Tender description

Предмет на настоящата обществена поръчка е oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект „Обход на гр. Габрово“ от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка.

В този смисъл цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да възложи изпълнението на консултантска услуга във връзка с проектирането и изграждането на трасето на обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка, като консултантът ще изпълнява и функцията на инженер съгласно Договорните условия на FIDIC, Жълта книга от 1999 г.: „Договорни условия за технологично оборудване и проектиране — строителство, за електро- и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя“ и който, заедно с подходящия персонал, ще упражнява необходимите дейности по строителен надзор съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на условията

Изисква се участникът в процедурата да притежава валиден лиценз за упражняване на дейността,съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ или валидно удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в търговски или професионален регистър в държавата членка, в която е установен, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, за участниците — чуждестранни лица.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

*Важно: При попълване на ЕЕДОП участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

За доказване на минималното изискване по т. 3.1 участникът следва да посочи в ЕЕДОП наименование, № и дата на съответния документ.

При подаване на оферта информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката съответствието с изискването се доказва с представянето на: заверено копие от документа за лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ или валидно удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 166 от ЗУТ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, за участниците — чуждестранни лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а

Изисква се участникът в процедурата:

1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 г. от датата на подаване на офертата, а именно да е изпълнил мин. 1 конс. услуга (КУ), идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, като за такава се приемат КУ/стр. надзор/СН/ или екв. такива (за КУ, предоставяни в др. държави) във връзка с изпълнението на ново стр. и/или рек-я, и/или рех-я, и/или осн. ремонт на автомагистрали (АМ) и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения (ПС) към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с екв. ха-ки извън страната с обща дължина мин. 5 км и с габарит не по-малък от Г10,5 метра и да е изпълнил мин. 1 КУ/СН или екв. такава (за КУ, предоставяни в др. държави), във връзка с изпълнението на ново стр. на пътен тунел и/или железопътен тунел, и/или метро тунел.

2. Да прилага система за управление на качеството, серт. съгл. стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. серт, издаден от органи, установени в други държави членки), с обхват, включващ предмета на поръчката (консултантски услуги в строителството: оценка на съответствието и строителен надзор).

3. Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

А. Инженер по договора — 1 бр.: професионална област (ПО) (ква-ция): да има висше образ. по сп-ст „Пътно строителство“ (ПС) или „Транспортно строителство“ (ТС), или „Промишлено и гражданско строителство“ (ПГС), или „Строителство на сгради и съоръжения“ (ССС), или еквивалентна; специфичен опит (СО): участие в конс. екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на мин. 1 изпълнен в съответствие с договорните условия на FIDIC (или еквивалент) инфраструктурен обект.

Б. Инженер по част „Пътно проектиране“ — 1 бр.: ПО (ква-ция):да има висше образование по спе-ст ПС или ТС, или екв.; СО: участие в конс. екип, свързано с изготвяне на комплексен доклад (КД) за оценка на съответствието на инв. проект по част „Пътна“ за мин. 1 обект, с издадено разрешение за строеж (РС) за ново стр-во и/или рек-я, и/или рех-я, и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от общинската пътна мрежа(ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения с екв. ха-ки извън страната.

В. Инженер по част„Проектиране на съоръжения“ — 1 бр.: ПО(ква-я): да има висше образ. по сп-ст ПС или ТС, или ПСГ, или ССС, или „Строителство на транспортни съоръжения“ (СТС), или „Железопътно строителство“ (ЖС), или екв.; СО: участие в конс. екип, свързано с упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“ за оценка на съотв. на инвест. проект при изготвяне на КД за мин. 1 обект, с издадено РС за ново стро-во и/или рек-я, и/или рех-я, и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на ПС към тях в страната, и/или на пътища, и/или на ПС с екв. хар-ки извън страната.

Г. Инженер по част„Геология“ — 1 бр.: ПО(ква-я): да има висше образ. по сп-ст „Инженерна геология и хидрогеология“ или „Хидрогеология и инженерна геология“, или „Геология“, или „Геология и геоинформатика“, или екв.; СО: участие в конс. екип, свързано с изготвяне на КД за оценка на съответствието на инв. проект по част„Геология“ за мин. 1 обект, с издадено РС за ново стро-во и/или рек-я, и/или рех-я, и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на ПС към тях в страната, и/или на пътища, и/или на ПС с екв. хар-ки извън страната.

