Tender description

Настоящата поръчка обхваща изпълнението на дейност 3 по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, а именно изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба. Изпълнението на настоящата поръчка обхваща следните поддейности:

Дейност 1 „Проучване на международен опит, вкл. нормативна база, в областта на провеждането на видеоконферентни връзки за нуждите на съдебната система“.

В рамките на тази дейност изпълнителят следва да извърши преглед на наличните политики и практики, възприети в държави членки относно установения опит и практика, свързана с провеждането на видеоконферентни връзки. В техническото си предложение участникът следва да предложи конкретен брой държави членки, чиито опит ще проучи при реализацията на дейностПроцедура

Notice number in the OJ S
2018/S 163-372584
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-10
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 79131000

Award details

This tender awarded a total of BGN 12,900 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 12,900

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 12,900

Изборът на конкретни държави, които следва да бъдат проучени, ще бъде осъществен по предложение на изпълнителя след съгласуване с възложителя. В рамките на дейността е необходимо да се изследват и анализират най-добрите практиките и най-ефективните методологии в държави — членки на ЕС, както и наличната нормативна база, регламентираща използването на видеоконферентни връзки в съдебната система. Изпълнителят следва да разработи структуриран въпросник, който да бъде изпратен до изследваните държави членки (минимум ПОЛША, АВСТРИЯ и ХОЛАНДИЯ, които имат най-много опит при провеждане на видеоконферентни връзки) с цел получаване на унифицирана и лесна за анализиране информация. Въпросникът следва да бъде разработен на български и английски език. На базата на получената информация от ДЧ изпълнителят следва да разработи подробен доклад, включващ извършените изследвания, включително добри практики, както и възможности за тяхното адаптиране и приложимост към българската съдебната система.

Yes

„Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“

Main site or place of performance

гр. София

Award criteria

Tехническа оценка

40 %

60 %

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 billion Pound Sterling

Belgium : Brussels - Perception survey on Cross-Border Cooperation in the EU 2020

Belgium

Value: 550,000 Euro

United Kingdom : Portsmouth - Legal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Miscellaneous business-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 950,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Business development consultancy services

Ireland

Value: 300,000 Euro

Ireland : Dublin - Safety consultancy services

Ireland

Value: 450,000 Euro

United Kingdom : Torquay - Collection agency services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling