Tender description

В обхвата на обществената поръчка са включени услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите на заведенията за социални услуги, бюрата за социални услуги, дирекция ИХУПП и дирекция СУДВ в Столична община, подробно описани в техническото задание.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор
В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката.
Списък и кратко описание на условията

1. Всеки участник трябва да е вписан в публичната база данни за лицата, извършващи ДДД по чл. 13, ал 1 от Наредба № 1 от 5.1.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

За доказване на професионалната годност по т. 1 участникът декларира в ЕЕДОП, част ІV, раздел А информация за обстоятелствата съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

Доказването на съответствието с изискването на т. 1 става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП с представяне на документ, удостоверяващ вписването в базата данни за лицата, извършващи ДДД по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1 от 5.1.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП чуждестранното лице следва да бъде вписано в публичната база данни за лицата, извършващи ДДД по чл. 13, ал 1 от Наредба № 1 от 5.1.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Изисквано минимално/ни ниво/а

Всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1 услуга с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчката, през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Забележка: Под „дейност с предмет, идентичен или сходен на обществената поръчка“ следва да се разбира: „услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.

Доказване:

1. Участникът представя попълнен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, буква В, т. 1б, като декларира/посочва услугите, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите (сумите), датите и получателите.

2. Съответствието с изискването по т. 1 се доказва с представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателства за извършените услуги.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Условия за изпълнение на поръчката
Изискванията, свързани с изпълнението на поръчката са описани в приложена техническа спецификация.

Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:30
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Условия за отваряне на офертите

2019-04-19

11:00

Столична община, ул. „Париж“ № 3, зала № 109

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Дата
2019-04-18

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-03-13
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Допълнителна информация

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът само декларира съответствие относно липсата на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за подизпълнители и трети лица, ако има такива.

3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция без ДДС. Гаранцията се представят в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

4. Начини на плащане — съгласно проекта на договор

Main CPV code 90670000

Bidding information

Bidding deadline

18 Apr 2019

24 days remaining

Total estimated value

BGN 21,833

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на заведения за социални услуги

Value

BGN 20,833

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на заведения за социални услуги Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите на заведенията за социални услуги (общо 40 броя), подробно описани в техническото задание, с обща площ 35 714 кв. м

Main site or place of performance

гр. София

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на бюра за социални услуги, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“

Value

BGN 1,000

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на бюра за социални услуги, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на бюра за социални услуги, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ (общо 18 броя), подробно описани в техническото задание, с обща площ 1 525 кв. м

Main site or place of performance

гр. София

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Norwich - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 337,500 Pound Sterling

United Kingdom : Gourock - Cleaning and sanitation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 403,600 Pound Sterling

Norway : Hovdebygda - Accommodation, building and window cleaning services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Cromer - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 246.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Ballymena - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Norway : Trondheim - Environmental management

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

France : Paris - Cleaning Services for EBA Office Space

France

Value: 950,000 Euro