Tender description

Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за услуги от изпълнител за обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ), съгласно изискванията на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 3 / 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. За услуги „сходни“ с тези на поръчката се считат изпълнени дейности (услуги) в полза на работодатели по обслужване на техните работници и/или служители от Служба по трудова медицина, в обхвата и съдържанието според Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3/ 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина“, включително:

— услугата по провеждане на психо-физиологични тестове, съгл. чл. 35, ал. 2 от Наредба № 9/9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (или аналогична нормативна уредба, в държавата, в която е осъществявана дейността), с цел оценка на годността им за оперативна работа,

— услугата по измерване на факторите на работната среда,

— услугата по провеждане на обучение по правилата за оказване на първа долекарска помощ,

— услугата по поддържане на здравна служба с медицински персонал от участника. За деклариране на съответствието участникът представя попълнен ЕЕДОП в част IV. (буква „В“ Техн. и проф. способности) т. 1б, и задължително посочва информацията, доказваща съответствието с мин. изисквания.

2. Участниците трябва да разполагат с технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството. За деклариране на съответствието участникът представя попълнен ЕЕДОП в част IV. / Буква „В“ Техни. и проф. способности т. 2, и задължително посочва информацията, доказваща съответствието с мин. изискване.

3. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнение на поръчката. За деклариране на съответствието участникът представя попълнен ЕЕДОП в част IV. / буква „В“ Техн. и проф. способности/ т. 6, и задължително посочва информацията, доказваща съответствието с мин. изисквания.

4. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. За деклариране на съответствието участникът представя попълнен ЕЕДОП в част IV./ буква „В“ Техн. и проф. способности/т. 9, и задължително посочва информацията, доказваща съответствието с мин. изисквания.

5. Участниците следва да прилагат системи за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент/и, с обхват относим към предмета на поръчката. За деклариране на съответствието участникът представя попълнен ЕЕДОП в Част IV./ Буква „Г“ Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление. Задължително се посочва номер на сертификата, издател, срок на валидност и обхвата/сфера на дейност.

6. Участниците следва да прилагат системи или стандарти за опазване на околната среда, съгласно стандарт ISO 14001:2015 или еквивалент/и, с обхват относим към предмета на поръчката. За деклариране на съответствието участникът представя попълнен ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“ / Буква „Г“ Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление. Задължително се посочва номер на сертификата, издател, срок на валидност и обхвата/сфера на на дейност.

Документи за доказване на съответствието при условията на чл. 67 ал. 5 от ЗОП:

По т.1: „Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка“, изготвен по образец от Прил. № 6 към документацията, придружен с документи, които доказват извършените услуги.

По т.2: „Списък на техническите лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството“, изготвен по образец от Прил. № 7 към документацията, придружен с документи, които доказват, че участникът разполага с орган (организация включена или не в тяхната организационна структура) за контрол от вида „С“, съгласно минималното изискване.

Внимание: продължава в раздел VI, т. VI.3) Допълнителна информация!

Изисквано минимално/ни ниво/а

По т.1: а) Участниците да са изпълнили дейности с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, за поне един възложител с числен състав над 1 300 работници и служители, с месторабота в няколко административни области (териториални единици) на територията на една или повече държави;

б) Участниците да са изпълнили дейности по услугата провеждане на психо-физиологични тестове (съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 9/9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи или аналогична нормативна уредба, в държавата, в която е осъществявана дейността) за поне един възложител с числен състав над 1300 работници и служители, от които изследвани да са минимум 100 човека оперативен персонал.

Участниците може да покрият минималните изисквания и само с изпълнени дейности (услуги) към един възложител, ако отговаря на изискванията.

По т.2: Участниците следва да разполагат с орган за контрол от вида „С“, с валиден сертификат, заповед за акредитация издаден от ИА Българска служба по акредитация и/или от друг национален орган по акредитация, който е страна по многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област/стандарти, съгл. „Общи критерии за дейността на различните видове органи за контрол“ съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 или еквивалент/и за контрол на следните параметри на работната среда с минимален обхват:

— осветеност (на работно място/в помещение),

— микроклимат (в помещение и/или работно място),

— електромагнитни полета (в помещение при работа с видеодисплей и в ел. уредба) — нискочестотни,

— физическо натоварване (на работещ),

— шум и вибрации на транспортни средства (специализирана строителна техника, повдигателна техника) и инструменти (ръчни, електрически и механични), и шум и вибрации на работно място; —топлинно натоварване (на работно място), съгласно нормативните документи и методи за контрол посочени в Таблица 1. Контролирани параметри, нормативни документи и методи за контрол на работната среда от глава II. от документацията за поръчката. Възложителят приема сертификат, издаден и от други независими лица, в случай, че отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

По т. 3: Участниците следва да разполагат най-малко със следните специалисти:

а) Лекар — мин. двама с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина и с придобита специалност „Трудова медицина“ или „Хигиена на труда“, от които поне един да е вписан в Регистъра на службите по трудова медицина, съгласно чл. 25г от ЗЗБУТ;

б) Електроинженер — мин. двама, притежаващи минимум III квалификационна група по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), с мин. 3 години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;

в) Магистър по „Управление и контрол на труда“ или сходна специалност — мин. двама, притежаващи минимум III квалиф. група по ПБЗРЕУЕТЦЕМ, с мин. 3 години професионален опит по специалността;

г) Инженер — мин. един, с мин. 3 години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;

д) Психолог — мин. един с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по трудова и/или инженерна психология, с мин. 3 години професионален опит в провеждане на психофизиологични тестове на оперативен персонал, зает в областта на енергетиката.

Внимание: продължава в раздел VI, т. VI.3) Допълнителна информация,

Изисквано минимално/ни ниво/а
По т. 1: минималният общ оборот за последните 3 приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти следва да бъде не по-малък от 537 000,00 (петстотин тридесет и седем хиляди) BGN.
Условия за изпълнение на поръчката
Условията за изпълнение на поръчката са посочени в Глава ІІ. Техническа спецификация. изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката от документацията за обществена поръчка.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участниците да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти. За деклариране на съответствието с това изискване участникът представя попълнен ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, Буква „Б“, т. 1а) „Общ годишен оборот“ за последните 3 приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти.

Документи за доказване на съответствието при условията на чл. 67 ал. 5 от ЗОП по т. 1: за доказване на съответствието с изискването за икономическото и финансовото състояние на участниците по отношение на реализирания минимален общ оборот, се представят един или няколко от следните документи:

1. Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2. Справка за общия оборот, с посочване на годините, оборота и валутата, реализиран от участниците през последните 3 приключили финансови години, изготвена по образец от Приложение № 5 към документацията.

Списък и кратко описание на условията

1. Участниците да са регистрирани и вписани като Служба по трудова медицина в публичния регистър на Министерство на здравеопазването, съгласно изискванията на чл. 25в и чл. 25г от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и чл. 9 от Наредба № 3/ 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина или да са вписани в еквивалентни/аналогични регистри за участници чуждестранни лица, съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен. За деклариране на съответствието с това изискване участникът представя попълнен ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, буква „А“, т. 1 като декларира/посочва публичен регистър, в който е публикувана информацията и е видно, че участникът притежава валидно удостоверение, издадено от Министерство на здравеопазване, регистриран е като служба по трудова медицина, съгласно изискванията на чл. 25в и чл. 25г от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и чл. 9 от Наредба № 3/ 2008 г. или е вписан в еквивалентни/аналогични регистри за участници чуждестранни лица, съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен.

Документи за доказване на съответствието при условията на чл. 67 ал. 5 от ЗОП по т. 1: заверено от участника копие на валидно удостоверение, издадено от Министерство на здравеопазването, че е регистриран като служба по трудова медицина, съгласно изискванията на чл. 25в и чл. 25г от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и чл. 9 от Наредба № 3/ 2008 г. или документ, от който да е видно, че е вписан в еквивалентни/аналогични регистри за участници чуждестранни лица, съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен.Процедура

Дата
2020-06-25
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Офертата трябва да бъде валидна до
2020-12-23
Условия за отваряне на офертите

2020-06-26

11:00

Република БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк бизнес център, заседателна зала.

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима на достъп в сградата, съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.

Местно време
16:30
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
Допълнителна информация

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор.

Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Съгласно чл. 47 ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.

Продължава от раздел: III.1.3) Техн. и проф. възможности:

По т.3: „Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението“, изготвен по образец от Прил. № 8 към документацията, придружен с документи, които доказват професионалната компетентност на специалистите.

По т.4: „Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката“, изготвена по образец от Прил. № 9 към документацията.

По т.5: Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент, който да е с обхват (сфера на дейност), относим към предмета на поръчката.

По т.6: Валидни стандарти или системи за опазване на околната среда, съгласно стандарт ISO 14001:2015 или еквивалент/и, които да са с обхват (сфера на дейност), относим към предмета на поръчката.

Продължава от раздел: III.1.3)Технически и професионални възможности-Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т. 4: Участниците следва да разполагат най-малко със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване:

— Диагностична апаратура/измервателни уреди, която/които може да отчита/т най-малко показателите описани в таблица 1. Контролирани параметри, нормативни документи и методи за контрол на работната среда от глава II. от документацията за поръчката,

— Автоматизирана система за обработка на данните и анализ на специфичната медицинска информация за изготвяне на електронни здравни досиета.

По т.5: Участниците следва да прилагат система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент/и с обхват „извършване на дейности в областта на опазване и превенция на здравето на работещите и контрол по отношение на условията на труд и/или предотвратяване на последствия от професионални заболявания и превенцията им и/или оценка на факторите на работната среда или служба по трудова медицина и всякакъв друг род дейност, свързан с безопасността и здравето на работещите“.

По т.6: Участниците следва да прилагат система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент/и с обхват „извършване на дейности в областта на опазване и превенция на здравето на работещите и контрол по отношение на условията на труд и/или предотвратяване на последствия от професионални заболявания и превенцията им и/или оценка на факторите на работната среда или служба по трудова медицина и всякакъв друг род дейност, свързан с безопасността и здравето на работещите“.

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-19 Main CPV code 85147000

Bidding information

Bidding deadline

25 Jun 2020

28 days remaining

Total estimated value

BGN 895,437

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 895,437

Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за услуги от изпълнител за обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ), съгласно изискванията на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 3 / 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина.

Услугите, предмет на поръчката се отнасят за персонал (към момента на обявяване на процедурата) от 2 586 (две хиляди петстотин осемдесет и шест) работници и служители.

Обемът на необходимите мероприятия за обслужване от СТМ, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 3 / 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и другите нормативни документи, и в съответствие със спецификацията на услугата, както и изискуемите дейности за тяхното осъществяване, а също и разпределението на персонала по структурни звена на възложителя са посочени в глава II. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката от документацията.

Срокът на договора е 60 (шестдесет) месеца и се състои от 5 (пет) последователни периода от по 12 (дванадесет) месеца или до достигане на максималната стойност на договора, съответна на прогнозната стойност на поръчката.

Main site or place of performance

Територията на Република България, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а именно области: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, София (град), София (област), Перник, Кюстендил и Благоевград.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Walsall - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 650,000 Pound Sterling

Norway : Bergen - Tracing system services

Norway

Value: Not specified

Norway : Fredrikstad - Health and social work services

Norway

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Health and social work services

Norway

Value: 2.1 billion Norwegian Krone

United Kingdom : Liverpool - Other community, social and personal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Aberdeen - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 46.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Newbury - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling