Tender description

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o zaměstnanosti“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání v působnosti Úřadu práce ČR - Krajské pobočky v Ústí nad Labem (tj. v Ústeckém kraji). Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových smluv uzavřených pouze s jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky.

Veřejná zakázka je v souladu s § 98 zákona o veřejných zakázkách vnitřně členěna do 53 částí. Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové smlouvy na provedení rekvalifikací s jedním dodavatelem pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. V rámci zadávacího řízení bude uzavřeno celkem 53 Rámcových smluv. Uchazeči mohou podávat nabídky na jednu část, na více částí nebo na všechny části veřejné zakázky.

Pokud je v dané části veřejné zakázky více rekvalifikací, dodavatel je povinen zajistit realizaci všech rekvalifikací uvedených v dané části veřejné zakázky.Řízení

Type of contest
Open
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Notice number in the OJ S
2015/S 062-108884

Doplňující informace

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

třída Kpt. Jaroše 1926/7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167115

http://www.uohs.cz

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

třída Kpt. Jaroše 1926/7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.uohs.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2019-01-28 Main CPV code 80400000

Award details

This tender awarded a total of CZK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

CZK 42.4 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Strojírenství pro okres Děčín

Value

CZK Not specified

Strojírenství pro okres Děčín Strojírenství pro okres Děčín (DCA-BN-14/2018, DCA-BN-15/2018),

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Děčín

Ekonomie, administrativa pro okres Děčín

Value

CZK Not specified

Ekonomie, administrativa pro okres Děčín Ekonomie, administrativa pro okres Děčín (DCA-BN-13/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Děčín

Řízení a obsluha motorových vozíků pro okresy Chomutov, Louny a Most

Value

CZK Not specified

Řízení a obsluha motorových vozíků pro okresy Chomutov, Louny a Most Řízení a obsluha motorových vozíků pro okresy Chomutov, Louny a Most (CVA-BN-28/2018,CVA-BN-30/2018, CVA-BN-47/2018),(LNA-BN-13/2018, LNA-BN-14/2018), (MOA-BN-20/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Chomutov, Louny, Most

Ekonomie, administrativa pro okres Chomutov

Value

CZK Not specified

Ekonomie, administrativa pro okres Chomutov Ekonomie, administrativa pro okres Chomutov (CVA-BN-33/2018), (CVA-BN-34/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Chomutov

Svařování pro okres Chomutov

Value

CZK Not specified

Svařování pro okres Chomutov Svařování pro okres Chomutov (CVA-BN-35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 a 46/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Chomutov

Svařování pro okres Litoměřice

Value

CZK Not specified

Svařování pro okres Litoměřice Svařování pro okres Litoměřice (LTA-BN-15, 17, 18/2018, LTA-BN-25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 /2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Litoměřice

Sociální služby pro okres Litoměřice

Value

CZK Not specified

Sociální služby pro okres Litoměřice Sociální služby pro okres Litoměřice (LTA-BN-16, 22, 23, 24, /2018), (LTA-BR-6/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Litoměřice

Ekonomie, administrativa pro okres Litoměřice

Value

CZK Not specified

Ekonomie, administrativa pro okres Litoměřice Ekonomie, administrativa pro okres Litoměřice (LTA-BN-14, 19, 20, 21/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Litoměřice

Gastronomie a obchod pro okres Louny

Value

CZK Not specified

Gastronomie a obchod pro okres Louny Gastronomie a obchod pro okres Louny (LNA-BN-12/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Louny

Osobní, provozní a sociální služby pro okres Louny

Value

CZK Not specified

Osobní, provozní a sociální služby pro okres Louny Osobní, provozní a sociální služby pro okres Louny (LNA-BN-15, 16, 17/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Louny

Svařování pro okres Most

Value

CZK Not specified

Svařování pro okres Most Svařování pro okres Most (MOA-BN-13/2018),(MOA-BN-17, 18/2018),(MOA-BN-21, 22/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Most

Ekonomie, administrativa pro okres Most

Value

CZK Not specified

Ekonomie, administrativa pro okres Most Ekonomie, administrativa pro okres Most (MOA-BN-15, 19/2018), (MOA-BR-3, 4/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Most

Gastronomie a obchod pro okres Chomutov

Value

CZK Not specified

Gastronomie a obchod pro okres Chomutov Gastronomie a obchod pro okres Chomutov (CVA-BN-31/2018), (CVA-BN-32/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Chomutov

Osobní, provozní a sociální služby pro okres Teplice

Value

CZK Not specified

Osobní, provozní a sociální služby pro okres Teplice Osobní, provozní a sociální služby pro okres Teplice (TPA-BN-12/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Teplice

Řízení a obsluha motorových vozíků pro okresy Ústí nad Labem a Teplice

Value

CZK Not specified

Řízení a obsluha motorových vozíků pro okresy Ústí nad Labem a Teplice Řízení a obsluha motorových vozíků pro okresy Ústí nad Labem a Teplice (TPA-BN-11/2018), (ULA-BN-11, 12/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Teplice, Ústí nad Labem

Sociální služby pro okres Ústí nad Labem

Value

CZK Not specified

Sociální služby pro okres Ústí nad Labem Sociální služby pro okres Ústí nad Labem (ULA-BN-9, 13, 14/2018)

Yes

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Evropský sociální fond (projekty ESF)

Main site or place of performance

Ústí nad Labem

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Computer training services

Ireland

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : Paisley - Recreational, cultural and sporting services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Exeter - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 468,000 Pound Sterling

Ireland : Longford - Industrial training services

Ireland

Value: 154,000 Euro

United Kingdom : Irvine - Secondary education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 990,000 Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Management-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 241,500 Pound Sterling

Ireland : Cork - Staff training services

Ireland

Value: 37,500 Euro