Tender description

Обособена позиция № 1 (ОП 1) „Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 70 броя асансьори — 69 броя, монтирани на метростанции от трети метродиаметър — първи и втори етап, и 1 брой, монтиран на метростанция Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от първи метродиаметър“.

Обособена позиция № 2 (ОП 2) „Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 93 броя ескалатори, монтирани на метростанции от трети метродиаметър — първи и втори етап“.

За ОП 1 и 2:

Абонаментното сервизно обслужване на съоръженията, посочени в техническата спецификация за обособената позиция, започва от датата на пускане на съоръженията в експлоатация и продължава до 1.5.2025 г. За посочения гаранционен срок изпълнителят трябва да отстранява всички дефекти за негова сметка при валидна гаранция.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката

Общи изисквания към изпълнението на поръчката от обособени позиции 1 и 2:

1. Да спазва изискванията на техническата спецификация.

2. От момента на сключване на договора да поддържа съоръженията в техническа изправност и безопасност.

3. Да спазва нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г., изм. и доп.).

4. Всички технически мероприятия по време на поддръжката на съоръженията да се извършват съгласно инструкциите на производителя.

5. Да извършва аварийно обслужване на съоръженията в срок до 1 час от час от получаване на сигнала за аварийно спиране на съоръжение.

6. При повреда на съоръжение да извърши ремонт и го въведе в експлоатация в срок до 24 часа независимо от деня на седмицата (работен или почивен ден).

Продължава в VI.4.3).

Изисквано минимално/ни ниво/а
Няма
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Изисквано минимално/ни ниво/а

За ОП 1:

1) Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, абонаментно сервизно обслужване на минимум 50 броя асансьори по едно и също време.

2) Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001 или еквивалентна с обхват, включващ абонаментно сервизно обслужване на асансьори.

За ОП 2:

1) Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, абонаментно сервизно обслужване на минимум 10 броя ескалатори/траволатори по едно и също време.

2) Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001 или еквивалентна с обхват, включващ абонаментно сервизно обслужване на ескалатори.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с поставените критерий за подбор: по т. 1 — с попълване на информацията за изпълнените услуги от посочения вид в ЕЕДОП — част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, а по т. 2 — с попълването на информацията относно притежавания сертификат в част IV „Критерии за подбор“, буква Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

Документи за доказване: по т. 1 — списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга, а по т. 2 — копие на посочения сертификат, заверен „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Забележка: Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на система за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо — да прилага еквивалентните мерки.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Важи за двете обособени позиции:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват в областта на поръчката.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision
Поръчката се изпълнява от лица, придобили правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ съгласно Наредба № 3 за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“, обн. ДВ, бр. 9 от 30.1.2001 г.
Участието е ограничено до определена професия
да
Списък и кратко описание на условията

Важи за двете обособени позиции:

Участникът трябва да е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), а за чуждестранните лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с изискването с попълване на информацията в ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“.

Документи за доказване — валидно удостоверение за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Условия за отваряне на офертите

2020-03-13

10:00

„Метрополитен“ ЕАД, гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 121, заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Процедурата ще се проведе в съответствие с чл. 104, ал. 2 от ЗОП при условията на чл. 61 от ППЗОП — оценката на техн. и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителен подбор.

Офертата трябва да бъде валидна до
2020-08-08
Дата
2020-03-12
Местно време
17:00
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

Продължение от III.2.2):

7. За повреди, които не могат да бъдат отстранени незабавно, се съставя протокол между изпълнителя и възложителя, с който се констатира съответната неизправност и необходимите резервни части за ремонт.

8. Да влага резервни части и консумативи, които са оригинални (от производителя), нови и не са рециклирани. Консумативи са: смазочните материали, скрепителните елементи, указателните табели, лампите за осветление и почистващите препарати.

9. Да предоставя на български език сертификат за качество, произход, съответствие, гаранционни срокове и други технически изисквания за вложените при ремонта резервни части.

10. Да не допуска да работи съоръжение в техническа неизправност.

11. При спиране на съоръжение от движение да съставя протокол съвместно с представител на възложителя.

12. Да пуска спрените от движение съоръжения.

13. Да участва в спасителни операции, прегледи, периодични ревизии и инспекции.

14. Да обезопасява съоръженията и да поставя табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.

15. По време на поддръжка, ремонт, инспекция или подобен род дейности достъпът до ескалаторите трябва да бъде забранен за неоторизирани лица.

16. Да представя до 20-о число на предходния месец график за техническото обслужване на ескалаторите с посочена дата за одобряване от възложителя. Необходимо е графикът да не възпрепятства работата на метрото.

17. Да осигурява свой транспорт, технически средства (инструменти, тестери, приспособления, работно оборудване, професионална прахосмукачка) и екипировка за извършване на поддържане и ремонтиране на съоръженията.

18. Да представя списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на услугата, в който е посочен ръководителят на екипа и техническите лица с техните данни, необходими за осигуряване на специалния им достъп в обекти на „Метрополитен“ ЕАД, определени с Постановление на МС № 181 от 20.7.2009 като стратегически.

19. Да почиства обектите и да извозва отпадъците за своя сметка, включително и след окончателното приключване на дейностите по предмета на дейността, посочена в техническата спецификация.

20. Да поддържа валидна застраховка „Обща гражданска отговорност“.

21. Да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и които са приложими към предоставяните услуги.

Необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ, може да се получи както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП +359 700 18 700

Интернет адрес: www.nap.bg

Относно задълженията за опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.

София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67

Телефон +359 29406331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Телефон +359 28119443,

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:

София 1000, бул. „Дондуков“ № 3

тел. +359 28101759 / 70017670

E-mail: [email protected]

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-02-10
Допълнителна информация

Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител по реда и при условията на чл. 112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора определеният изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

Лицата, които са заинтересовани от участие в процедурата, могат да се запознаят със съоръженията на място на самите метростанции. Посещенията на обекта се извършват след предварителна заявка (официално писмо до изпълнителния директор на „Метрополитен“ ЕАД), входирано в деловодството или изпратено на следния e-mail: [email protected], или на факс +359 29877892. В писмото се посочва наименованието на фирмата, e-mail и телефон за обратна връзка, както и трите имена на лицата, определени за извършване на огледа.

Изисквания към техническото предложение:

Важи за ОП 1 и 2: 1.

Участникът следва да отстранява всички дефекти за негова сметка при валидна гаранция за целия срок на договора;

2. Участникът следва да изпълнява услугата с не по-малко от 10 сервизни техници, притежаващи правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ съгласно Наредба № 3 от 2001 г. (ДВ, бр. 9 от 2001 г.).

3. Екипът сервизни техници следва да има ръководител, който трябва да притежава правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ — 1-ва степен. Ръководителят може да бъде член на екипа сервизни техници или друго лице.

Относно т. 2 и т. 3 — към техн. предложение се прилага списък на лицата.

Важи само за ОП 1:

Участникът следва да е оторизиран от производителя да сервизира асансьори с марката Orona. Документът от производителя на асансьорите се прилага към техн. предложение.

Важи само за ОП 2:

Участникът следва да е оторизиран от производителя да сервизира ескалатори с марката SJEC. Документът от производителя на ескалаторите се прилага към техн. предложение.

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

„Метрополитен“ ЕАД

ул. „Княз Борис І“ № 121

София

1000

+359 29212083

[email protected]

+359 29872244

http://www.metropolitan.bg

Main CPV code 50700000

Bidding information

Bidding deadline

12 Mar 2020

12 days remaining

Total estimated value

BGN 2.1 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Абонам. серв. обслужване в гаранц. срок на асансьори при метростанции от първи метродиаметър (МС Софийски университет „Св. Климент Охридски“) и трети метродиаметър — първи и втори етап — общо 70 броя

Value

BGN 504,000

Абонам. серв. обслужване в гаранц. срок на асансьори при метростанции от първи метродиаметър (МС Софийски университет „Св. Климент Охридски“) и трети метродиаметър — първи и втори етап — общо 70 броя

Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 70 броя асансьори марка Orona.

