This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel podle dále uvedených podmínek.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Prokáže dodavatel podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky - tedy dokladu podle živnostenského zákona pro výkon živností:

— hostinská činnost.

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2020-07-27

10:00

Elektronický nástroj

Type of contest
Open
Datum
2020-07-27
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Notice number in the OJ S
2020/S 108-262033
Místní čas
10:00

Doplňující informace

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-09
Jde o opakovanou zakázku
ne
Další informace
Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Informace k prohlídce místa plnění jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Main CPV code 55523000

Bidding information

Bidding deadline

27 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 17.0 million

Locations

Česko, Brno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 17.0 million

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel podle dále uvedených podmínek.

Cca 180 zaměstnanců zadavatele odebírá stravu v různých provozech na území města Brna. Smyslem tohoto zadávacího řízení je snaha zadavatele zabezpečit pro zaměstnance závodní stravování v průběhu celého pracovního týdne, a to podle jednotlivých provozů formou dodání a výdeje teplé stravy, či dodání zchlazené stravy s prodlouženou trvanlivostí určené k přímému ohřevu.

Objekty zadavatele, v nichž bude realizován předmět plnění zadávané veřejné zakázky:

1. Výdejna stravy, vč. jídelny v objektu Špitálka 6, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA - do tohoto objektu bude strava dovážena a vydávána pracovníky dodavatele (možnost odběru teplé i zchlazené stravy).

2. Výdejna stravy, vč. jídelny v objektu Okružní 25, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA - do tohoto objektu bude strava dovážena a vydávána pracovníky dodavatele (možnost odběru teplé i zchlazené stravy).

3. Odběrná místa - pouze zchlazená strava:

— Cimburkova 2, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA,

— Obřanská 60, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA,

— Rybářská 4, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA,

— Teyschlova 33, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

Do těchto objektů bude strava dovážena.

Additional information

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty. Výše jistoty je stanovena na částku 150 000 CZK. Pro složení peněžní jistoty zadavatel poskytuje tyto informace:

- účet pro složení peněžní jistoty: 194 424 126/0300,

- variabilní symbol platby: IČ dodavatele.

Start

2020-09-01

Main site or place of performance

Brno

Award criteria

Vzorky stravy

40

Nabídková cena v CZK bez DPH

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Kidderminster - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - Restaurant and food-serving services

Ireland

Value: 28.0 million Euro

Norway : Lillehammer - Real estate services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Canteen services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Reading - Catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

Norway : Lillehammer - Canteen services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified