This tender in no longer available.

Tender description

В обхвата на обществената поръчка са включени услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите на заведенията за социални услуги, бюрата за социални услуги, дирекция ИХУПП и дирекция СУДВ в Столична община, подробно описани в техническото задание.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а

Всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1 услуга с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчката, през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Забележка: Под „дейност с предмет, идентичен или сходен на обществената поръчка“ следва да се разбира: „услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.

Доказване:

1. Участникът представя попълнен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, буква В, т. 1б, като декларира/посочва услугите, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите (сумите), датите и получателите.

2. Съответствието с изискването по т. 1 се доказва с представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателства за извършените услуги.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Списък и кратко описание на условията

1. Всеки участник трябва да е вписан в публичната база данни за лицата, извършващи ДДД по чл. 13, ал 1 от Наредба № 1 от 5.1.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

За доказване на професионалната годност по т. 1 участникът декларира в ЕЕДОП, част ІV, раздел А информация за обстоятелствата съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

Доказването на съответствието с изискването на т. 1 става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП с представяне на документ, удостоверяващ вписването в базата данни за лицата, извършващи ДДД по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1 от 5.1.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП чуждестранното лице следва да бъде вписано в публичната база данни за лицата, извършващи ДДД по чл. 13, ал 1 от Наредба № 1 от 5.1.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Условия за изпълнение на поръчката
Изискванията, свързани с изпълнението на поръчката са описани в приложена техническа спецификация.

Процедура

Дата
2019-04-18
Условия за отваряне на офертите

2019-04-19

11:00

Столична община, ул. „Париж“ № 3, зала № 109

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Вид на конкурса
Open
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
17:30

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-03-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Допълнителна информация

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът само декларира съответствие относно липсата на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за подизпълнители и трети лица, ако има такива.

3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция без ДДС. Гаранцията се представят в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

4. Начини на плащане — съгласно проекта на договор

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 90670000

Bidding information

Bidding deadline

18 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 21,833

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на заведения за социални услуги

Value

BGN 20,833

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на заведения за социални услуги Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите на заведенията за социални услуги (общо 40 броя), подробно описани в техническото задание, с обща площ 35 714 кв. м

Main site or place of performance

гр. София

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на бюра за социални услуги, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“

Value

BGN 1,000

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на бюра за социални услуги, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на бюра за социални услуги, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ (общо 18 броя), подробно описани в техническото задание, с обща площ 1 525 кв. м

Main site or place of performance

гр. София

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Cleaning and sanitation services

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Streatham - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Denmark : Viby - Architectural, construction, engineering and inspection services

Denmark

Value: Not specified

Norway : Lillesand - Repair and maintenance services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Oil spillage control services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified