This tender in no longer available.

Tender description

Предмет на настоящата обществена поръчка и организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ, в 3 обособени позиции за срок от 3 (три) години.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката

Възложителят заплаща на изпълнителя извършените охранителни услуги за всеки изминал месец в срок до 30 календарни дни с/у издадена оригин. данъчна фактура, представена в счетоводството на съотв. поделение. При скл. на договора уч., определен за изп., представя гаранция за обезпечаване изпълн. в р-р на 5 % от ст-тта на договора без ДДС. Гаранцията се представя в 1 от формите:

а) безусл., неотм. банкова гаранция, оригинал, срок на валидност — срока на договора плюс 1 месец; или

б) постъпила парична сума, внесена по сметка на ДП НКЖИ, удостоверено с копие на пл. нареждане; или

в) застраховка, която обезпечава изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълн., оригинал, срок на валидност — срока на договора плюс 1 месец.

Усл. и сроковете за задържане и освобожд. на гаранцията се уреждат в договора. Възл. предвижда до 10 % от прогнозната ст-ст без ДДС допълн. ср-ва за нови обекти при необходимост. Плащанията ще се извършват при усл. на решение № 592/2018 г. на МС (обн., ДВ, бр. № 71 от 28.8.2018 г., в сила от 3.9.2018 г.).Процедура

Notice number in the OJ S
2019/S 027-060064
Вид на конкурса
Open
Дата
2019-05-02
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
16:45

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-03-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
Допълнителна информация

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма усл. за създ. на ЮЛ по чл. 10, ал. 2 от ЗОП. Възлож.отстранява уч., за когото са налице основ. по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Срок на валидност на оф. — 6 месеца от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

Офертите ще бъдат отворени на 3.5.2019 г.,14:00 часа в ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, заседателна зала. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване при спазване режима за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие, се предоставя на комисията. За заверен документ се счита този, върху копието на който е записано „вярно с оригинала“ и са поставени подпис и печат.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 79713000

Bidding information

Bidding deadline

2 May 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 13.9 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ

Value

BGN 4.7 million

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ

Изпълнението на настоящата обществена поръчка — организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охраната с технически средства на обекти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, обхваща охраната на административни сгради, складови помещения, открити складови

Площадки, машини и съоръжения, кабелни трасета, гаражи и друго движимо и недвижимо имущество, находящо се в охраняваните райони — собственост на ДП НКЖИ, в градовете София и Враца, общо 16 бр. обекта със 138 бр. охранители.

Main site or place of performance

Поделенията на ДП НКЖИ в градовете София и Враца

Additional information

Възложителят предвижда до 10 % от стойността без ДДС допълнителни средства за добавяне на нови обекти при възникване на необходимост от охрана.

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ

Value

BGN 3.8 million

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ Изпълнението на настоящата обществена поръчка — организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охраната с технически средства на обекти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, обхваща охраната на административни сгради, складови помещения, открити складови площадки, машини и съоръжения, кабелни трасета, гаражи и друго движимо и недвижимо имущество, находящо се в охраняваните райони — собственост на ДП НКЖИ, в градовете Враца, Горна Оряховица и Шумен, общо 19 бр. обекта със 111 бр. охранители.

Main site or place of performance

Поделенията на ДП НКЖИ в градовете Враца, Г. Оряховица и Шумен

Additional information

Възложителят предвижда до 10 % от стойността без ДДС допълнителни средства за добавяне на нови обекти при възникване на необходимост от охрана.

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ

Value

BGN 5.4 million

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ Изпълнението на настоящата обществена поръчка — организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охраната с технически средства на обекти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, обхваща охраната на административни сгради, складови помещения, открити складови площадки, машини и съоръжения, кабелни трасета, гаражи и друго движимо и недвижимо имущество, находящо се в охраняваните райони — собственост на ДП НКЖИ, в градовете София, Пловдив и Бургас, общо 26 бр. обекта със 158 бр. охранители.

Main site or place of performance

Поделенията на ДП НКЖИ в градовете София, Пловдив и Бургас

Additional information

Възложителят предвижда до 10 % от стойността без ДДС допълнителни средства за добавяне на нови обекти при възникване на необходимост от охрана.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Rochford - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : The Docks - Exhibition, fair and congress organisation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Aylesbury - Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malaysia : Kuala Lumpur - Security Services for the Delegation of the European Union to Malaysia

Malaysia

Value: 735,000 Euro

United Kingdom : Dudley - Auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Rochford - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Recruitment services

Ireland

Value: 1.0 million Euro