Tender description

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на техническа поддръжка на Единната информационна система за управление на човешките ресурси“. Чрез изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се гарантира нормалния режим на работа и непрекъсваемо предоставяне на услугите от Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА), вкл. и с настройване и прилагане на промени в системата, произтичащи от промени в нормативната уредба или за съобразяване на системата с актуалните текстове в нормативната уредба. Ще бъде осигурен нормален режим на работа на всички потребителите, ползващи ЕИСУЧРДА. Ще се намалят рисковете, свързани с осигуряване на нормалната работа на ЕИСУЧРДА, ще се гарантира запазване целостта на данните, ще се осигурят условия за поддържане на непрекъсваемост и надеждност на системата като цяло и работата на административните структури в нея.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Няма.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, обхват и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, вкл. интеграция с външна система, реализирана с използване на web услуги, през последните 3 години считано от датата на подаване на офертата.

2. Участниците в процедурата следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност.

3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и системи.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 дейност с предмет, обхват и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, вкл. интеграция с външна система, реализирана с използване на web услуги, през последните три години считано от датата на подаване на офертата. За дейности, идентични или сходни с тези на поръчката се считат услуги, свързани с внедряване и/или поддръжка на системи за управление на човешките ресурси (УЧР) за не по-малко от 1 000 служители, като поне 1 дейност трябва да е реализирана за организация, при която се прилагат специфични нормативни изисквания, различни от тези в Кодекса на труда (напр. Закон за държавния служител и подзаконовите актове към него, Закон за дипломатическата служба и др.). Освен това обхвата на услугите за всяка една от дейностите трябва да включва:

— Поддържане на информация за длъжностите и заетите в администрацията, преназначения и мобилност,

— Администриране на отпуски, командировки и отсъствия,

— Поддържане на информация за заплащането,

— Управление на дейностите по обучение и квалификация на служителите,

— Администриране на оценката на изпълнението и кариерното развитие на служителите,

— Администриране на за конкурсите за назначения на служителите,

— Поддържане на досие на служителите,

— Функции за „самообслужване“ на служителите, поддържане на вътрешни процедури и образци“,

— Единна справочна функционалност,

— Интегрирано администриране и управление на сигурността.

2. Участниците в процедурата следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност.

Изисквания към професионалната компетентност на персонала:

1. Ръководител:

— Образование — магистър в областта на информационните технологии и/или техническите науки — електроника и/или автоматика, и/или комуникационна и компютърна техника и/или икономика и/или администрация и управление, а когато е придобито извън страната — в области, еквивалентни на посочените,

— Квалификация - наличие на сертификат по управление на проекти,

— Професионален опит— минимум 5 г. в областта на информационните технологии, свързан с внедряване на софтуерни решения за управление на човешките ресурси или

Опит като ръководител на минимум 1 (една) приключила дейност за разработка, внедряване и/или поддръжка на софтуерни решения за управление на човешките ресурси, вкл. един от тях, свързан със специфични изисквания на законодателството (Закон за държавния служител/Закон за дипломатическата служба и др.).

2. Бизнес анализатор:

— Образование — магистър в областта на информационни технологии и/или икономика и/или публична администрация, и/или технически, и/или природни науки или еквивалентни, а когато е придобито извън страната — в области, еквивалентни на посочените,

— Професионален опит — минимум 4 години в областта на бизнес анализ при разработване, внедряване и/или поддържане на софтуер, свързан с управление на човешките ресурси или участие в минимум 1 (една) приключила дейност като експерт по бизнес анализ при разработване, внедряване и/или поддържане на информационни системи, вкл. един от тях, свързан със специфични изисквания на законодателството (Закон за държавния служител, Закон за дипломатическата служба и др.).

3. Експерт за осигуряване на качеството:

— Образование — бакалавър, специалност информационни технологии и/или технически и/или природни науки или еквивалентни, а когато е придобито извън страната — в области, еквивалентни на посочените.

— Професионален опит — минимум 3 години опит в осигуряване на качество в проекти за разработване и внедряване на софтуерни системи, свързани с управление на човешките ресурси и/или осигуряване на качеството на софтуерната разработка или участие в поне 1 приключила дейност като експерт/консултант по осигуряване на качеството на софтуерни решения за управление на човешките ресурси, вкл. един от тях, свързан със специфични изисквания на законодателството (Закон за държавния служител, Закон за дипломатическата служба и др.).