Д. Инженер по част„Електро“ — 1 бр.: ПО (квал-я): да има висше образ.по сп-ст „Електротехника“ или екв.; СО: участие в конс. екип, свързано с изготвяне на КД за оценка на съотв. на инв. проект по част „Електро“ за мин. 1 обект, с издадено РС за ново стр-во и/или рек-я, и/или рех-я, и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ... Прод. в поле VI.3).

Изисквано минимално/ни ниво/а
Изисква се участник в процедурата за последните 3 приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 6 300 000 (шест милиона и триста хиляди) BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 3 150 000 (три милиона сто и петдесет хиляди) BGN без ДДС в сферата на изпълнението на консултантски услуги/строителен надзор или еквивалентни такива (за консултантски услуги предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на: ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.
Участието е ограничено до определена професия
да
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision
Чл. 166 и чл. 229 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. на МРРБ за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

Изисква се участникът в процедурата:

1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 год. от датата на подаване на офертата.

Важно: При поп. на ЕЕДОП уч-кът в проц. трябва да има предвид, че:

1) Конс. услуга се счита за изпълнена, когато за декларираният обект има съставен и подписан конст. акт обр. 15/протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от въз-ля, за което обс-во уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП наим., № и дата на съотв. документ.

2) Мин. изискване може да бъде доказано с изпълнението на 1 или няколко възлагания, както и по отношение на 1 или няколко обекта.

2. Изисква се участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството, серт. съгл. стандарт БДС EN ISO9001:2015 (или екв. серт., издаден от органи, установени в др. държави членки), с обхват, включващ предмета на поръчката (консултантски услуги в строителството: оценка на съответствието и строителен надзор)

Важно: При поп.на ЕЕДОП уч-кът в проц. трябва да има предвид, че:

1) Мин. изискв. може да бъде доказано с 1 сертификат с обхват, включващ стр. надзор и оценка на съотв. (като цяло), или с 2 сертификата-един с обхват стр. надзор и втори с обхват оценка на съотв. (поотделно).

2) При док. на изиск. е в сила раз. на чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП.

3. Изисква се участникът в процедурата да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Важно: При попълване на ЕЕДОП уч-кът в проц. трябва да има предвид, че:

1) Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в офертата на един участник.

2) За предложения от уч-ка в проц. КБЗ уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП наим., № и дата на съответния/ите документ/и, удостоверяващи завършен курс за КБЗ.

3) За предложените от уч-ка в процедурата експерти по б. „Б“, „В“, „Г“ и „Д“ уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП наим., № и дата на изд. разрешение за строеж или екв. документ.

4) За изпълнен обект се счита обектът, за който има съставен и подписан конст. акт обр. 15/протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от въз-ля, за което обст. уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП наим., № и дата на съответния документ.

Ако уч-кът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по т. 1 и 3 се доказват от обединението уч-к, а не от всяко от лицата, включени в него, а това по т. 2 — от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съотв. дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

При подаване на оферта информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възл-лят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката съответствието с изискването се доказва с представянето на:

— по т. 1 — списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга,

— по т. 2 — валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответния стандарт. Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки,

— по т. 3 — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Изисква се участник в процедурата за последните 3 приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 6 300 000 (шест милиона и триста хиляди) BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 3 150 000 (три милиона сто и петдесет хиляди) BGN без ДДС в сферата на изпълнението на консултантски услуги/строителен надзор или еквивалентни такива (за консултантски услуги предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на: ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При подаване на оферта информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката съответствието с изискването се доказва с представянето на:

1. удостоверения от банки; или

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; както и

3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Информацията по т. 2 и т. 3 обхваща последните 3 приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Условия за изпълнение на поръчката
Отстранява се участник, за когото: са налице осн. по чл. 54, ал. 1; чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и чл. 107 от ЗОП; обст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по чл. 69 от ЗПКОНПИ; който не удължи или не потвърди срока на вал-ст на офертата си след отправяне на покана от страна на въз-ля; чието техн. предл-е не отговаря на изискв-ята на възл., вкл. и в случаите, предвидени в методиката; чието ценово предл-е надвишава прогн. стойност/и на общ. поръчка, опр-а/и от възл-я и/или по какъвто и да е начин е вкл-л някъде в офертата си извън плика „Предл. ценови параметри“ елементи, свързани с предл. цена (или части от нея); който не е спазил ограниченията в % при опр. на цените за изп-е на дейностите на отд. етапи, опр. от възл. Изп-лят предоставя ГИ — 5 % от цената за изп-е на договора в лв. без ДДС съгл. чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Процедура

Дата
2020-04-13
Вид на конкурса
Open
Условия за отваряне на офертите

2020-04-14

14:00

гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Местно време
17:30
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Прод.от поле..III.1.3): и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на ПС към тях в страната, и/или на пътища, и/или на ПС с екв. хар-ки извън страната.

Е. Ръководител на екипа на конс. — 1 бр.: ПО (квал-я): да има висше образ. по сп-ст ПС или ТС , или ПСГ, или ССС, или екв.; СО: участие в конс. екип, свързано с извършване на цялостно рък. при упр-не на СН съгласно ЗУТ (или екв. за др. държави) в мин. 1 изпълнен обект за ново стро-во и/или рек-ия, и/или рех-я, и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на ПС към тях в страната, и/или на пътища, и/или на ПС с екв. хар-ки извън страната.

Ж. Заместник-ръководител на екипа — 1 бр: ПО (ква-я): да има висше образ. по сп-ст ПС или ТС , или ПГС, или ССС, или СТС, или ЖС, или екв.; СО: участие в конс екип, свързано с изв. на дейности по част „Пътна“и/или по част „Големи съоръжения“ при упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ (или екв. за др. държави) в мин. 1 изпълнен обект за ново стро-во и/или рек-я, и/или рех-я, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на ПС към тях в страната, и/или на пътища, и/или на ПС с екв. ха-ки извън страната.

З. Инженер по част„Пътна“ — 1 бр.: ПО (ква-я): да има висше образ. по сп-ст ТС или ПС, или екв.; СО: участие в конс екип, свързано с извършване на дейности по част „Пътна“ при упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ (или екв. за др. държави) в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или рек-я, и/или рех-я, и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на ПС към тях в страната, и/или на пътища, и/или на ПС с екв. ха-ки извън страната.

И. Инженер по част „Конструктивна“ — 2 (два) бр.: ПО (кв-я): да има висше образ. по сп-ст ТС или ПС, или ССС, или„ ПГС, или СТС, или ЖП, или екв.; СО: участие в конс екип, свързано с извършване на дейности по част„Конструктивна“ при упр-не на СН съгл. ЗУТ(или екв. за др. държави) в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или рек-я, и/или рех-я, и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения с екв. ха-ки извън страната.

Й. Инженер по част „Тунели“ — 1 бр.: ПО (ква-я): да има висше образ. по сп-ст ТС или ПС, или ССС, или ПГС, или СТС, или ЖС, или екв.; СО: участие в конс. екип, свързано с изв. на дейности по част „Конструктивна“ при упр-не на стр. надзор съгл. ЗУТ(или екв. за др. държави) в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во на пътен тунел и/или железопътен тунел, и/или метро тунел.

К. Инженер по част„Геодезия“ — 2 бр.: ПО (ква-я) да има висше образ. по сп-ст „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“, или екв.; СО: участие в конс. екип, свързано с изв. на дейности по част „Геодезия“ при упр. на СН съгласно ЗУТ (или екв. за др. държави) в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или рек-я, и/или рех-я, и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на ПС към тях в страната, и/или на пътища, и/или на ПС с екв. ха-ки извън страната.

Л. Инженер „Контрол на качеството“ — 1 бр.: СО: участие в конс. екип, свързано с изв. на дейности по контрол на качеството и приемане на стр. работи при упр-не на СН съгл. ЗУТ(или екв. за др. държави) в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или рек-я, и/или рех-я, и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на ПС към тях в страната, и/или на пътища, и/или на ПС с екв. ха-ки извън страната.

М. Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) — 1 бр.: ПО (ква-я): да има завършен курс за КБЗ или екв.СО: участие в конс. екип, свързано с изв. на дейности по координация по безопасност и здраве при упр-не на стр. надзор съгл. ЗУТ (или екв. за др. държави) в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или рек-я, и/или рех-я, и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на ПС към тях в страната, и/или на пътища, и/или на ПС с екв. ха-ки извън страната.

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-02-10
Precise information on deadline(s) for review procedures
Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 71521000

Bidding information

Bidding deadline

13 Apr 2020

46 days remaining

Total estimated value

BGN 6.2 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 6.2 million

Предметът на обществената поръчка включва консултантски услуги в пълен обем във връзка с проектирането и строителството на обект „Обход на гр. Габрово“ от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка, съгласно българското законодателство и изпълнение на задълженията на инженера съгласно Специфичните условия и Общите условия за изпълнение на договора за проектиране и строителство — Жълт ФИДИК, издание 1999 г., а именно:

А. Етап І — подготвителен етап преди строителството — преглед на проекта и изготвяне на комплексен/сни доклад/и за оценяване съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове и извършването на технически контрол по част „Конструктивна“, както следва:

А.1. Изготвяне на ежемесечни доклади за напредъка на проектирането, като следи същото да бъде завършено в рамките на посочения срок и на заложената в договора за проектиране и строителство стойност за реализация.

А.2. Изготвяне на експертно писмено становище по проектните разработки от техническия проект от първи междинен етап на проектирането и представянето му на възложителя в срок до 5 (пет) дни от получаване на проектните разработки от първи междинен етап на проектирането съгласно договора за проектиране и строителство.

Обхватът и изискванията към експертното становище са:

— проверки за съответствието на изработения проект с изискванията към него, подробно описани в заданието за изработване на технически проект на възложителя,

— проверки за съответствието на проекта (нивелетно решение, типови напречни профили, пътни възли, големи съоръжения) с Нормите за проектиране на пътища и нормативните документи и изисквания за проектиране на пътища и съоръжения,

— проверки на проекта за отводняване на пътя и пътното тяло,

— проверки на направени изчисления, количествени сметки, ведомости и т.н.,

— проверки дали са изпълнени изискванията на експлоатационните дружества относно проекти за реконструкция на засегнати инженерни мрежи и съоръжения, за предпазването и за функционирането им по време на строителството,

— проверки за наличието на окончателни съгласувателни писма на ведомствата и административните структури,

— проверки на съответствието на разработения технически проект с одобрения подробен устройствен план — парцеларен план съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и заданието за изработване на техническия проект на възложителя,

— проверки отразени ли са в техническия проект препоръките и заключенията от инженерно-геоложките проучвания,

— проверки отразени ли са в техническия проект препоръките и заключенията от решението по ОВОС № 4-2 от 2012 г.

А.3. Изготвяне на комплексен доклад за одобрения от ЕТИС технически проект — оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на ЗУТ и другите законови разпоредби. Проверки отразени ли са в техническия проект препоръките и заключенията от одита по пътна безопасност на техническия проект (ако има такива).

А.4. Одобрение на остойностената от изпълнителя по договора за проектиране и строителство количествена сметка към техническия проект, като по преценка на инженера по договора същият може да изиска към КСС представянето на анализ на отделни или на всички единични цени за видовете работи, включени в нея.

Б) Етап ІІ — упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, както и изпълнението на функциите на инженер съгласно договора за проектиране и строителство (Жълт ФИДИК, издание 1999 г.).

Б.1. Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и др., видно от решението за откриване на обществената поръчка.

Award criteria

Техническа оценка

60

40

Yes

Планирано е изпълнението на обществената поръчка да бъде предложено за финансиране от Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027.

Main site or place of performance

Област Габрово

Additional information

Към настоящия момент не е осигурено финансиране, с оглед на което се прилага чл. 114 от ЗОП

SIMILAR TENDERS

Ireland : Trim - Architectural design services

Ireland

Value: 500,000 Euro

Norway : Molde - Construction work for school buildings

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Bridge

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Archaeological services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 189,000 Pound Sterling

Ireland : Trim - Architectural design services

Ireland

Value: 500,000 Euro

Norway : Flekkefjord - Construction work

Norway

Value: 85.0 million Norwegian Krone

Finland : Helsinki - Electricity, heating, solar and nuclear energy

Finland

Value: Not specified