This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na nákup a dodávku 10 ks sanitních vozidel typu B nového sanitního vozidla zvláštního určení, včetně zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance dle uvedené specifikace. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky uveřejněný na profilu zadavatele

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Splněním kvalifikace se rozumí:

a) splnění základní způsobilosti stanovené § 74 Zákona,

b) splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 Zákona,

c) splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovené § 79 odst. 2 písm. b).

Viz popis v ZD uveřejněný na profilu zadavatele.Řízení

Type of contest
Open
Datum
2020-08-11
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Podmínky pro otevírání nabídek

2020-08-11

10:00

Otevírání nabídek proběhne elektronicky prostřednictvím ezaku.

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Místní čas
10:00

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-08
Jde o opakovanou zakázku
ne
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Main CPV code 34114000

Bidding information

Bidding deadline

11 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 24.8 million

Locations

Česko, Kladno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 24.8 million

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na nákup a dodávku 10 ks sanitních vozidel typu B nového sanitního vozidla zvláštního určení včetně zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance dle uvedené specifikace.

Main site or place of performance

Vančurova 1544, Kladna, ČESKÁ REPUBLIKA.

Award criteria

Nejnižší nabídková cena

100

100

End

2020-12-31

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Heating oil

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 28.3 million Denar

United Kingdom : Bristol - Survey services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Denmark : Kongens lyngby - Software package and information systems

Denmark

Value: 4.0 million Danish Krone

Norway : Oslo - Educational software development services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Tønsberg - Baby care products

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Hire of vessels with crew

Norway

Value: 2.3 million Norwegian Krone

Iceland : Reykjavik - Construction-site supervision services

Iceland

Value: Not specified