Tender description

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů plastinovaného modelu dolní končetiny, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o unikátní výukovou pomůcku pro výuku anatomie prostřednictvím reálných tkání konzervovaných plastinací.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr
Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Dodavatel podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů
Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ.

Řízení

Místní čas
10:00
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Podmínky pro otevírání nabídek

2020-03-16

10:00

Datum
2020-03-16
Type of contest
Open

Doplňující informace

Electronic invoicing will be accepted
ano
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-02-12
Electonic ordering will be used
ano
Electronic payment will be used
ano
Jde o opakovanou zakázku
ne
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 38970000

Bidding information

Bidding deadline

16 Mar 2020

22 days remaining

Total estimated value

CZK 749,730

Locations

Česko, Hradec Králové

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 749,730

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů plastinovaného modelu dolní končetiny, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o unikátní výukovou pomůcku pro výuku anatomie prostřednictvím reálných tkání konzervovaných plastinací.

Yes

ERDF pro VŠ II na UK – MRR, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013295; Podpora moderních forem výuky na LF UK v HK zaměřené na využití simulátorů a fantomů, zkr. FANTOM, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002519

Main site or place of performance

Hradec Králové

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Aberystwyth - Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Chester - Washing and dry-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Drinks dispensers

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Irvine - Central-heating installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.4 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Industrial kitchen equipment

Ireland

Value: 120,000 Euro

United Kingdom : Giffnock - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Specialist training services

Ireland

Value: 250,000 Euro