Tender description

Поръчката е с предмет закупуване, зарежданe и предоставяне на шестмесечни неперсонализирани карти за Софийски районен съд за всички линии на обществения градски транспорт с прогнозно количество — 105 броя превозни документи, с опция плюс/минус 5 % от прогнозното количество. Точният брой превозни документи се определя от възложителя с отделни заявки за всеки 6-месечен абонаментен период.

Срок на договора — 3 (три) години (общо 6 (шест) шестмесечия), считано от датата на сключване на договора.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 79, ал. 2 от ЗОП публичен възложител може да приложи процедура по договаряне без предварително обявление, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително права на интелектуална собственост, при условие че не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.

В настоящия случай единствен възможен изпълнител на обществената поръчка е „Център за градска мобилност“ ЕАД. Дружеството е лице с изключителни права по смисъла на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 79, ал. 2 от ЗОП по силата на чл. 20, ал. 1 от Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с решение № 178 по протокол № 51 от 5.4.2018 г. на Столичен общински съвет) да издава, зарежда и продава превозни документи за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. Предвид това следва да се приложи разпоредбата на чл. 79, ал .1, т. 3, б. „в“ ЗОП като се проведе процедура на договаряне без предварително обявление.

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-09
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бу. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация
На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП и чл. 65, ал. 1 от ППЗОП договорът се сключва с лицето, което притежава изключителни права за издаване, зареждане и продажба на превозни документи на територията на гр. София. Main CPV code 60112000

Award details

This tender awarded a total of BGN 166,607 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 166,607

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 166,607

Поръчката е с предмет закупуване, зареждане и предоставяне на 6-месечни неперсонализирани карти за СРС за всички линии на обществения градски транспорт с прогнозно количество — 105 броя превозни документи, с опция +/- 5 % от прогнозното количество. Точният брой превозни документи се определя от възложителя с отделни заявки за всеки 6-месечен абонаментен период.

Срок на договора — 3 години, считано от датата на сключване на договора.

Additional information

Обществената поръчка е възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление без изпращане на покана с оглед разпоредбите на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 79, ал. 2 от ЗОП и чл. 65, ал. 1 от ППЗОП. Съгласно чл. 20, ал. 1 от НРУПОГТТСО „Център за градска мобилност“ ЕАД е единствен възможен изпълнител на ОП поради предоставените му изключителни права.

Main site or place of performance

гр. София

Description of options

Опция за заявяване на +/- 5 % от прогнозното количество превозни документи с отделна заявка на възложителя за съответния 6-месечен абонаментен период

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Leeds - Road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Transport services (excl. Waste transport)

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Taxi services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.1 million Pound Sterling

Norway : Fredrikstad - Hire of industrial vehicles with driver

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Milton Keynes - Public road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Chelmsford - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 57.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Aberdeen - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified