Tender description

Předmětem veřejné zakázky je provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p., tj. IATCC Jeneč, Technický blok Ruzyně, Letecká škola Praha, LKTB Brno, LKKV Karlovy Vary a ostatní objekty ŘLP ČR, s.p. V rámci výškových prací bude na jednotlivých objektech provádění mytí vnějšího opláštění budov, obkladů fasád, žaluzií, vnějších a vnitřních oken a pasáže, prořezy stromů, úklid sněhu ze střech a jiné výškové práce s použitím horolezecké techniky (např. osazení zábran proti ptactvu, lepení nálepek na opláštění budov apod.)Řízení

Type of contest
Open
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Notice number in the OJ S
2015/S 004-004522

Doplňující informace

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Datum odeslání tohoto oznámení
2019-01-30 Main CPV code 45452100

Award details

This tender awarded a total of CZK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

CZK 389,737

Locations

Česká republika, Jeneč

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 389,737

Předmětem veřejné zakázky je provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p., tj. IATCC Jeneč, Technický blok Ruzyně, Letecká škola Praha, LKTB Brno, LKKV Karlovy Vary a ostatní objekty ŘLP ČR, s.p. V rámci výškových prací bude na jednotlivých objektech provádění mytí vnějšího opláštění budov, obkladů fasád, žaluzií, vnějších a vnitřních oken a pasáže, prořezy stromů, úklid sněhu ze střech a jiné výškové práce s použitím horolezecké techniky (např. osazení zábran proti ptactvu, lepení nálepek na opláštění budov apod.)

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Company health services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 312,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Finland : Helsinki - Accounting services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified