This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 – technická specifikace.

Předmětem zakázky je rovněž:

• doprava do místa plnění vč. montáže

• předání kompletního manuálu v českém jazyce

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence - viz. § 77, odst. 1 ZZVZ

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušnou licenci na: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.Řízení

Type of contest
Open
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Datum
2020-01-14
Podmínky pro otevírání nabídek

2020-01-14

09:00

Nabídky jsou podávány prostřednictvím NEN. Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Místní čas
09:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS

Doplňující informace

Jde o opakovanou zakázku
ne
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Datum odeslání tohoto oznámení
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 34144430

Bidding information

Bidding deadline

14 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 5.5 million

Locations

Česko, Jirkov

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 5.5 million

Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 zadávací dokumentace – technická specifikace.

Yes

CZ.05.2.28/0.0/0.0/19_136/0009939

Main site or place of performance

Sídlo zadavatele - U Černého mostu 2151, 431 11 Jirkov

Additional information

Termín dodání je hodnotícím kritériem dle čl. 5 zadávací dokumentace. U tohoto kritéria bude hodnocen termín dodání v kalendářních dnech od nabytí účinnosti smlouvy. Zadavatel požaduje nejzazší termín dodání do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.

Blíže viz ZD.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Port Talbot - Power tools

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Electrical signalling equipment for railways

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 26.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Ambulances

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Malta : Santa Venera - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

Malta

Value: Not specified

Germany : Bayreuth - Hire of vessels with crew

Germany

Value: Not specified

Norway : Arendal - Petroleum and distillates

Norway

Value: 48.0 million Norwegian Krone

Norway : Stjørdal - Firefighting vehicles

Norway

Value: 30.5 million Norwegian Krone