16 ОУ „Райко Жинзифов“, район „Надежда“,

— оборудване и обзавеждане на 102 ОУ „Панайот Волов“, район „Надежда“,

— оборудване и обзавеждане на 15 СОУ (ново 15 СУ) „Адам Мицкевич“, район „Надежда“,

— оборудване и обзавеждане на 54 СОУ (ново 54 СУ) „Св. Иван Рилски“, район „Надежда“,

— оборудване и обзавеждане на 101 СОУ (ново 101 СУ) „Бачо Киро“, район „Надежда“.

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на ученически маси, столове и чинове, учителски бюра и столове, шкафове и бели дъски на обща стойност до 134 892,38 BGN без ДДС.

Предвидените количества и технически характеристики на оборудването и обзавеждането, попадащо в обхвата на обособената позиция, са описани в приложената към документацията техническа спецификация.

Yes

Проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

Main site or place of performance

гр. София

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на училища на територията на район „Илинден“, Столична община

Value

BGN 78,465

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на училища на територията на район „Илинден“, Столична община

Обособената позиция обхваща следните обекти:

— оборудване и обзавеждане на 43 ОУ „Христо Смирненски“, район „Илинден“,

— оборудване и обзавеждане на 3 СОУ (ново 3 СУ) „Марин Дринов“, район „Илинден“,

— оборудване и обзавеждане на 113 СОУ (ново 113 СУ) „Сава Филаретов“, район „Илинден,

— оборудване и обзавеждане на бивш филиал на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“, (нова 33 ЕГ „Света София“), район „Илинден“.

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на ученически маси, столове и чинове, учителски бюра и столове, шкафове, гардероби, закачалки, контейнери за бюра, работни маси, заседателна маса, маси за хранене, офисни бюра и помощен плот, офисни столове, фотьойли, магнитни бели дъски, свободно стоящи стелажи, метални гардероби, огледала, държачи за тоалетна хартия, диспансери за течен сапун и полипропиленови кошчета за боклук на обща стойност до 78 465,10 BGN без ДДС.

Предвидените количества и технически характеристики на оборудването и обзавеждането попадащо в обхвата на обособената позиция са описани в приложената към документацията техническа спецификация.

Yes

Проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

Main site or place of performance

гр. София

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на детски градини на територията на район „Илинден“, Столична община

Value

BGN 88,735

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на детски градини на територията на район „Илинден“, Столична община

Обособената позиция обхваща следните обекти:

— оборудване и обзавеждане на ОДЗ № 179 (нова ДГ № 179) „Синчец“, район „Илинден“,

— оборудване и обзавеждане на ОДЗ № 51 (нова ДГ № 51) „Щурче“, район „Илинден“,

— оборудване и обзавеждане на ЦДГ № 53 (нова ДГ № 153) „Света троица“, район „Илинден“.

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на детски столчета, гардеробчета, легла, бюра, шкафове, маси, пейки, спални комплекти, завивки възглавници и матраци, килими, лекарски кушетки, гардероби за персонала, гардероби за спално бельо и дъски на обща стойност до 88 735,00 BGN без ДДС.

Предвидените количества и технически характеристики на оборудването и обзавеждането, попадащо в обхвата на обособената позиция, са описани в приложената към документацията техническа спецификация.

Yes

Проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

Main site or place of performance

гр. София

Доставка и монтаж на спортно обзавеждане и оборудване за училища на територията на Столична община

Value

BGN 8,480

Доставка и монтаж на спортно обзавеждане и оборудване за училища на територията на Столична община

Обособената позиция обхваща следните обекти:

— оборудване и обзавеждане на 123 СОУ (ново 123 СУ) „Стефан Стамболов“, район „Красна поляна“,

— оборудване и обзавеждане на 43 ОУ „Хр. Смирненски“, район „Илинден“.

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на баскетболни кошове, врати за ханбал, метални гардероби с пейки, гимнастически пейки, комплект за монтаж на волейболна мрежа, свободно стоящ баскетболен кош и шведска стена на обща стойност до 8 480,00 BGN без ДДС.

Предвидените количества и технически характеристики на оборудването и обзавеждането, попадащо в обхвата на обособената позиция, са описани в приложената към документацията техническа спецификация.

Yes

Проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

Main site or place of performance

гр. София

SIMILAR TENDERS

Norway : Gardermoen - Baggage-handling system

Norway

Value: Not specified

Ireland : Wicklow - Wind instruments

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Gateshead - Protective and safety clothing

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1 Euro

Malta : Floriana - Charge cards

Malta

Value: Not specified

Norway : Egersund - Patient-monitoring system

Norway

Value: Not specified

Finland : Oulu - Machines and apparatus for testing and measuring

Finland

Value: 2.9 million Euro

Norway : Vestnes - Medical furniture

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone