Tender description

Доставка на природен газ за нуждите на Регионален исторически музей — гр. ВарнаПроцедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) преносът и търговията с природен газ е дейност, която подлежи на лицензиране, а съобразно чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а и ал. 6 от същия закон за 1 обособена територия на страната се издава само 1 лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни потребители. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензиите се издават от Комисия зя енергийно и водно регулиране (КЕВР). За територията на гр. Варна КЕВР е издала лицензии за тези дейности на „Овергаз Мрежи“ АД — лицензия № Л-438-12/30.3.2015 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Варна и лицензия Л-438-08/30.3.2015 г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на община Варна. Предвид гореизложеното, касаещо обезпечаване на необходимостта от снабдяване с природен газ за нуждите на Регионален исторически музей — гр. Варна, е открита процедура на договаряне без предварително обявление за срок от 2 (две) години на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, тъй като „Овергаз Мрежи“ АД е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка и възлагането ѝ на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт — издадените от КЕВР лицензии.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Заплащането се извършва по следният начин:

На база на реално потребеното месечно количество на природен газ се издава месечен акт и данъчна фактура, която се заплаща по банков път до 30-дневен срок от датата на получаване на фактурата. Количеството природен газ, потребен през съответния месец от обекта, се установява с подписан месечен акт в първия работен ден след изтичане на месеца на доставка, за всеки месец от срока на договора.

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-31
Precise information on deadline(s) for review procedures
Сроковете за обжалване решенията на възложителя са посочени в чл. 197 от ЗОП Main CPV code 09000000

Award details

This tender awarded a total of BGN 100,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 100,000

Locations

България, Варна

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 100,000

Доставка на природен газ за нуждите на Регионален исторически музей — гр. Варна

Award criteria

Реално потребено количество природен газ100 %

Main site or place of performance

гр. Варна, бул. Мария Луиза № 41

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Coventry - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Belgium : Geel - Highly Enriched and Natural Uranium Metal Standards

Belgium

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Shtip - Electricity, heating, solar and nuclear energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 38.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Norway : Sandnes - Petrol

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Chesterfield - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Chesterfield - Natural gas

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified