This tender in no longer available.

Tender description

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka 2 ks virtualizačních serverů, včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka 2 ks serverů pro virtuální soukromé sítě, včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2b (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek
Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ: Profesní způsobilost prokáže dodavatel ve vztahu k ČR předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. Tento doklad dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2020-08-10

13:00

Brno

Otevírání nabídek proběhne bez účasti dodavatelů.

Type of contest
Open
Datum
2020-08-10
Additional information about electronic auction
Elektronická aukce proběhne v prostředí elektronického nástroje Tender Arena (www.tenderarena.cz). Bližší informace viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
13:00
An electronic auction will be used
ano

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-08
Jde o opakovanou zakázku
ne
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Main CPV code 48820000

Bidding information

Bidding deadline

10 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 1.4 million

Locations

Česko, Brno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Virtualizační servery

Value

CZK 1.2 million

Virtualizační servery Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka 2 ks virtualizačních serverů, včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace

Main site or place of performance

Brno

Servery pro virtuální soukromé sítě

Value

CZK 225,000

Servery pro virtuální soukromé sítě Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka 2 ks serverů pro virtuální soukromé sítě, včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2b (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Brno

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Security software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Real time operating system software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Ireland : Loughrea - Project management consultancy services

Ireland

Value: 350,000 Euro