This tender in no longer available.

Tender description

Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП — Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 43 и ул. „Васил Левски“ № 152, в работни, почивни и празнични дни.

Осигуряване на контролно-пропускателен режим само в работни дни за времето от 9:00 часа до 17:30 часа на входа на административната сграда на офис на НАП — Плевен, находяща се в гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 43.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision
Закон за частна охранителна дейност
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Участието е ограничено до определена професия
да
Условия за изпълнение на поръчката
Критерий за определяне на икономически най-изгодна оферта е най-ниска цена — най-ниска месечна абонаментна вноска без ДДС. Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 90 000,00 BGN без ДДС. Плащането се извършва от ТД на НАП — Велико Търново по банков път в срок до 30 дни след представяне на фактура и приемно-предавателен протокол за извършени услуги.


Процедура

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-08-10
Местно време
23:59
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация
Възложителят ще отстрани от участие участник, за когото са налице освен основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 69 от ЗПКОНПИ, тези, които са посочени в указания за подготовка на офертата, неразделна част от документацията, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с префернциален данъчен режим, или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификация на клиента чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици по смисъла на &2 от ДР на ЗМИП. До документацията на обществената поръчка е предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път и същата може да бъде намерена в електронната преписка на процедурата на интернет адреса на възложителя: https://app.eop.bg/buyer/2425 от датата на публикуване на обявлението за поръчка в ОВ на ЕС.
Precise information on deadline(s) for review procedures
Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-10 Main CPV code 79713000

Bidding information

Bidding deadline

10 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

BGN 90,000

Locations

България, Велико Търново

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 90,000

Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП — Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 43 и ул. „Васил Левски“ № 152, в работни, почивни и празнични дни.

Осигуряване на контролно-пропускателен режим само в работни дни за времето от 9:00 часа до 17:30 часа на входа на административната сграда на офис на НАП Плевен, находяща се в гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 43.

Main site or place of performance

Административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 43 и ул. „Васил Левски“ № 152

Additional information

Критериите за подбор се съдържат в документ „Указания за подготовка на офертата“, а изискванията към изпълнението се съдържат в документ „Технически спецификации. Описание на предмета на поръчката. Изисквания за изпълнение“, представляващи неразделна част от документацията за участие. Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Morpeth - Social work services with accommodation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Switzerland : Villigen - Milling machines

Switzerland

Value: Not specified

Norway : Røyken - Office supplies

Norway

Value: 26.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Gostivar - Heating oil

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 22.7 million Denar

United Kingdom : Dagenham - Motor vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20,000 Pound Sterling

United Kingdom : Filton - Medical solutions

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Hønefoss - Construction materials

Norway

Value: Not specified