Tender description

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка и пускане в експлоатация на апаратура за образна диагностика“,

— обособена позиция № 2 „Доставка и пускане в експлоатация на регистрираща апаратура и апаратура за спешна помощ“.Процедура

Notice number in the OJ S
2018/S 159-364177
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-10
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Решенията на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежат на обжалване по реда на глава 27 от ЗОП. Main CPV code 33100000

Award details

This tender awarded a total of BGN 180,350 to 2 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 180,350

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Доставка и пускане в експлоатация на апаратура за образна диагностика“

Value

BGN Not specified

„Доставка и пускане в експлоатация на апаратура за образна диагностика“ Доставка и пускане в експлоатация на 1 бр. рентгенографичен апарат и 1 бр. ехографски апарат.

Yes

Процедурата се финансира със средства от Грантови споразумения EMAS/0046 ISF, EMAS/0044 AMIF, EMAS/0046 AMIF в рамките на Механизма за спешно подпомагане по фонд "Вътрешна сигурност" и фонд "Убежище,

Main site or place of performance

гр. София, ЦКБ на МИ — МВР, бул. М. Скобелев № 79

„Доставка и пускане в експлоатация на регистрираща апаратура и апаратура за спешна помощ“

Value

BGN Not specified

„Доставка и пускане в експлоатация на регистрираща апаратура и апаратура за спешна помощ“ Доставка и пускане в експлоатация на 1 бр. електрокардиографски апарат и 1 бр. кардиодефибрилатор.

Yes

Процедурата се финансира със средства от Грантови споразумения EMAS/0046 ISF, EMAS/0044 AMIF, EMAS/0046 AMIF в рамките на Механизма за спешно подпомагане по фонд "Вътрешна сигурност" и фонд "Убежище

Main site or place of performance

гр. София, ЦКБ на МИ — МВР, бул. М. Скобелев № 79

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Salford - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Shtip - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 8.0 million Denar

Malta : Floriana - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Malta

Value: Not specified

Italy : Ispra - FWC in 2 Lots for Supply of Chemicals, Reagents and Consumables for Laboratory Use

Italy

Value: 1.6 million Euro

United Kingdom : Leicester - Educational equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling