Tender description

Предметът на поръчката е упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет“, който включва 4 обекта:

— обект № 1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“, подобект 2: с. Брестовене, подобект 2.8: ул. „Милин камък“ (ОК 182—ОК 184),

— обект № 2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“, подобект 5: улици в с. Веселец, подобект 5.2: улица „Стара планина“ от ОК 67 до ОК 93,

— обект № 3 „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“, подобект 5: улици в с. Веселец, подобект 5.3: ул. „Христо Смирненски“ от ОК 41 до ОК 42,

— обект № 4 „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“, подобект 7.2: с. Острово, ул. „Христо Смирненски“ (ОК 148—ОК 164).

Авторският надзор (АН) ще бъде осъществен по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4/21.5.2001 г. за (продължава в раздел VI.3)Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти за устройствено планиране, карти, схеми, планове и др., отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Съгласно чл. 2 от ЗАПСП авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Предвид гореизложеното инвестиционните проекти, изготвени от „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, несъмнено представляват авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 2 от ЗАПСП. Разпоредбата на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ предвижда, че авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително, като условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. С оглед на изложеното и на основание чл. 162, ал. 2 от ЗУТ и с цел закрила на правото на интелектуална собственост върху инвестиционните проекти във фаза технически проекти задължението за упражняване на авторски надзор следва да бъде вменено на техния автор, а именно „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, с който община Завет има договор № 3/27.6.2016 г., след проведена открита процедура за избор на изпълнител, публикувана в РОП под № 00485-2016-0005. Предвид това следва да се приеме, че е налице правното основание на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, според който публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи: т. 3 — поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи: буква в) наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, каквото е правото върху инвестиционните проекти във фаза технически проект.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Рехабилитация на улици в населени места на община Завет“, подобект 2: с. Брестовене, подобект 2.8: ул. „Милин камък“ (ОК 182—ОК 184);

2. обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“, подобект 5: улици в с. Веселец, подобект 5.2: улица „Стара планина“ от ОК 67 до ОК 93;

3. обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“, подобект 5: улици в с. Веселец, подобект 5.3: ул. „Христо Смирненски“ от ОК 41 до ОК 42;

4. обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“, подобект 7.2: с. Острово, ул. „Христо Смирненски“ (ОК 148—ОК 164).

Кратко описание: обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ИП). Целта на АН е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на ИП във във фаза технически проекти, както и да дава указания по време на изпълнението. АН следва да се осъществява по всички части на ИП съгласно чл. 162 от ЗУТ.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 9884070

[email protected]

+359 9807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-31 Main CPV code 71000000

Award details

This tender awarded a total of BGN 2,233 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 2,233

Locations

България, Завет

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 2,233

Авторският надзор ще бъде осъществен по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4/21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на инвестиционните проекти във фаза технически проекти, както и да дава указания по време на изпълнението. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционните проекти съгласно чл. 162 от ЗУТ.

Main site or place of performance

Уличната мрежа в населени места на община Завет

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Administrative healthcare services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25,000 Pound Sterling

Ireland : Enniskillen - Architectural, engineering and planning services

Ireland

Value: 400,000 Euro

Ireland : Dublin - Ground investigation work

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Quantity surveying services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150,000 Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Sea defences construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 110.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Stirling - Building surveying services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.8 million Pound Sterling