This tender in no longer available.

Tender description

Achizitia unui centru de prelucrare cu 5 axe din fonduri bugetare si fonduri proprii.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 23.

Societatea va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de carificare/informaţii suplimentare in a 18-a zi pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Furnizarile se confirma prin completarea DUAE cu certificate/documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar. Pentru evaluarea ofertelor depuse in alta moneda decat cea nationala (RON), se face recalcularea la cursul oficial de schimb al monedei nationale stabilit de BNR in ziua evaluarii ofertelor. Operatorul economic situat pe locul 1 in urma evaluarii ofertelor va fi obligat, la solicitarea autoritatii contractante, sa prezinte documentele solicitate in sustinerea experientei similare.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, in original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul situat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Numele persoanelor ce detin functii de responsabilitate in procedura de achizitie:

— Trifan Mircea Augustin,

— Ciulea Nicusor,

— Morariu Marin,

— Valasa Adrian,

— Galdau Mihaela,

— Bordei Alexandru,

— Miclea Crinela Monica,

— Simu Cristian,

— Marcu Marius,

— Berian Petru Adrian,

— Carjean Dumitru,

— Dreghiciu Horatiu,

— Pastina Camelia-Gabriela,

— Macavei Eugen,

— Raditoiu Flaviu-Lucian.

Persoanele juridice/fizice romane:

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data prezentarii, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi prezentata in favoarea ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.

Persoanele juridice/fizice straine:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in original, impreuna cu traducerea in limba romana facuta de un traducator autorizat.

Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere, prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre cele 2 optiuni:

(a) ca in termen de 45 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania sau prezentarea unui contract de service pentru strungurile ofertate cu o firma din Romania,

(b) ca inaintea incheierii contractului, in [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Ofertantii trebuie sa aiba experienta, din ultimii 3 (trei) ani, in furnizarea de produse similare, a caror valoare cumulata este de minim 2 000 000 RON fara TVA, prin cel putin unul sau mai multe contracte. In cazul neprezentarii dovezilor, oferta va fi descalificata.Procedură

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2018-10-07
Condiții de deschidere a ofertelor

2018-08-07

15:00

In SEAP.

Cristian Simu, Nicolae Scrob, Marius Marcu, Dumitru Carjean, Camelia Gabriela Pastina, Nicolae Cesciu, Crinela Miclea, Dreghiciu Horatiu.

Data
2018-08-07
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Ora locală
15:00

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Data expedierii prezentului anunț
2018-06-29
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Conform Legii 101/2016.

Main CPV code 42638000

Bidding information

Bidding deadline

7 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 2.0 million

Locations

România, Cugir

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 2.0 million

Centru de prelucrare cu 5 axe este necesar pentru imbunatatirea realizarea productiei.

Price

60

Quality criterion

Componenta tehnica.

40

Main site or place of performance

Oras Cugir, Str. Raul Mic nr. 1.

Additional information

Suma de 1 500 000 RON, fara TVA din fonduri bugetare si 500 000 RON, fara TVA din fonduri proprii.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stroud - Houses construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Lift installation work

Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Research and development consultancy services

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Custom software development services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Environmental management

Ireland

Value: 1.0 million Euro