Tender description

Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v těžbě a práci s motorovou pilou. Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou v porostech, jejich odvětvení včetně obracení a měření, výrobu sortimentů a adjustaci dřevní hmoty. Předmětem plnění v rámci těžby motorovou pilou může být dále zakrývání pokácených lapáků klestem souběžně s provedením těžby lapáků, odkorňování kůrovcové hmoty pomocí motorové pily souběžně s provedením kůrovcové těžby, zpřístupňování lesních porostů řezem souběžně s provedením výchovné těžby. Práce s motorovou pilou zahrnuje provádění výchovných zásahů, prořezávek, odstranění škodících dřevin, zpřístupňování lesních porostů, výřez plevelných dřevin, odkorňování dříví, vyvětvování a manipulaci dříví na všech lokalitách.Řízení

Notice number in the OJ S
2018/S 128-292103
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ano
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Type of contest
Open

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2019-01-09
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Další informace
V oddíle II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky je uvedena celková předpokládaná hodnota zakázky. V oddíle V.2.4) Předpokládaná celková hodnota zakázky je vždy uvedena předpokládaná hodnota zakázky a níže v oddíle V.2.4) Konečná hodnota zakázky jsou uvedeny příslušné jednotkové nabídkové ceny jednotlivých dodavatelů. Main CPV code 77210000

Award details

This tender awarded a total of CZK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

CZK 6.7 million

Locations

Česká republika, Hradec Králové

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

TČ - těžba motorovou pilou, polesí Krásno

Value

CZK Not specified

TČ - těžba motorovou pilou, polesí Krásno Provádění těžby motorovou pilou na polesí Krásno Lesního závodu Kladská.

Main site or place of performance

Lesní závod Kladská, polesí Krásno

TČ - těžba motorovou pilou, polesí Kostelní Bříza

Value

CZK Not specified

TČ - těžba motorovou pilou, polesí Kostelní Bříza Provádění těžby motorovou pilou na polesí Kostelní Bříza Lesního závodu Kladská.

Main site or place of performance

Lesní závod Kladská, polesí Kostelní Bříza

TČ - těžba motorovou pilou, polesí Prameny

Value

CZK Not specified

TČ - těžba motorovou pilou, polesí Prameny Provádění těžby motorovou pilou na polesí Prameny Lesního závodu Kladská.

Main site or place of performance

Lesní závod Kladská, polesí Prameny

TČ - těžba motorovou pilou, polesí Lázně Kynžvart

Value

CZK Not specified

TČ - těžba motorovou pilou, polesí Lázně Kynžvart Provádění těžby motorovou pilou na polesí Lázně Kynžvart Lesního závodu Kladská.

Main site or place of performance

Lesní závod Kladská, polesí Lázně Kynžvart

TČ - práce s motorovou pilou, polesí Krásno

Value

CZK Not specified

TČ - práce s motorovou pilou, polesí Krásno Provádění prací s motorovou pilou na polesí Krásno Lesního závodu Kladská.

Main site or place of performance

Lesní závod Kladská, polesí Krásno

TČ - práce s motorovou pilou, polesí Kostelní Bříza

Value

CZK Not specified

TČ - práce s motorovou pilou, polesí Kostelní Bříza Provádění prací s motorovou pilou na polesí Kostelní Bříza Lesního závodu Kladská.

Main site or place of performance

Lesní závod Kladská, polesí Kostelní Bříza

TČ - práce s motorovou pilou, polesí Prameny

Value

CZK Not specified

TČ - práce s motorovou pilou, polesí Prameny Provádění prací s motorovou pilou na polesí Prameny Lesního závodu Kladská.

Main site or place of performance

Lesní závod Kladská, polesí Prameny

TČ - práce s motorovou pilou, polesí Lázně Kynžvart

Value

CZK Not specified

TČ - práce s motorovou pilou, polesí Lázně Kynžvart Provádění prací s motorovou pilou na polesí Lázně Kynžvart Lesního závodu Kladská.

Main site or place of performance

Lesní závod Kladská, polesí Lázně Kynžvart

TČ - těžba motorovou pilou, středisko Rožnov

Value

CZK Not specified

TČ - těžba motorovou pilou, středisko Rožnov Provádění těžby motorovou pilou na středisku Rožnov Lesního závodu Kladská.

Main site or place of performance

Lesní závod Kladská, středisko Rožnov

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Portadown - Horticultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150,000 Pound Sterling

United Kingdom : Inverness - Forestry services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Kilmarnock - Horticultural products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Services incidental to fishing

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bolton - Spraying machinery for agriculture or horticulture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Aberystwyth - Plant engineering design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80,000 Pound Sterling