Tender description

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор за балансираща група за нуждите на община Вълчедръм за срок от 12 месеца.Процедура

Notice number in the OJ S
2018/S 023-048017
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-09
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197 от ЗОП
Допълнителна информация

Поръчката е проведена по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП по рамково споразумение № ЦОПО 1-2/06.7.2018 г. на Централния орган за покупки на общините с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор/и на балансираща група за нуждите на общини по 6 обособени позиции“, обособена позиция 2 „Община Вълчедръм“.

Номер на поръчката в РОП 01035-2018-0001.

Main CPV code 09310000

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, Вълчедръм

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN Not specified

Прогнозно количество електрическа енергия за целия срок на доставка са съответно:

— обекти с отчитане на 1 тарифа — 555 MWh,

— обекти с отчитане на 2 тарифи (дневна) — 137 MWh,

— обекти с отчитане на 2 тарифи (нощна) — 280 MWh.

Main site or place of performance

Територията на община Вълчедръм

Description of options

В случай на необходимост в рамките на срока на действие на договора и предвидения финансов ресурс възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по договорената с изпълнителя цена.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

Ireland : Cobh - Lubricating oils and lubricating agents

Ireland

Value: 270,000 Euro

United Kingdom : Aberdeen - District heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Kavadarci - Heating oil

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 10.0 million Denar

United Kingdom : Hinxworth - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Petroleum jelly

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 42.4 million Denar

United Kingdom : Reading - Electricity distribution

Ireland

Value: Not specified