Tender description

Доставка на 1 мобилна станция за мониторинг, откриване и локализиране на радиосмущения за Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди (НСМ), изградена от КРС. Към настоящия момент НСМ се състои от 15 стационарни станции за мониторинг на РЧС (1 обслужваема, 14 необслужваеми дистанционно управляеми) в обхват от 20 до 3000 MHz и 8 мобилни станции за мониторинг на РЧС в обхват от 10 kHz/20 MHz до 3000 MHz. Доставката на мобилна станция за радиомониторинг включва:

— доставка, конфигуриране и тестване на мобилната станция,

— монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на мобилната станция.

Целта е да се реализира съвременно решение в съответствие с приложената техническа спецификация, с което:

— да се повиши ефективността на контрола от КРС на радиочестотния спектър за граждански нужди,

— да се увеличи капацитетът на НСМ на КРС за радиочестотен мониторинг и измервания в съответствие с изискванията на ITU,

— да се позволи извършването на специализирани измервания.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Участникът следва да прилага система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с област на приложение, включващ предмета на поръчката, което към датата на сключване на договора се доказва с валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, за управление на качеството с област на приложение обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката. Под предмет на поръчката възложителят ще разбира извършване на доставка, поддръжка и сервизиране на идентичен или сходен вид мобилна станция.
Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Сертификатът трябва да е валиден, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

2. Участникът следва да декларира информацията по т. 1 в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, че притежава сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент за управление на качеството с област на приложение обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката.

Условия за изпълнение на поръчката

Предлаганата система трябва да:

1. бъде нова, неупотребявана, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера;

2. предлага висока надеждност;

3. в техническото си предложение участникът трябва да декларира, че към датата на подписване на договора ще представи документ от производителя на оборудването или от негов официален представител, който удостоверява, че има право да извършва продажби и поддръжка на оборудването от вида, който предлага.

Списък и кратко описание на условията
Възложителят не поставя изисквания.

Процедура

Дата
2020-07-06
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Условия за отваряне на офертите

2020-07-07

14:00

гр. София, ул. „Гурко“ № 6, сградата на КРС

Съгласно ЗОП

Местно време
17:30
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно ЗОП
Допълнителна информация

Възложителят заплаща на изпълнителя цената по договора в срок до 30 (тридесет) дни след подписването на приемно-предавателен протокол от упълномощени представители на страните за приемане на доставката и представяне на фактура — оригинал. При подписването на договора изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. В случай че поради обективно възникнали обстоятелства изпълнението на договора стане невъзможно в срок до 30 ноември 2020 г., плащането се извършва по следния начин:

Възложителят заплаща на изпълнителя авансово 100 % от стойността на договора в срок до 18 декември 2020 г. след учредяване на гаранция от страна на изпълнителя, която обезпечава авансово предоставените средства от възложителя в размер на тези средства, и представяне на фактура — оригинал, в срок до 2 декември 2020 г. Възложителят освобождава 20 % от гаранцията за изпълнение в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на двустранен приемно-предавателен протокол за окончателното приемане на предмета на договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на възложителя на каквато и да е сума по нея. Останалите 80 % от гаранцията за изпълнение са предназначени за обезпечаване на гаранционното обслужване и се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането му. В случаите по чл. 2, ал. 5 от договора възложителят освобождава гаранцията за авансово плащане до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса съгласно чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-18 Main CPV code 38424000

Bidding information

Bidding deadline

6 Jul 2020

39 days remaining

Total estimated value

BGN 500,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 500,000

Доставка на 1 мобилна станция за мониторинг, откриване и локализиране на радиосмущения за Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди (НСМ), изградена от КРС. Към настоящия момент НСМ се състои от 15 стационарни станции за мониторинг на РЧС (1 обслужваема, 14 необслужваеми дистанционно управляеми) в обхват от 20 до 3000 MHz и 8 мобилни станции за мониторинг на РЧС в обхват от 10 kHz/20 MHz до 3000 MHz. Доставката на мобилна станция за радиомониторинг включва:

— доставка, конфигуриране и тестване на мобилната станция,

— монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на мобилната станция.

Целта е да се реализира съвременно решение в съответствие с приложената техническа спецификация, с което:

— да се повиши ефективността на контрола от КРС на радиочестотния спектър за граждански нужди,

— да се увеличи капацитетът на НСМ на КРС за радиочестотен мониторинг и измервания в съответствие с изискванията на ITU,

— да се позволи извършването на специализирани измервания.

Main site or place of performance

гр. София

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Cameras

Malta

Value: Not specified

Norway : Bergen - Tracing system services

Norway

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - X-ray inspection equipment

Norway

Value: Not specified

Ireland : Cork - Gas pressure equipment

Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Photographic equipment

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Sweden : Gothenburg - CT scanners

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : London - Installation services of electrical and mechanical equipment

Ireland

Value: 4.0 million Euro