Tender description

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit pravidelné vyčerpávání, odvoz a odstraňování odpadních kalů a vod z jímek, septiků a žump z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy.Řízení

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ano
Type of contest
Open
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Notice number in the OJ S
2017/S 099-196047

Doplňující informace

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Datum odeslání tohoto oznámení
2019-01-30 Main CPV code 90000000

Award details

This tender awarded a total of CZK 173,670 to 4 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

CZK 1.5 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Praha a okolí

Value

CZK Not specified

Praha a okolí Uvedeno v zadávacích podmínkách.

Main site or place of performance

Praha a okolí

Severní Čechy

Value

CZK Not specified

Severní Čechy Uvedeno v zadávacích podmínkách.

Main site or place of performance

Severní Čechy

Západní Čechy

Value

CZK Not specified

Západní Čechy Uvedeno v zadávacích podmínkách.

Main site or place of performance

Západní Čechy

Jižní Čechy a Vysočina

Value

CZK Not specified

Jižní Čechy a Vysočina Uvedeno v zadávacích podmínkách.

Main site or place of performance

Jižní Čechy a Vysočina

Východní Čechy

Value

CZK Not specified

Východní Čechy Uvedeno v zadávacích podmínkách.

Main site or place of performance

Východní Čechy

Severní Morava

Value

CZK Not specified

Severní Morava Uvedeno v zadávacích podmínkách.

Main site or place of performance

Severní Morava

Jižní Morava

Value

CZK Not specified

Jižní Morava Uvedeno v zadávacích podmínkách.

Main site or place of performance

Jižní Morava

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Car park cleaning services

Malta

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Evaluation consultancy services

Ireland

Value: 200,000 Euro

Iceland : Reykjavik - Cleaning and sanitation services

Iceland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Scrub-removal work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Stord - Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

Norway

Value: Not specified

Norway : Vågå - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Pest-control services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 159,000 Pound Sterling