Tender description

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на изпълнение на СМР по проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница“, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., договор за БФП № 13/07/2/0/0054, сключен между община Сърница и ДФЗ-РА.

Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Сърница.Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2018/S 172-389755

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29807315

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-30 Main CPV code 45000000

Award details

This tender awarded a total of BGN 1,663,173 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 1.7 million

Locations

България, Сърница

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 1.7 million

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на изпълнение на СМР по проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница“, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., договор за БФП № 13/07/2/0/0054, сключен между община Сърница и ДФЗ-РА.

Количеството на строителните работи е посочено в КС — достъпна в профила на купувача.

Yes

Проект "Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр.Сърница“, договор за БФП №13/07/2/0/0054

Award criteria

Професионалната компетентност на персонала

30

70

Main site or place of performance

Улици на територията на гр. Сърница

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.0 million Pound Sterling

Norway : Søgne - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Nesoddtangen - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25,000 Pound Sterling

United Kingdom : Margate - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Sea defences construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 110.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Sunderland - Harbour construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified