Tender description

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku chemických látek čistoty p. a.Řízení

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ano
Type of contest
Open
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Notice number in the OJ S
2018/S 212-484542

Doplňující informace

Další informace
Souhrnné hlášení 4Q.
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

60455

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

60455

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2019-01-30
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 24300000

Award details

This tender awarded a total of CZK 11,455 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

CZK 95,000

Locations

Česká republika, Brno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 95,000

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku chemických látek čistoty p. a.

Yes

OP VVV – projekt Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora", reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/ 15_003/0000453; Phytophthora Research Centre, CZ.02.1.01/0.0/0.0/ 15_003/0000453

Additional information

Jedná se o otevřené nadlimitní řízení.

Main site or place of performance

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti, Zemědělská 1665/3, 613 00 Brno.

SIMILAR TENDERS

Malta : Valetta - Scouring pastes and powders

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Ballymena - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.7 million Pound Sterling

Malta : Santa Venera - Animal blood

Malta

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Herbicides

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Wakefield - Dyes and pigments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.0 million Pound Sterling

Norway : Kolbotn - Sulphate of aluminium

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 11.2 million Denar