Tender description

Техническа поддръжка и ремонт на автомобили от марките: Пежо, Ситроен, Форд и Рено.

Сервизното поддържане на МПС обхваща всички дейности, свързани с техническата поддръжка на МПС, осигуряващи безопасно и надеждно използване и техническата им изправност, съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата, издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове и разпоредбите на компетентните органи. Ремонтът на МПС обхваща всички дейности по възстановяване работоспособността и техническата изправност на МПС. Всички операции, свързани с ремонта се извършват в съответствие с препоръките на производителя на съответните марка и модел МПС.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не се изисква.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Информацията за съответствието с изискването участникът посочва в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ — „Образователна и професионална квалификация“ от еЕЕДОП.

Съответствието с изискването се доказва със списък на персонала, който изпълнява поръчката, съдържащ имената на лицата, професионалната квалификация за ремонт на пътни превозни средства, както и документите, които доказват професионалната компетентност на лицата.

2. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката: сервизна база на територията на гр. София за извършване на обслужването и ремонта на автомобилите — предмет на поръчката, оборудвана с колонни подемници за МПС, стенд за регулиране на преден и заден мост, машина за монтаж, демонтаж на гуми, машина за баланс на гуми, апаратура за компютърна диагностика на МПС, автомобил за оказване на пътна помощ.

Информацията за съответствието с изискването участникът посочва в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ — „Инструменти, съоръжения и техническо оборудване“ от еЕЕДОП.

Съответствието с изискването се доказва с декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съдържащ адрес, телефон, е-мейл, лице за контакт, отговорник на обекта за сервизната база, както и описание на съоръженията, техниката и апаратурата, които ще бъдат използвани.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 „или еквивалентно/и“ с обхват на дейност идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката се разбират дейности по обслужване (гаранционно и/или извънгаранционно) и/или ремонт на автомобили.

Информацията за съответствието с изискването участникът посочва в част IV:, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за осигуряване на качеството“ — „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качество“ от еЕЕДОП.

Съответствието с изискването се доказва с валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2015 „или еквивалентно“ с обхват на дейност идентичен или сходен с предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5a, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност идентичен или сходен с предмета на поръчката. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Доказателствата за съответствие с изискванията по т.1, т.2 и т.3 се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно: възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се предоставя отделен еЕЕДОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участникът да разполага с квалифициран екип от специалисти за изпълнение на поръчката, включващ минимум 5 служителя с професионална квалификация за ремонт на пътни превозни средства.

2. Участникът да разполага с минимум една сервизна база за обслужване на леките автомобили на територията на гр.София, оборудвана с 5 бр. двуколонни или четири колонни подемници за МПС, 1 бр. стенд за регулиране на преден и заден мост, 1 бр. машина за монтаж, демонтаж на гуми, 1 бр. машина за баланс на гуми, 1 бр. специализирана апаратура със специализиран софтуер за компютърна диагностика на МПС, 1 бр. автомобил за оказване на пътна помощ.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват на дейност идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Списък и кратко описание на условията
Не се изисква.

Процедура

Дата
2020-06-24
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Условия за отваряне на офертите

2020-06-26

11:00

Гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124, дирекция „УССД“ — МВР.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените представители следва да представят пълномощни (оригинал или копие заверено „вярна с оригинала“) от участника, даващо им възможност да го представляват.

Местно време
17:30
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Допълнителна информация

1. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума, или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението му чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.

2.Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, чл. 107, т. 4 и в останалите случаи по чл. 107 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 и пар. 2, ал. 1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и участник който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник за допусната аритметична грешка в ценовото предложение, както за непосочена единична цена или % (процент) отстъпка. Всички образци, приложени към документация за обществената поръчка са задължителни за участниците. Възложителят ще отстранява от участие участник в случаите по чл. 35а, ал. 3, изр. трето от ППЗОП.

3. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47 от ППЗОП. Опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа за създаване на обединението, както и информация за правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

5. Условията за плащане към изпълнителя са уредени в проекта на договор. Условията за плащане към подизпълнителите (ако е приложимо) са уредени в проекта на договор.

6. В хода на изпълнение на договора се допуска следгаранционно обслужване и ремонт на допълнително придобити от възложителя моторни превозни средства от същата марка, но с модел, който не е посочен в техническата спецификация.

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-19 Main CPV code 50112000

Bidding information

Bidding deadline

24 Jun 2020

27 days remaining

Total estimated value

BGN 333,333

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 333,333

Техническа поддръжка и ремонт на автомобили от марките: Пежо, Ситроен, Форд и Рено.

Award criteria

Оценка на времетраенето на ремонтни дейности в човекочасове

35

оценка на предложена отстъпка от цената на резервни части, принадлежности и консумативи извън ценовото предложение

5

оценка на предложена обща цена за всички единични бройки резервни части

30

оценка на предложена цена за един човекочас сервизен труд

30

Main site or place of performance

Гр. София.

Additional information

В хода на изпълнение на поръчката се допуска следгаранционно обслужване и ремонт на допълнително придобити от възложителя моторни превозни средства от същата марка, но с модел, който не е посочен в техническата спецификация.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone