Tender description

Предмет на настоящата обществена поръчка и организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ, в 3 обособени позиции за срок от 3 (три) години.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката

Възложителят заплаща на изпълнителя извършените охранителни услуги за всеки изминал месец в срок до 30 календарни дни с/у издадена оригин. данъчна фактура, представена в счетоводството на съотв. поделение. При скл. на договора уч., определен за изп., представя гаранция за обезпечаване изпълн. в р-р на 5 % от ст-тта на договора без ДДС. Гаранцията се представя в 1 от формите:

а) безусл., неотм. банкова гаранция, оригинал, срок на валидност — срока на договора плюс 1 месец; или

б) постъпила парична сума, внесена по сметка на ДП НКЖИ, удостоверено с копие на пл. нареждане; или

в) застраховка, която обезпечава изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълн., оригинал, срок на валидност — срока на договора плюс 1 месец.

Усл. и сроковете за задържане и освобожд. на гаранцията се уреждат в договора. Възл. предвижда до 10 % от прогнозната ст-ст без ДДС допълн. ср-ва за нови обекти при необходимост. Плащанията ще се извършват при усл. на решение № 592/2018 г. на МС (обн., ДВ, бр. № 71 от 28.8.2018 г., в сила от 3.9.2018 г.).Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Вид на конкурса
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 027-060064
Местно време
16:45
Дата
2019-05-02

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-03-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма усл. за създ. на ЮЛ по чл. 10, ал. 2 от ЗОП. Възлож.отстранява уч., за когото са налице основ. по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Срок на валидност на оф. — 6 месеца от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

Офертите ще бъдат отворени на 3.5.2019 г.,14:00 часа в ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, заседателна зала. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване при спазване режима за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие, се предоставя на комисията. За заверен документ се счита този, върху копието на който е записано „вярно с оригинала“ и са поставени подпис и печат.

Main CPV code 79713000

Bidding information

Bidding deadline

2 May 2019

43 days remaining

Total estimated value

BGN 13.9 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ

Value

BGN 4.7 million

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ

Изпълнението на настоящата обществена поръчка — организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охраната с технически средства на обекти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, обхваща охраната на административни сгради, складови помещения, открити складови

Площадки, машини и съоръжения, кабелни трасета, гаражи и друго движимо и недвижимо имущество, находящо се в охраняваните райони — собственост на ДП НКЖИ, в градовете София и Враца, общо 16 бр. обекта със 138 бр. охранители.

Additional information

Възложителят предвижда до 10 % от стойността без ДДС допълнителни средства за добавяне на нови обекти при възникване на необходимост от охрана.

Main site or place of performance

Поделенията на ДП НКЖИ в градовете София и Враца

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ

Value

BGN 3.8 million

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ Изпълнението на настоящата обществена поръчка — организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охраната с технически средства на обекти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, обхваща охраната на административни сгради, складови помещения, открити складови площадки, машини и съоръжения, кабелни трасета, гаражи и друго движимо и недвижимо имущество, находящо се в охраняваните райони — собственост на ДП НКЖИ, в градовете Враца, Горна Оряховица и Шумен, общо 19 бр. обекта със 111 бр. охранители.

Additional information

Възложителят предвижда до 10 % от стойността без ДДС допълнителни средства за добавяне на нови обекти при възникване на необходимост от охрана.

Main site or place of performance

Поделенията на ДП НКЖИ в градовете Враца, Г. Оряховица и Шумен

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ

Value

BGN 5.4 million

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ Изпълнението на настоящата обществена поръчка — организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охраната с технически средства на обекти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, обхваща охраната на административни сгради, складови помещения, открити складови площадки, машини и съоръжения, кабелни трасета, гаражи и друго движимо и недвижимо имущество, находящо се в охраняваните райони — собственост на ДП НКЖИ, в градовете София, Пловдив и Бургас, общо 26 бр. обекта със 158 бр. охранители.

Additional information

Възложителят предвижда до 10 % от стойността без ДДС допълнителни средства за добавяне на нови обекти при възникване на необходимост от охрана.

Main site or place of performance

Поделенията на ДП НКЖИ в градовете София, Пловдив и Бургас

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Market Place of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC Marketplace)

Belgium

Value: 3.6 million Euro

Ireland : Cork - Advertising services

Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Design and Implementation of a Blue Economy Development Framework

Belgium

Value: 550,000 Euro

Belgium : Brussels - Study on Integrating an Ecosystem-based Approach into Maritime Spatial Planning, in particular in the Context of the Implementation of the Directive 2014/89/EU

Belgium

Value: 500,000 Euro

Luxembourg : Luxembourg - Translation services into Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Portuguese, Slovak, Slovenian and Swedish

Luxembourg

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Travel management services

Ireland

Value: 350,000 Euro

Norway : Oslo - Economic impact assessment

Norway

Value: 400.0 million Norwegian Krone