Tender description

1. Доставка на газьол за промишлени и комунални цели — 420 000 литра, за нуждите на община Твърдица за период от 3 години.

2. Предметът на поръчката включва доставка на течни горива (бензин А-95-Н и дизелово гориво) чрез периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции) при условие на 24- часово обслужване и система за безналично плащане за потребностите на автомобилния парк за община Твърдица.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите (чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП). Договорът се сключва по правилата на съответната борса (чл. 79, ал. 4 от ЗОП).

Допълнителна информация

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-31 Main CPV code 09100000

Award details

This tender awarded a total of BGN 983,528 to 2 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 983,528

Locations

България, Твърдица

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк на община Твърдица.

Value

BGN Not specified

Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк на община Твърдица. Предметът на поръчката включва доставка на течни горива (бензин А-95-Н и дизелово гориво) чрез периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции) при условие на 24-часово обслужване и система за безналично плащане за потребностите на автомобилния парк за община Твърдица.

Main site or place of performance

Община Твърдица

Доставка на гориво за отопление — газьол за ПКЦ, за нуждите на община Твърдица.

Value

BGN Not specified

Доставка на гориво за отопление — газьол за ПКЦ, за нуждите на община Твърдица. Доставка на газьол за промишлени и комунални цели — 420 000 литра, за нуждите на община Твърдица за период от 3 години.

Main site or place of performance

Община Твърдица

SIMILAR TENDERS

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Technical Assistance for the Gambia Sustainable Energy Project

Luxembourg

Value: 2.9 million Euro

Norway : Alta - Fuels

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Engines

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120,000 Pound Sterling

United Kingdom : Coventry - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Belgium : Geel - Highly Enriched and Natural Uranium Metal Standards

Belgium

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Shtip - Electricity, heating, solar and nuclear energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 38.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling