Tender description

Доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в Зоопарк — Варна по обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на концентриран фураж — ечемик, овес, пшеница, царевица, слънчоглед“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на груб фураж — бали люцерна, сено, слама“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на смески за малки животни и допълващ фураж за преживни животни“.Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2018/S 088-197109

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-30 Main CPV code 15700000

Award details

This tender awarded a total of BGN 45,234 to 3 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 45,234

Locations

България, Варна

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Доставка на концентриран фураж — ечемик, овес, пшеница, царевица, слънчоглед“

Value

BGN Not specified

„Доставка на концентриран фураж — ечемик, овес, пшеница, царевица, слънчоглед“

1) При изпълнение на поръчката следва да се доставят хранителни продукти за изхранване на животните в Зоопарк — Варна съгласно приложение 1 „Техническа спецификация“ по обособена позиция № 1, техническото и ценово предложение на изпълнителя, неразделна част от договора, според условията на настоящото рамково споразумение и договорите за възлагане, сключени във връзка със споразумението.

2) Редът и условията по доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в зоопарк — Варна по обособени позиции от предмета по ал. 1 по съответната обособена позиция ще се уреждат с договорите за възлагане на конкретни обществени поръчки. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка, всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта.

Main site or place of performance

Франко сградата на ОП „Зоопарк — СЦ“ — Варна, м-ст „Салтанат“ № 5

„Доставка на груб фураж — бали люцерна, сено, слама“

Value

BGN Not specified

„Доставка на груб фураж — бали люцерна, сено, слама“

При изпълнение на поръчката следва да се доставят хранителни продукти за изхранване на животните в Зоопарк — Варна съгласно приложение 2 „Техническа спецификация“ по обособена позиция № 2, техническото и ценово предложение на изпълнителя, неразделна част от договора, според условията на настоящото рамково споразумение и договорите за възлагане, сключени във връзка със споразумението.

Редът и условията за по доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в Зоопарк — Варна по обособени позиции от предмета по ал. 1 по съответната обособена позиция ще се уреждат с договорите за възлагане на конкретни обществени поръчки.

Main site or place of performance

Франко сградата на ОП „Зоопарк — СЦ“ — Варна, м-ст „Салтанат“ № 5

„Доставка на смески за малки животни и допълващ фураж за преживни животни“

Value

BGN Not specified

„Доставка на смески за малки животни и допълващ фураж за преживни животни“

При изпълнение на поръчката следва да се доставят хранителни продукти за изхранване на животните в Зоопарк — Варна съгласно приложение 3 „Техническа спецификация“ по обособена позиция № 3, техническото и ценово предложение на изпълнителя, делна част от договора, според условията на настоящото рамково споразумение и договорите за възлагане, сключени във връзка със споразумението.

Редът и условията по доставка на хранителни продукти за изхранване на животните в Зоопарк — Варна по обособени позиции от предмета по ал. 1 по съответната обособена позиция ще се уреждат с договорите за възлагане на конкретни обществени поръчки.

Main site or place of performance

Франко сградата на ОП „Зоопарк — СЦ“ — Варна, м-ст „Салтанат“ № 5

SIMILAR TENDERS

Malta : Santa Venera - Animal blood

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: 154.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Miscellaneous food products and dried goods

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Ireland : Longford - Wood fuels

Ireland

Value: 160,000 Euro

Netherlands : The Hague - Agricultural services

Netherlands

Value: 1.4 million Euro

United Kingdom : Grimsby - Dog kennel services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling