Tender description

Преустройство на клуб-ресторант в административни помещения за нуждите на ДБДС — МВР, бул. „Кн. „Мария Луиза“ № 91 — гр. София съгласно инвестиционен работен проект.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участникът да е изпълнил за последните 5 години от датата на подаване на офертата минимум 1 строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката. Под сходни с предмета и обема следва да се разбират дейности по изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на сгради (основен ремонт или изграждане на нови сгради).

2. Участникът да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:

— минимум 1 технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл. 163а от ЗУТ,

— минимум 1 специалист с професионална квалификация и професионален опит по част „Архитектурна“, ВиК, „Електро“, ОВК, както и с минимум 10 строителни работника, които ще изпълняват строителството.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват дейности по изпълнение на СМР и основен ремонт на сгради.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът следва да е изпълнил строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета и обема следва да се разбират дейности по изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на сгради (основен ремонт или изграждане на нови сгради). Информация за съответствие с изискването участникът посочва в ЕЕДОП, част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретен вид“. Съответствието с този критерий се доказва със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата на участника, включително лицата, които ще изпълняват строителството. Информация за съответствие с изискването участникът посочва в ЕЕДОП, част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, „За поръчки за строителство: технически лица или органи, които ще извършат строителството“. Съответствието с този критерий се доказва със списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, включително лицата, които ще изпълняват строителството.

3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN:ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват дейности по изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на сгради. Информация за съответствие с изискването участникът посочва в ЕЕДОП, част IV, раздел Г, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“. Съответствието с този критерий се доказва с валиден сертификат, издадени на името на участника от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА БСА или друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Участникът следва да е има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума на застраховката съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (100 000 BGN) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — члена на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 171а от ЗУТ. Информацията за съответствие с критерият за подбор се посочва в ЕЕДОП, част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, част от офертата на участника. Съответствието с този критерий се доказва с копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171 от ЗУТ, а доказателствата за съответствие с критерия за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.
Списък и кратко описание на условията
Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Информация за съответствие с критерия за подбор се посочва в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, „Вписване в съответния професионален регистър“, част от офертата на участника, а доказателствата за съответствие с критерия за подбор (удостоверение за вписване в ЦПРС и валиден контролен талон към него съгласно Закона за камарата на строителите) се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Не се изисква представянето на заверено копие на документи, когато информацията е достъпна чрез публичен безплатен регистър.
Изисквано минимално/ни ниво/а
Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума на застраховката съгласно чл. 5 ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (100 000 BGN) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — члена на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 171а от ЗУТ.

Процедура

Местно време
17:30
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Условия за отваряне на офертите

2020-03-18

10:00

В Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — МВР на адрес гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощни (оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“) от участника, даващо им възможност да го представляват.

Дата
2020-03-16
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Сектор „Правно-нормативно обслужване“ на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — МВР

ул. „Княз Борис I“ № 124

София

1000

+359 29822567

[email protected]

+359 29813010

http://www.mvr.bg/dussd

Precise information on deadline(s) for review procedures
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-02-10
Допълнителна информация

1. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. 50 % от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване задълженията на изпълнителя по време на гаранционните срокове на СМР. Гаранцията се представя от изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението му чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на договор.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от основанията по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП, по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 и пар. 2, ал. 1 от ДР от ЗПКОНПИ, както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация Възложителят ще отстранява от участие участник в случаите по чл. 35а, ал. 3, изр. трето от ППЗОП. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата:

— участник, допуснал аритметична грешка (неточност) в ценовото си предложение и/или в КСС, при несъответствие на общата стойност, посочена в ценовото предложение и КСС, както и при ценово предложение, надвишаващо прог. ст-ст на поръчката,

— участник, който не предложи единична цена и/или обща цена и/или обща стойност за всички видове и количества по част/и, както и ако не предложи обща стойност за изпълнение на част и/или стойността на 10 % непредвидени разходи и/или обща стойност за изпълнение на част с включени 10 % непредвидени разходи и/или обща стойност за изпълнение на всички части с включени 10 % непредвидени разходи,

— участник, които предложи по-голям размер/-и на единичен/-чни показател/-и за ценообразуване на стр. продукция при възникване на непредвидени видове СМР от максималните посочени от възложителя.

3. При изготвяне на ценовото предложение участниците следва да се съобразяват с размера на ед. показатели за ценообразуване на стр. продукция при възникване на непредвидени видове СМР, като същите да не са по-големи от:

— часова ставка— 4,30 BGN/ч.ч.,

— допълнителни разходи върху труда — 80 %,

— доставно-складовите и транспортни разходи — 7 % върху стойността на материалите,

— печалба — не по-голяма от 7 % върху стойността на изпълнените СМР.

Ст-тта на предложените от участниците ед. показатели на ценообразуване остава непроменена до края на изпълнението на договора.

4. Участниците могат да получат необх. инф. за приложимите правила и изисквания относно задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ от НОИ, НАП, Агенция по заетостта, ИА „Главна инспекция по труда“ към МТСП, МОСВ.

5. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП (обн. ДВ, бр. 28/2016 г.). Съдържанието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на предлаганите документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

6. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, се изисква копие от документа за създаване на обединението, както и следната информация: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

7. Изпълнението на договора е отложено съгласно чл. 114 от ЗОП и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство възложителят уведомява писмено изпълнителя чрез уведомление.

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

16 Mar 2020

22 days remaining

Total estimated value

BGN 650,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 650,000

Преустройство на клуб-ресторант в административни помещения за нуждите на ДБДС — МВР, бул. „Кн. „Мария Луиза“ № 91 — гр. София съгласно инвестиционен работен проект за обекта по части, както следва: „Архитектурна“; „Конструктивно становище“; „Електро“; „Електро — CCTV“; „Електро — ПОС“; „Електро — АПИС“; „Електро — АСПП и КД“; „Електро — СКС“; „Водоснабдяване и канализация“; „Отопление, вентилация и климатизация“; „План за безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“; „Енергийна ефективност“; „Оценка на ЕЕ“; „Противопожарна безопасност“.

Additional information

Обществената поръчка се провежда при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като финансирането ѝ не е осигурено.

Main site or place of performance

gр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 91

SIMILAR TENDERS

Ireland : Boyle - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Ireland

Value: 1.4 million Euro

Sweden : Växjö - Structures construction work

Sweden

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Hire of goods-transport vehicles with driver

Norway

Value: 11.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : Cardiff - Technical testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Building construction work

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Norway : Jessheim - Construction work for school buildings

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 940.0 million Pound Sterling