Tender description

Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz pro Ústav klinické mikrobiologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové.

Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení).

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Minimální úroveň případně požadovaných standardů
Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ.
Seznam a stručný popis podmínek

Dodavatel podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ.

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr
Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ.

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2020-08-31

10:00

Type of contest
Open
Datum
2020-08-31
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
10:00

Doplňující informace

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-28
Electronic payment will be used
ano
Jde o opakovanou zakázku
ne
Electronic invoicing will be accepted
ano
Electonic ordering will be used
ano
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 38436000

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

21 days remaining

Total estimated value

CZK 287,000

Locations

Česko, Hradec Králové

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Část 1 - Minicentrifuga

Value

CZK 14,500

Část 1 - Minicentrifuga

Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nového přístroje: Minicentrifugy s rotory nebo rotorem pro 0,2 ml zkumavky nebo stripy a pro 1,5 ml zkumavky pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o přístroj sloužící k odstředění nebo zakoncentrování směsí roztoků. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, buď jeden kombinovaný rotor pro 0,2 ml a 1,5 ml zkumavky nebo současně dva rotory, z nichž první bude pro 0,2 ml zkumavky a druhý pro 1,5 ml zkumavky.

Yes

Název projektu: Vznik Core Facilities pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515

Main site or place of performance

Hradec Králové

Část 2 - PCR box

Value

CZK 75,000

Část 2 - PCR box

Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového přístroje: PCR-box pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o přístroj PCR, UV RNA/DNA dekontaminační box určený pro manipulaci s primery, sondami, polymerázami a dalšími komponentami pro míchání PCR reakcí poskytující ochranu proti kontaminaci pravidelným používáním UV záření. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako je kompatibilní stolek pod PCR box.

Yes

Název projektu: Vznik Core Facilities pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515

Main site or place of performance

Hradec Králové

Část 3 - Vortex

Value

CZK 16,500

Část 3 - Vortex

Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nového přístroje: Vortex - třepačka pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně veškerého příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o přístroj, který bude používán pro řádné promíchání a homogenizaci vzorků nebo reakčních směsí. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako je univerzální adaptér - nástavec pro třepání zkumavek.

Yes

Název projektu: Vznik Core Facilities pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515

Main site or place of performance

Hradec Králové

Část 4 - Minivortex

Value

CZK 5,000

Část 4 - Minivortex

Předmětem plnění části 4 veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového zařízení: minivortex - malé, mobilní a výkonné laboratorní třepačky pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o přístroj sloužící k homogenizaci roztoků.

Yes

Název projektu: Vznik Core Facilities pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515

Main site or place of performance

Hradec Králové

Část 5 - Zdroj pro elektroforézu

Value

CZK 13,000

Část 5 - Zdroj pro elektroforézu

Předmětem plnění části 5 veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového přístroje: Zdroj pro elektroforézu pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o přístroj sloužící zejména jako zdroj napětí k rozdělení produktu z PCR reakce.

Yes

Název projektu: Vznik Core Facilities pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515

Main site or place of performance

Hradec Králové

Část 6 - Termoblok

Value

CZK 33,000

Část 6 - Termoblok

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového přístroje: Termoblok s možností třepání pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o přístroj sloužící k inkubaci vzorků při různých teplotách s možností třepání vzorku v průběhu inkubace. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako je inkublok pro min. 24 vzorků v mikrozkumavkách o objemu 1,5 - 2 ml.

Yes

Název projektu: Vznik Core Facilities pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515

Main site or place of performance

Hradec Králové

Část 7 - Fotodokumentační systém

Value

CZK 130,000

Část 7 - Fotodokumentační systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového přístroje: Fotodokumentační systém pro vizualizaci gelů pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o systém sloužící k sejmutí obrázku gelu, jeho digitalizaci a vyhodnocení produktů. Součástí zařízení je PC se software a předpoklad kompatibility se stávajícím transiluminátorem.

Yes

Název projektu: Vznik Core Facilities pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515

Main site or place of performance

Hradec Králové

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Leicester - Illuminated signs and nameplates

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Chester - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Port Glasgow - Installation services of electrical and mechanical equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Ballymena - Access ramps

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 333,000 Pound Sterling

Ireland : Galway - Protective and safety clothing

Ireland

Value: 500,000 Euro

Norway : Oslo - Navigational and meteorological instruments

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bracknell - Pharmaceutical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling