This tender in no longer available.

Tender description

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních silničních automobilů (vozidla kategorie M1) nebo nákladních terénních automobilů (vozidla kategorie N1G),

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek
Dle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“): Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2020-08-11

10:00

Type of contest
Open
Datum
2020-08-11
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ano
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Místní čas
10:00

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-09
Jde o opakovanou zakázku
ne
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Main CPV code 34100000

Bidding information

Bidding deadline

11 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 1.7 billion

Locations

Česko, Hradec Králové

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Osobní automobil nižší třídy 4x2

Value

CZK 110.3 million

Osobní automobil nižší třídy 4x2

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních automobilů nižší třídy 4x2,

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika;

Osobní automobil typu SUV nižší třídy 4x2

Value

CZK 81.4 million

Osobní automobil typu SUV nižší třídy 4x2

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních automobilů typu SUV nižší třídy 4x2,

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika;

Osobní automobil typu SUV nižší třídy 4x4

Value

CZK 391.6 million

Osobní automobil typu SUV nižší třídy 4x4

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních automobilů typu SUV nižší třídy 4x4,

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika;

Osobní automobil typu SUV nižší střední třídy 4x4

Value

CZK 157.3 million

Osobní automobil typu SUV nižší střední třídy 4x4

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních automobilů typu SUV nižší střední třídy 4x4,

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika;

Osobní automobil střední třídy 4x2 (varianta BA 95)

Value

CZK 25.0 million

Osobní automobil střední třídy 4x2 (varianta BA 95)

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních automobilů střední třídy 4x2 (varianta BA 95),

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika;

Osobní automobil střední třídy 4x2 (varianta NM)

Value

CZK 43.5 million

Osobní automobil střední třídy 4x2 (varianta NM)

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních automobilů střední třídy 4x2 (varianta NM),

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika;

Osobní automobil typu SUV střední třídy 4x4

Value

CZK 154.7 million

Osobní automobil typu SUV střední třídy 4x4

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních automobilů typu SUV střední třídy 4x4,

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika;

Osobní automobil vyšší střední třídy 4x4 (varianta BA 95)

Value

CZK 74.0 million

Osobní automobil vyšší střední třídy 4x4 (varianta BA 95)

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních automobilů vyšší střední třídy 4x4 (varianta BA 95),

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika

Osobní automobil vyšší střední třídy 4x4 (varianta NM)

Value

CZK 39.9 million

Osobní automobil vyšší střední třídy 4x4 (varianta NM)

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních automobilů vyšší střední třídy 4x4 (varianta NM),

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika

Osobní automobil typu SUV vyšší třídy 4x4

Value

CZK 71.4 million

Osobní automobil typu SUV vyšší třídy 4x4

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních automobilů typu SUV vyšší třídy 4x4,

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika

Nákladní automobil pick-up (double cab) 4x4

Value

CZK 205.1 million

Nákladní automobil pick-up (double cab) 4x4

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových nákladních automobilů pick-up (double cab) 4x4,

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika

Osobní automobil Plug-in hybrid

Value

CZK 45.4 million

Osobní automobil Plug-in hybrid

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních automobilů Plug-in hybrid,

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika;

Elektromobil

Value

CZK 205.6 million

Elektromobil

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových elektromobilů,

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika

Osobní automobil na CNG

Value

CZK 99.5 million

Osobní automobil na CNG

Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně:

i. dodávky nových osobních automobilů na CNG,

ii. záruční servis, a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů.

Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Česká republika

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Telephone network maintenance services

Ireland

Value: 350,000 Euro

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Solihull - Fleet management, repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.1 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Floating structures

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Sunderland - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Prilep - Repair and maintenance services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 10.2 million Denar