This tender in no longer available.

Tender description

A VOLÁN Buszpark Kft. által – zárt végű pénzügyi lízing formájában – beszerzendő 25 db új, normálpadlós, 2 tengelyes autóbusz beszerzése.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

P1) bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan számláján 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordul elő.

Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.

P2) az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, az általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérbeadása és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétele nem éri el a 800 millió HUF (nyolcszázmillió forint) értéket, illetve – az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)- H-EUTAF 6.2.2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontját figyelembe véve –, ha a vállalkozás 2 évnél rövidebb ideje jött létre és kezdte meg a tevékenységét, a működés ideje alatt nem rendelkezik legalább 800 millió HUF,(nyolcszázmillió forint), a közbeszerzés tárgyából (új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérbeadása és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétellel.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül a P2 pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek, a P1 pont vonatkozásában elegendő, ha közülük egy megfelel.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Az autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990 (IV.12.) KöHÉM és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben rögzített előírásoknak, valamint az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásoknak, az érvényes műszaki szabványoknak, a vonatkozó európai közösségi irányelveknek, rendeleteknek, és egyéb előírásoknak. Valamennyi – a 6/1990. KÖHÉM rendeletben rögzített/hivatkozott – jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással. További joganyag:

— 77/2009 (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól,

— 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

— 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról,

— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

— 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P1) Ajánlattevő valamennyi – cégkivonatában szereplő – számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal:

– mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,

– a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,

– az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapos időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján.

P2) Ajánlattevő nyilatkozata az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (új vagy használt autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, – az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó legalább nettó 800 millió HUF (nyolcszázmillió forint) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. NFM-NFÜ (Miniszterelnökség) – H-EUTAF 6.2.2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontja)

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az alábbi értékeket: 800 millió (nyolcszázmillió) HUF.

Ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,- és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, egy vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 18 darab új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérletére és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a.) pont).

M2) A megajánlott járműtípus nem rendelkezik olyan – az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, legalább egy darab, 1 éve működő MAGYARORSZÁG-i szervizzel, amely a megajánlott autóbusz gyártmány javítására felhatalmazott. Az igazoló dokumentumok mellett csatolni kell a felhatalmazást és a szerviz működésére vonatkozó, az illetékes szakhatóság által kiadott igazolást is. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattal kell igazolnia a műhely pontos címét is.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.65.§(1)bek. b)pontja és a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 1.§, 5.§ (1)bek, 21.§(1)bek. a)alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, egy vagy több szerződő féltől származó, új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz operatív és/vagy pénzügyi lízingje tárgyú ügyleteiről, a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon.

Az elvárt igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:

A teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap).

A szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, telefonszáma, fax-száma, elektronikus levélcíme).

A referencia tárgya, mennyisége.

Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

M2) Az alkalmasság igazolható az Ajánlattevő által ajánlatához csatolt olyan – az 1/1990.(IX.29.) KHVM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, legalább 1 éve működő szervizzel aláírt – minimum aláírt együttműködési szándéknyilatkozattal, vagy együttműködési megállapodással, vagy erre irányuló érvényes, élő szerződéssel –, amely a megajánlott autóbusz gyártmány jótállási, – illetőleg egyéb javítására felhatalmazott. Az igazoló dokumentumok mellett csatolni kell a felhatalmazást és a szerviz működésére vonatkozó, az illetékes szakhatóság által kiadott igazolást is. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattal kell igazolnia a műhely pontos címét is.(321/2015. Korm.rend.21.§(1)bek. c. pont).

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt.65.§(6)bek. figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.Eljárás

Az ajánlati kötöttség végső dátuma
2018-10-29
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-09-27

12:00

A bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) 15-18.§ tartalmazza.

A bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) 15-18.§ tartalmazza.

Helyi idő
10:00
Dátum
2018-09-27
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen

Kiegészítő információk

E hirdetmény feladásának dátuma
2018-08-28
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban.

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint.

Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerint.

Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti adatokat.

Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem MAGYARORSZÁG-i gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta.

Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint.

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója a www.ekr.gov.hu felületen jelezze az eljárás iránti érdeklődését és a közbeszerzési dokumentumot letöltse.

Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, illetve a közös ajánlattevők megállapodása)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. E nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 10.§ rendelkezik.

Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.

Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

A részszempontok értékelése során adható pontszám 1-100, ahol az 1. pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere a nettó gépérték (ÁR), valamint a MK1, MK2. MK3. értékelési szempont esetében fordított arányosítás a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

Az ajánlatban szereplő – leszámítva az EUR-ben megadandó MK2. értékelési szempont szerinti adatot –, valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e.) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

Ajánlatkérő a részvételt 3 000 000 HUF ajánlati biztosíték adásához köti, mely a Kbt. 54. § (2) bek. szerint teljesíthető. Átutalás esetén az ajánlati biztosíték teljesítésének helye ajánlatkérő MKB Zrt. 10300002-10661637-49020016 számú bankszámlája.

A Kbt. 27. § (3) bekezdésére figyelemmel a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a FAKSZ: Dr. Miklós Katalin (00442).

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 34121000

Bidding information

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

25 db új, M3/II kategóriájú, 2 tengelyes, normálpadlós autóbusz beszerzése zárt végű pénzügyi lízingszerződés formájában

Kizárólag új – azaz első alkalommal forgalomba helyezett – autóbusz megajánlására van lehetőség.

Az autóbuszok részletes leírását a Műszaki Dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények" tartalmazza. Lízingkonstrukció: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal, futamidő: szerződéskötés minimum 30. legfeljebb 180. napjától számított 120 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, egy hónapos (30 napos) legfeljebb 6 hónapos (180 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg, finanszírozás devizaneme: HUF,

Kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 5 % értéket. Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.

Önrész: 10 %, mely a teljes nettó gépértékre vonatkozó általános forgalmi adó összegével egyidejűleg, a számla,- illetőleg a fizetési értesítő kézhezvételétől számított nyolc napon belül kerül megfizetésre. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Jótállás: minimum 12 hónap. Amennyiben a gyártói garancia ennél hosszabb, úgy a gyártói garancia időtartamára szükséges jótállást vállalni.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

Award criteria

MK1 Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (minimum 30,- maximum 180 nap, (napban megadva)

25

MK2 A teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR-ban megadva)

15

MK3 Lízing ügyleti kamat (ami nem lehet több mint a 3 havi BUBOR plusz 5 % kamatfelár, %-ban megadva)

10

50

Main site or place of performance

MAGYARORSZÁG, ezen belül a nyertes ajánlattevő műszaki átadás-átvétel lebonyolítására alkalmas – telephelye.

Additional information

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése és a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú és típusú autóbuszokat kíván beszerezni.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Gloucester - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Ships and boats

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Forfar - Buses and coaches

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - 4-wheel-drive vehicles

Norway

Value: Not specified

Malta : Santa Venera - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Malta

Value: Not specified

Norway : Horten - Decontamination equipment

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Caldicot - Miscellaneous transport equipment and spare parts

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 360,000 Pound Sterling