Продължава в раздел допълнителна информация.

Изисквано минимално/ни ниво/а
Няма.
Списък и кратко описание на условията
Няма.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да

Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Условия за отваряне на офертите

2020-06-19

13:00

В системата.

Местно време
23:59
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Офертата трябва да бъде валидна до
2020-12-18
Дата
2020-06-18

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures
На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок след изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-19
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

4. Експерти по внедряване и поддръжка на системи за управление на човешките ресурси — 2 човека:

— Образование — висше образование в областта на информационните технологии и/или социални, и/или стопански, и/или правни науки, и/или икономика, и/или техническите науки — електроника и/или автоматика, и/или комуникационна, и/или компютърна техника, а когато е придобито извън страната — в области, еквивалентни на посочените.

— Професионален опит — минимум 3 г. в областта на информационните технологии, свързан с внедряване на софтуерни решения за управление на човешките ресурси или

Участие в поне 1 (една) приключила дейност като експерт/консултант по внедряване и поддръжка на софтуерни решения за управление на човешките ресурси, вкл. един от тях, свързан със специфични изисквания на законодателството (Закон за държавния служител, Закон за дипломатическата служба и др.).

5. Експерт по администриране на приложението:

— Образование — висше образование в областта на информационните технологии и/или математика и/или компютърни науки и/или технически науки — електроника и/или автоматика и/или системотехника и/или комуникационна и компютърна техника или еквивалентни.

— Професионален опит,

— минимум 3 г. професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с администриране на приложения за управление на човешките ресурси или

участие като експерт/администратор на приложение в поне 1 (една) приключила дейност за разработване и/или внедряване, и/или поддръжка на софтуерни решения за управление на човешките ресурси, вкл. един от тях, свързан със специфични изисквания на законодателството (Закон за държавния служител/Закон за дипломатическата служба и др.).

6. Експерт администратор на бази данни:

— Образование — висше образование в областта на информационните технологии и/или математика и/или компютърни науки и/или технически науки — електроника и/или автоматика и/или комуникационна и компютърна техника, а когато е придобито извън страната — в области, еквивалентни на посочените,

— Квалификация — наличие на сертификат за администриране на РСУБД (RDBMS) — релационни системи за управление на бази данни или еквивалентен.

— Професионален опит — минимум 3 г. професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с проектиране, разработка, администриране на бази данни или

Участие като експерт/ администратор на бази данни в поне 1 (една) приключила дейност за разработване на информационни системи и/или внедряване на софтуерни решения за управление на човешките ресурси, вкл. един от тях, свързан със специфични изисквания на законодателството (Закон за държавния служител/Закон за дипломатическата служба и др.).

Допустимо е един и същи експерт да притежава повече от една от изброените квалификации и да удовлетвори по този начин изискването по повече от една, но не повече от две от позициите.

Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и системи.

Main CPV code 72267100

Bidding information

Bidding deadline

18 Jun 2020

14 days remaining

Total estimated value

BGN 580,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 580,000

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на техническа поддръжка на Единната информационна система за управление на човешките ресурси“. Чрез изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се гарантира нормалния режим на работа и непрекъсваемо предоставяне на услугите от Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА), вкл. и с настройване и прилагане на промени в системата, произтичащи от промени в нормативната уредба или за съобразяване на системата с актуалните текстове в нормативната уредба. Ще бъде осигурен нормален режим на работа на всички потребителите, ползващи ЕИСУЧРДА. Ще се намалят рисковете, свързани с осигуряване на нормалната работа на ЕИСУЧРДА, ще се гарантира запазване целостта на данните, ще се осигурят условия за поддържане на непрекъсваемост и надеждност на системата като цяло и работата на административните структури в нея.

Срокът за изпълнение на дейностите е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Additional information

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителен подбор. Ценовите предложения от офертите на участниците ще бъдат отворени и оповестени след декриптиране на генерирания ключ.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Fire and explosion protection and control consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - Snowblowers

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Devices for the disabled

Norway

Value: 36.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Event services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Derry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Preservation services of exhibits and specimens

Ireland

Value: 150,000 Euro