Специфични изисквания:

Участникът да бъде оторизиран от производителя да сервизира асансьори с марката Orona.

При изпълнение на поръчката участникът поема задълженията:

1. Да спазва всички изисквания на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (ДВ, бр. 33 от 11.4.2003 г., изм. и доп.) и на действащото законодателство за асансьори.

2. Да спазва правилата за инструкции за поддръжка, заложени в европейски стандарт БДС EN 13015:2001+А1:2009 или еквивалент.

3. Да извършва функционални проверки и техническо обслужване на асансьорите по всяко време на денонощието.

4. Да освобождава пътниците при аварийно спиране на асансьорните уредби в срок до 45 минути от уведомяването.

5. В случай че повредата не може да се отстрани в срок до 24 часа, то максималният срок за ремонт и пускане в експлоатация на асансьор е до 3 календарни дни от датата на протокола, посочен в раздел VI.4.3), т. 7.

6. Изпълнителят следва да осигури необходимите складови наличности от резервни части и консумативи с оглед спазване на сроковете по т. 5.

7. Да изпълнява в посочените срокове разпоредените предписания от ревизионните актове на Инспекцията за държавен технически надзор.

End

2025-05-01

Main site or place of performance

град София, метростанции от първи и трети метродиаметър, подробно описани в техническата спецификация

Additional information

Продължение от III.1.7):

Ако през даден месец изпълнителят не извърши функционална проверка и/или техническо обслужване на даден/и асансьор/и, същият/ите не се включва/т в протокола по т. 2.

Start

2020-05-01

Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на ескалатори при метростанции от трети метродиаметър — първи и втори етап — общо 93 броя

Value

BGN 1.6 million

Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на ескалатори при метростанции от трети метродиаметър — първи и втори етап — общо 93 броя

Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 93 броя ескалатори марка SJEC.

Специфични изисквания:

Участникът да бъде оторизиран от производителя да сервизира ескалатори с марката SJEC.

При изпълнение на поръчката участникът поема задълженията:

1. Да спазва всички изисквания на действащото законодателство за поддръжка на ескалатори.

2. Да спазва правилата за инструкции за поддръжка, заложени в европейски стандарт БДС EN 13015:2001+А1:2009 и правилата за повишаване на безопасността в стандарти БДС EN 115-1:2017 и БДС EN 115-2:2010 или еквиваленти.

3. Да извършва техническо обслужване на всеки ескалатор не по-малко от веднъж месечно по всяко време на денонощието включващо: гресиране (смазване); почистване с професионална прахосмукачка; проверки; дейности за настройване и регулиране; подмяна на съставни части, които могат да се случат вследствие на износване или скъсване и които не променят характеристиките на съоръжението.

4. Не се признава за проведено, техническо обслужване, при което не е извършено: гресиране (смазване), проверка на смазващата инсталация и почистване с професионална прахосмукачка.

5. В случай че повредата не може да се отстрани в срок до 24 часа, то максималният срок за ремонт и пускане в експлоатация на ескалатор е до 10 календарни дни за механичните части и до 3 календарни дни за електрическите части от датата на протокола, посочен в раздел VI.4.3), т. 7.

6. Изпълнителят следва да осигури необходимите складови наличности от резервни части и консумативи с оглед спазване на сроковете по т. 5.

End

2025-05-01

Main site or place of performance

град София, метростанции от трети метродиаметър, подробно описани в техническата спецификация

Additional information

Продължение от III.1.7):

Ако през даден месец изпълнителят не извърши техническо обслужване на даден/и ескалатор/и, същият/ите не се включва/т в протокола по т. 2.

Start

2020-05-01

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Glasgow - Support services for road transport

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Norway : Jessheim - Television and audio-visual equipment

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : Edinburgh - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 120.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Nottingham - Gas-fitting installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Tromsø - Electrical wiring and fitting work

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Petersfield - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified