Tender description

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D0, včetně tunelů Lochkov a Cholupice a centra řízení dopravy Rudná, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti provozu.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení uvedených úseků a objektů.Řízení

Notice number in the OJ S
2018/S 196-443390
Type of contest
Open
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2019-02-11
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Main CPV code 63712320

Award details

This tender awarded a total of CZK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

CZK 123.5 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 123.5 million

Jedná se o zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D0, včetně tunelů Lochkov a Cholupice a centra řízení dopravy SSÚD Rudná u Prahy, a souvisejících komunikací. Součástí zakázky jsou také dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu.

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D0, včetně tunelů Lochkov a Cholupice a centra řízení dopravy SSÚD Rudná u Prahy, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti provozu.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení uvedených úseků a objektů, a tedy naplnění shora uvedeného cíle, resp. potřeby.

Zakázka bude plněna a cíle bude dosahováno průběžně po celou dobu trvání smlouvy.

Main site or place of performance

Dálnice D0, včetně tunelů Lochkov a Cholupice a centra řízení dopravy SSÚD Rudná u Prahy, Středočeský kraj

Description of options

Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 3 zákona vyhrazuje právo použít jednací řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona pro poskytnutí nových služeb vybraným dodavatelem. Pro tyto nové služby platí následující podmínky:

— Předpokládaná hodnota nových služeb je 20 000 000 CZK,

— Předpokládaná doba poskytnutí nových služeb je na dobu neurčitou nebo dle typu služeb na dobu 24 měsíců,

— Předpokládaný rozsah poskytnutí nových služeb je v případě instalace nových systémů zejména za okolností, kdy bude realizováno odstraňování havarijního stavu v předmětných tunelech po mimořádných událostech.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Industry specific software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Water transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Highway maintenance work

Norway

Value: Not specified

Ireland : Wicklow - Telematics system

Ireland

Value: 5,000 Euro

United Kingdom : Belfast - Human resources management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Malta : Santa Venera - Mining, basic metals and related products

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Highway maintenance work

Norway

Value: Not specified