This tender in no longer available.

Tender description

В предмета на поръчката е включено разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на система Histdict за обработка на старобългарски текстове по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г., приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Подробно описание на дейностите от обхвата на поръчката могат да бъдат намерени на адреса на профила на купувача на възложителя: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на условията
Неприложимо
Изисквано минимално/ни ниво/а
Неприложимо
Условия за изпълнение на поръчката

Участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора. При заявено авансово плащане участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства и е до размера на тези средства. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнениегаранцията за авансово плащане. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение/гаранцията за авансово плащане са посочени в договора за обществена поръчка.

Продължава в раздел VI.3).

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 услуга с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. За „услуга с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката“ ще се приема изпълнена дейност свързана с разработване на софтуерен продукт, който да работи върху вече съществуваща уеб базирана електронна система. Възложителят ще приеме за достатъчни услугите, сходни с предмета, независимо от обема, в който са реализирани.

2. Участникът трябва да разполага с персонал (екип за изпълнение) с минимална професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

— ръководител екип — 1 (един) брой, който има висше образование в област „Природни науки, математика и информатика“ или „Социални, стопански и правни науки“ или еквивалентна и професионален опит като ръководител на най-малко 1 успешно приключил проект с предмет, включващ разработка и внедряване на уеб базирана информационна система,

— софтуерен инженер — 2 (два) броя, който има професионален опит, свързан с участие в разработването на програмен код в най-малко 1 успешно приключил проект с предмет, включващ разработка и внедряване на уеб базирана информационна система,

— специалист по осигуряване качеството на софтуер — 1 (един) брой, който има висше образование в област „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или еквивалентна и професионален опит като специалист за осигуряване на качеството на софтуер в най-малко 1 успешно приключил проект с предмет, включващ разработка и внедряване на уеб базирана информационна система,

— системен администратор — 1 (един) брой, който има професионален опит като системен администратор най-малко 3 години, включващ системна администрация и поддръжка на уеб базирани информационни системи.

Участникът трябва да посочи за всяка от позициите отделни лица (ръководителят и членовете на екипа не могат да съвместява 2 или повече позиции от изискуемия състав).

3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на разработването на софтуерни продукти.

Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Неприложимо
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката.

При подаване на офертата участниците попълват информацията за изпълнени дейности с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в полето „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ с посочване на предмета на услугата, стойностите, датите и получателите.

За доказване на техническите и професионалните способности при сключване на договора участникът, избран за изпълнител, представя списък на услугите, които са сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

2. Участникът трябва да разполага с персонал (екип за изпълнение) за съдействие по обновяване, разработване, внедряване и въвеждането в експлоатация, наблюдение и поддръжка на уеб-базирана система за срока на договора.

При подаване на офертата участниците попълват информацията за образователната и професионална квалификация на предложения екип за изпълнение на поръчката в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6, като описват всички необходими данни, подлежащи на преценка за съответствие с поставените от възложителя изисквания — придобито образование и квалификация, специфичен професионален опит в областта и др.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

Възложителят поставя следните изисквания към документите, които доказват професионалната компетентност на лицата:

— да не са издадени от самото лице, тъй като в този случай ще представляват деклариране на определени обстоятелства, а не удостоверяване,

— да са издадени от лице, чието качество има отношение към изпълнената дейност, поради което може надеждно да удостовери изпълнението ѝ (възложител, работодател, длъжностно лице с удостоверителни функции и др.),

— в тях да се съдържат всички необходими данни, подлежащите на преценка за съответствие с поставените от възложителя изисквания.

3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен действащ стандарт.

При подаване на офертата участниците попълват информацията по т. 3 в съответното поле от раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор се представя копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Офертата трябва да бъде валидна до
2020-11-15
Дата
2020-03-19
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:30
Условия за отваряне на офертите

2020-03-20

13:00

СУ „Св. Климент Охридски“, стая 220, гр. София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Съгласно чл. 47, ал. 1 от ППЗОП офертите се представят от участниците или от упълномощени от тях представители — лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и 5 от ЗОП и основанията по чл. 107 от ЗОП. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид (еЕЕДОП), като се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в документацията за участие. Представеният еЕЕДОП трябва да бъде подписан с квалифициран ел. подпис от съответните лица съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. Към еЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо); копие от документ за създаване на обединение (когато е приложимо) и следната информация:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределение на отговорността между членовете на обединението, включително солидарност на отговорността;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

4. представляващ обединението партньор.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, както и декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 и и чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 5 от ЗОП са:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чужд. лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата.

Настоящата процедура се провежда при условията на чл. 104, ал. 2 от ЗОП — оценката на технич. и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителен подбор, като всички предложения от офертите на участниците се оповестяват в момента на отваряне на офертите.

Продължение от раздел III.2.2):

Начинът на плащане е уреден в чл. 2 и чл. 3 от проекта на договор — приложение № 7 към документацията за участие в обществената поръчка.

Документацията за обществена поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/izbor_na_izp_lnitel_za_razrabotvane_na_sistema_histdict_za_obrabotka_na_starob_lgarski_tekstove_po_proekt_izgrazhdane_i_razvitie_na_cent_r_za_v_rhovi_postizheniya_nasledstvo_bg

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-02-11
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП при спазване на срока, посочен в чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

На основание чл. 197, ал. 1 т. 7, б. „а“ и „д“ от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Main CPV code 72212190

Bidding information

Bidding deadline

19 Mar 2020

0 days remaining

Total estimated value

BGN 333,333

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 333,333

В предмета на поръчката е включено изпълнението на следните дейности и поддейности:

Дейност № 1 „Обновяване на съществуващия софтуер на система Histdict“ с включени поддейности:

— анализ на съществуващия програмен код на системата, отстраняване на проблеми и бъгове и оптимизиране на кода,

— промяна на програмния код, така че да може да се използва с най-новите стабилни версии на програмната среда и език (Django и Python или еквивалентни),

— разработване и внедряване на нов съвременен риспонсив дизайн (responsive design) на потребителския интерфейс на цялата система.

Дейност № 2 „Разработка на софтуер за система Histdict“ с включени поддейности:

— преобразуване на софтуера на корпуса,

— разработка на онлайн редактор за граматическия речник,

— разработка на автоматичен морфологичен анализатор,

— разработка на софтуер за електронния корпус, който да позволява по няколко едновременни анотации (бележки) върху една и съща дума,

— разработка на търсеща машина, която може да търси и по леми, по граматически значения, начало, среда и край на думата,

— разработка на софтуер за словообразувателен речник,

— разработка на нови функционалности на софтуера за писане и редактиране на речникови статии.

Дейност № 3 „Системна администрация и поддръжка“ с включени поддейности:

— инсталиране и конфигуриране на актуални версии на необходимия софтуер за работата на разработения софтуер на сървър, предоставен от възложителя,

— осъществяване на цялостна поддръжка и мониторинг на съществуващата и обновената система Histdict от момента на сключване на договора до неговото приключване.

Yes

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

Main site or place of performance

гр. София

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - World wide web (www) site design services

Norway

Value: 9.2 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 32.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Information systems or technology strategic review and planning services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Sweden : Stockholm - Software supply services

Sweden

Value: Not specified

Norway : Oslo - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Industry specific software package

Norway

Value: Not specified