Tender description

Предметът на поръчката е разделен на 2 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на ремонтни и отклонителни скоби“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на ремонтни и съединителни връзки“.

При изпълнението на поръчката следва да се доставят изделията, подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1 от документацията по обществената поръчка.Процедура

Notice number in the OJ S
2018/S 204-466512
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-09
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 44163210

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 2.3 million

Locations

България, Варна

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Доставка на ремонтни и отклонителни скоби

Value

BGN Not specified

Доставка на ремонтни и отклонителни скоби

Предмет на обособената позиция е доставка на ремонтни и отклонителни скоби съгласно приложената техническа спецификация (таблица № 1) от документацията по обществената поръчка, а именно:

1. ремонтни скоби за PVC и полиетиленови тръби;

2. ремонтни скоби за етернитови тръби;

3. ремонтни скоби за стоманени тръби;

4. ремонтни и отклонителни скоби.

Main site or place of performance

Място на доставка: гр. Варна, ул. Прилеп № 33, складова база на възложителя

Доставка на ремонтни и съединителни връзки

Value

BGN Not specified

Доставка на ремонтни и съединителни връзки

Предмет на обособената позиция е доставка на ремонтни и съединителни връзки съгласно приложената техническа спецификация (таблица № 2) от документацията по обществената поръчка, а именно:

1. ремонтни и съединителни връзки за полиетиленови тръби;

2. ремонтни и съединителни връзки за етернитови тръби;

3. ремонтни и съединителни връзки за стоманени тръби.

Main site or place of performance

Място на доставка: гр. Варна, ул. Прилеп № 33, складова база на възложителя

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Paisley - Plumbing and heating materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 90.0 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Construction work for gas pipelines

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Norway : Ås - Repair and maintenance services of firefighting equipment

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Arnold - Construction work for buildings relating to law and order or emergency services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.4 million Pound Sterling

Germany : Berlin - Insulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Wakefield - Windows, doors and related items

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified