Tender description

Периодични доставки на медикаменти съгласно прогнозноколичествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на възложителя.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2018/S 162-369926
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-10
Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197 от ЗОП
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 33600000

Award details

This tender awarded a total of BGN 25,410 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 8.0 million

Locations

България, Враца

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД“

Value

BGN Not specified

„Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД“ Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, за лечение на злокачествени заболявания

Main site or place of performance

„КОЦ — Враца“ ЕООД — аптеката в стационара на адрес гр. Враца, бул. Втори юни № 68

„Лекарствени продукти, включени в ПЛС на Р БЪЛГАРИЯ, за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД“

Value

BGN Not specified

„Лекарствени продукти, включени в ПЛС на Р БЪЛГАРИЯ, за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД“ Лекарствени продукти, включени в ПЛС на Р БЪЛГАРИЯ, за лечение на стационарните пациенти на „КОЦ — Враца“ ЕООД.

Main site or place of performance

„КОЦ — Враца“ ЕООД — аптеката в стационара на адрес гр. Враца, бул. Втори юни 68

„Лекарствени продукти извън ПЛС за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД“

Value

BGN Not specified

„Лекарствени продукти извън ПЛС за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД“ Лекарствени продукти извън ПЛС за лечение на стационарните пациенти на „КОЦ — Враца“ ЕООД

Main site or place of performance

„КОЦ — Враца“ ЕООД — аптеката в стационара на адрес гр. Враца, бул. Втори юни № 68

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Biomedical equipment

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Vaccines

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Cardiovascular devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Londonderry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antithrombotic agents

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Infusion solutions

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Bolton - Workwear accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120,000 Pound Sterling