This tender in no longer available.

Tender description

Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, заявени съгласно потребностите на възложителя и посочени в техническата спецификация по вид и количество, които са прогнозни, като възложителят може да заявява и канцеларски материали извън посочените в техническата спецификация.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons
да
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности.
Списък и кратко описание на условията
Забележка: В случай че участник е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, следва да бъде вписан като такъв в съответния Регистър на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания към Агенцията за хора с увреждания или аналогичен регистър в държава — членка на Европейския съюз. За доказването на съответствието с поставеното изискване за запазената поръчка участниците следва да посочат необходимата информация в ЕЕДОП в част ІІ „Информация за икономическия оператор“ в таблица А. Само в случай че „поръчката е запазена“, участниците следва да посочат номера, под който са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в аналогичен регистър в държава — членка на Европейския съюз (или уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа).
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Процедура

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-08-18
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Условия за отваряне на офертите

2020-08-19

14:00

В системата

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
23:59

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-14 Main CPV code 22000000

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

BGN 3,358

Locations

България, Велинград

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 3,358

Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, заявени съгласно потребностите на възложителя и посочени в техническата спецификация по вид и количество, които са прогнозни, като възложителят може да заявява и канцеларски материали извън посочените в техническата спецификация.

Main site or place of performance

Административната сграда на ТП „ДГС Алабак“, находяща се в град Велинград, бул. „Съединение“ № 125

Description of options

Срок на изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора, или до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

Опции:

Предвидени възможности за изменение на договора съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП са следните:

В рамките на срока на договора (36 месеца) при необходимост възложителят предвижда възможност за увеличаване на прогнозната стойност в размер до + 30 % (плюс тридесет процента) или до 4 366,57 BGN (четири хиляди триста шестдесет и шест лева и 57 стотинки) без включен ДДС.

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че общата прогнозна стойност с включени опции за увеличение до +30 % не са изчерпани, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone