Tender description

Предметът на поръчката е: „Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвест. проекти с основните изисквания към строежите, при необходимост от такива, упражняване на стр. надзор и инвест. контрол по време на строителството на обекти на територията на Столична община — район „Надежда“. Настоящата процедура е открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и въз основа на нея ще бъде сключено рамково споразумение за избор на изпълнители за извършване на дейностите, описани по-горе.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на условията

Всеки участник трябва да притежава валидно удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), или документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ.

1.2. Всеки участник трябва да притежава валидно Удостоверение за енергийна ефективност, издадено от Агенцията за устойчиво енергийно развитие съгласно чл. 43 и сл. от Закона за енергийната ефективност или документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV „Критерии за подбор“, раздел А — „Годност“.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Професионален опит.

2. Екип от технически лица

3. Системи за управление на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение на проекти с предмет, идентичен и/или сходен с този на поръчката.

Под „услуги с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбират услуги за извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на въведени в експлоатация строежи за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на жилищни или смесени сгради, и/или сгради за обществено обслужване и/или изграждане и/или основен ремонт на пътна мрежа.

Забележка 1: Изпълнената услуга следва да включва едновременно услуги за извършване на оценка за съответствието на инвестиционен проект/еквивалентни и услуги за упражняване на строителен надзор на строеж/еквивалентни.

Забележка 2: Изброените по-горе услуги могат да бъдат изпълнени съвместно по отношение на един строеж или отделно по отношение на различни строежи, като всеки от строежите е строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на жилищни или смесени сгради, или сгради за обществено обслужване, и/или изграждане и/или основен ремонт на пътна мрежа.

2. Екип:

2.2.1. Експерт — архитект — висше образование или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; професионална квалификация „Архитект“ или еквивалентна, или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации; опит в осъществяване на строителен надзор по част „Архитектура“ на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на жилищни или смесени сгради, или сгради за обществено обслужване или еквивалентен;

2.2.2. Експерт — инженер „Конструкции“ — висше образование или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; професионална квалификация „Строителен инженер“, специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна, или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации; опит в осъществяване на строителен надзор по част „Конструктивна“ на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на жилищни или смесени сгради, или сгради за обществено обслужване или еквивалентен;

2.2.3. Експерт — инженер „ВиК“ — висше образование или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна, или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации; опит в осъществяване на строителен надзор по част ВиК на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на жилищни или смесени сгради, или сгради за обществено обслужване или еквивалентен;

2.2.4. Експерт — Електроинженер — висше образование или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; професионална квалификация „Електроинженер“, или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации; опит в осъществяване на строителен надзор по част „Електрическа“ на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на жилищни или смесени сгради, или сгради за обществено обслужване или еквивалентен;

Продължава в раздел VI.3) от настоящото обявление.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователното покритие да съответства за обекти от втора до пета категория. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ (номер на полицата, застраховател, стойност, категория обекти).

Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Условия за отваряне на офертите

2020-06-23

10:00

Гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, адм. сграда, ет. 3, заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява своята самоличност и представя пълномощно, освен ако е законен представител на участника. Присъстващите представители вписват имената си в списък.

Местно време
17:00
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Дата
2020-06-22

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 196 и сл. от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-18
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

2.2.5. Експерт — инженер ОВК — висше образование или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; професионална квалификация „Машинен инженер“, специалност „Топлотехника“ или еквивалентна, или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации; опит в осъществяване на строителен надзор по част ОВК на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на жилищни или смесени сгради, или сгради за обществено обслужване, или еквивалентен;

2.2.6. Експерт — инженер „Геодезия“ — висше образование или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; професионална квалификация „инженер“ или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации, специалност „Геодезия“ или еквивалент; да притежава свидетелство от Агенция по геодезия, картография и кадастър за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра съгл. Наредба 3/16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра или еквивалентен документ; опит в осъществяване на строителен надзор по част „Геодезическа“ на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на жилищни или смесени сгради, или сгради за обществено обслужване, или еквивалентен;

2.2.7. Експерт Координатор по безопасност и здраве — да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; да притежава валидно удостоверение за извършване на дейността; опит като Координатор по безопасност и здраве, на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на жилищни или смесени сгради, или сгради за обществено обслужване, или еквивалентен.

2.2.8. Експерт — Пътен инженер — висше образование или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; професионална квалификация „строителен инженер“, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“, или еквивалентна, или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации, опит в осъществяване на стр. надзор по част „Пътна“ на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж от техническата инфраструктура;

2.2.9. Експерт — Ландшафтен архитект — висше образование или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; професионална квалификация „ландшафтен архитект“ или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации, специалност „Ландшафна архитектура“ или еквивалент; опит в осъществяване на строителен надзор по част „Паркоустройство“ на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на жилищни или смесени сгради, или сгради за обществено обслужване, или еквивалентен;

2.2.10. Експерт — „Пожарна безопасност“ — да притежава висше образование, степен „магистър“ или екв., когато е придобита в чужбина;специалност,въз основа,на която се придобива квалификация „пожарна и аварийна безопасност“ или „пожарна безопасност и защита на населението“ или екв. специалност; опит в осъществяване на строителен надзор по част „Пожарна безопасност“ на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на жилищни или смесени сгради, или сгради за обществено обслужване или еквивалентен.

Забележка: едно лице не може да изпълнява дейностите на повече от един експерт съобразно изискванията на възложителя за съответната дейност.

3.3.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001......и/или еквивалентен с обхват, вкл. дейности по стр. надзор

3.3.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001..и/или еквивалентен, с обхват, вкл. дейности по стр. надзор.

Main CPV code 71520000

Bidding information

Bidding deadline

22 Jun 2020

19 days remaining

Total estimated value

BGN 1.0 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 1.0 million

— Извършване на оценка за съответствието на всички части на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите за строежа - предмет на поръчката, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част Конструктивна съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по чл. 169 от ЗУТ при необходимост, и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие,

— Съдействие на възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж,

— Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа — предмет на поръчката в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и другите относими нормативни документи,

— Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнението и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с изискванията на възложителя,

— Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба,

— Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на строежа от изпълнителя по договора за инженеринг, изготвяне на документация за издаване на удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на удостоверението по чл. 54а от ЗКИР,

— Изготвяне на окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република БЪЛГАРИЯ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, изготвяне на енергиен сертификат за проектни енергийни характеристики (при необходимост) и отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци съгласно приложение № 6 от Наредба от 05.12.2017 г. за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали,

— Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа до издаване на разрешение за ползване на строежа/удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа — предмет на поръчката,

— Изготвяне и представяне на възложителя на месечни отчети за напредъка на работите за всеки месец от изпълнението на договора, доклади за проверено искане за плащане на изпълнителя по договора за строителство, доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на договора за строителство, доклади и становища при поискване от възложителя,

— Управление на процесите по отстраняване на дефекти на строежа в гаранционните срокове съгласно Наредба № 2 за от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република БЪЛГАРИЯ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и други.

Award criteria

Организация за изпълнение на работата

30

70

Main site or place of performance

Гр. София, район „Надежда“.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Mechanical and electrical engineering services

Ireland

Value: 1.8 million Euro

United Kingdom : Nottingham - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 17.0 million Pound Sterling

Norway : Sortland - Laboratory services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Architectural services for building extensions

Ireland

Value: 1.8 million Euro

Ireland : Ballymahon - Quantity surveying services

Ireland

Value: 2.4 million Euro

United Kingdom : Warrington - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250.0 million Pound Sterling

Ireland : Enniskillen - Architectural, construction, engineering and inspection services

Ireland

Value: Not specified