This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru (dále jen „studie SJKD“) pro prověření přepravního potenciálu, technické a ekonomické proveditelnosti a územní průchodnosti právě takového dopravního systému, jehož realizace by přispěla k naplnění řady celospolečenských cílů, jako je zlepšení dostupnosti města Brna z regionálních center, zvýšení spolehlivosti a zkrácení přepravních dob v městské dopravě, snížení kongescí na povrchových dopravních sítích, snížení externalit z dopravy, a další.

Bližší informace jsou dostupné v zadávací dokumentaci.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadavku na profesní způsobilost dle odst. 6.2 písm. a) zadávací dokumentace nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).

Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na profesní způsobilost.Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2020-08-10

10:05

https://ezak.brno.cz

Type of contest
Open
Datum
2020-08-10
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SK
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
10:00

Doplňující informace

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Electronic payment will be used
ano
Jde o opakovanou zakázku
ne
Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-08
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Main CPV code 71241000

Bidding information

Bidding deadline

10 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 9.5 million

Locations

Česko, Brno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 9.5 million

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření SJKD pro prověření přepravního potenciálu, technické a ekonomické proveditelnosti a územní průchodnosti právě takového dopravního systému, jehož realizace by přispěla k naplnění řady celospolečenských cílů, jako je zlepšení dostupnosti města Brna z regionálních center, zvýšení spolehlivosti a zkrácení přepravních dob v městské dopravě, snížení kongescí na povrchových dopravních sítích, snížení externalit z dopravy, a další.

Bližší informace jsou dostupné v zadávací dokumentaci.

Additional information

Doba trvání veřejné zakázky uvedená v oddíle II.2.7) byla stanovena jako součet dob realizace dílčích plnění dle čl. V. smlouvy na realizaci veřejné zakázky. Blíže ke lhůtě plnění viz čl. V. smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

Main site or place of performance

Místem předání studie SJKD, a dalších dokumentů, stanovených zadávací dokumentací je Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA. Bližší informace v ZD.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Architectural design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.8 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Health and safety consultancy services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Norway : Hamar - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Haverfordwest - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Architectural, engineering and planning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 260,000 Pound Sterling