Tender description

Předmětem veřejné zakázky je obnova lůžek resuscitačních, kompletních, s monitory, ventilátory a centrálou (lůžka resuscitační jsou tvořena inkubátory pro intenzivní a vývojovou péči s možností automatické změny inkubátoru na vyhřívané lůžko a zpět). Dále je součástí dodávky vybavení pro transkutánní měření krevních plynů CO2. Součástí předmětu plnění je i zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou u předmětného plnění.Řízení

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Notice number in the OJ S
2018/S 154-352807
Type of contest
Open

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2019-01-10
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 33152000

Award details

This tender awarded a total of CZK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

CZK 27.7 million

Locations

Česká republika, Hradec Králové

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Část 1

Value

CZK Not specified

Část 1 Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 18 ks Inkubátorů pro intenzivní a vývojovou péči s možností automatické změny inkubátoru na vyhřívané lůžko a zpět (minimálně mechanicky proveditelná změna), vč. zajištění pozáručního full servisu.

Yes

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0004511

Main site or place of performance

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Award criteria

Kvalita - Technicko-klinické parametry

20

Celkové náklady životního cyklu

80

Část 2

Value

CZK Not specified

Část 2 Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 1 ks plicního ventilátoru pro umělou plicní ventilaci včetně HFOV a 6 ks plicní ventilátor pro umělou plicní ventilaci bez HFOV, vč. zajištění pozáručního full servisu.

Yes

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0004511

Main site or place of performance

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Award criteria

Kvalita - Technicko-klinické parametry

20

Celkové náklady životního cyklu

80

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Salford - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Shtip - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 8.0 million Denar

Malta : Floriana - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Malta

Value: Not specified

Italy : Ispra - FWC in 2 Lots for Supply of Chemicals, Reagents and Consumables for Laboratory Use

Italy

Value: 1.6 million Euro

United Kingdom : Leicester - Educational equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling