Tender description

Předmětem veřejné zakázky je založení a regeneraci ÚSES a krajinné zeleně – IP segmentově rozptýlené ve volné krajině jižně od obce. Dle charakteru jsou výsadby plošné nebo liniové. Prvky plošného charakteru zahrnují výsadby lesních dřevin na plochách dožívajících větrolamů, jež jsou káceny mimo projekt. Vybrané plošné prvky jsou navrženy jako luční segmenty se skupinovou zelení či extenzivním sadem. Prvky liniového charakteru jsou zakládány jako doprovodná zeleň drobných vodotečí.

Stromořadí jsou navržena jak ze starých odrůd ovocných dřevin, tak z neovocných druhů.

Plošné výsadby jsou doplněny keřovými druhy. Ve výsadbách jsou použity původní druhy dřevin nebo staré odrůdy ovocných stromů.

Předmětem plnění je rovněž následná péče po dobu tří let:

1. NP 2020 DO 31.12.2020

2. NP 2021 DO 31.12.2021

3. NP 2022 DO 30.11.2022Řízení

Notice number in the OJ S
2018/S 238-543879
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Type of contest
Open

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2019-01-10
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 77310000

Award details

This tender awarded a total of CZK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Česká republika, Suchá Loz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK Not specified

Předmětem veřejné zakázky je založení a regeneraci ÚSES a krajinné zeleně – IP segmentově rozptýlené ve volné krajině jižně od obce. Dle charakteru jsou výsadby plošné nebo liniové. Prvky plošného charakteru zahrnují výsadby lesních dřevin na plochách dožívajících větrolamů, jež jsou káceny mimo projekt. Vybrané plošné prvky jsou navrženy jako luční segmenty se skupinovou zelení či extenzivním sadem. Prvky liniového charakteru jsou zakládány jako doprovodná zeleň drobných vodotečí.

Stromořadí jsou navržena jak ze starých odrůd ovocných dřevin, tak z neovocných druhů.

Plošné výsadby jsou doplněny keřovými druhy. Ve výsadbách jsou použity původní druhy dřevin nebo staré odrůdy ovocných stromů.

Předmětem plnění je rovněž následná péče po dobu tří let:

1. NP 2020 DO 31.12.2020

2. NP 2021 DO 31.12.2021

3. NP 2022 DO 30.11.2022

Yes

Reg.č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_091/0008031 "Suchá Loz - založení a regenerace ÚSES a krajinné zeleně - část v CHKO BK“

Main site or place of performance

Obec Suchá Loz

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Kilmarnock - Horticultural products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Services incidental to fishing

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bolton - Spraying machinery for agriculture or horticulture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Aberystwyth - Plant engineering design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - Preparatory Action — Smart Rural Areas in the 21st Century

Belgium

Value: 3.3 million Euro

United Kingdom : Peterborough - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.1 million Pound Sterling